Public procurement open biding published in English
with EDS/QES

Послуги з підтримання режиму перебування в морському порту

1. Найменування замовника: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» в особі Південної філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації морського порту Південний). 2. Місцезнаходження замовника: вул. Берегова, буд. 11, м. Южне, Одеська обл., 65481. 3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: ДП «АМПУ» - 38727770, Південна філія ДП «АМПУ» - 38728549 4. Категорія замовника: згідно пункту 4 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» - юридична особа та/або суб’єкт господарювання, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання. 5. Вид закупівлі: послуги. 6. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Охоронні послуги за кодом ДК021:2015 - 79710000-4. Послуги з підтримання режиму перебування в морському порту. 7. Кількість товарів, обсяг виконання робіт чи надання послуг: відповідно до технічних вимог. 8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 11 та м. Южне, вул. Приморська, 1, ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний). 9. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31.12.2020 року. 10. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 475 712,00 грн. без ПДВ /1 770 854,40 грн. з ПДВ. 11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 07.08.2020 о 15:30 год. 12. Умови оплати: за фактично надані Послуги протягом 20 банківських днів з дати підписання акту здавання-приймання наданих послуг на підставі виставленого виконавцем рахунку. 13. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі повинні бути складені українською мовою. Документи або копії документів, що надаються учасниками процедури закупівлі у складі їх тендерних пропозицій, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову, у відповідності до вимог Тендерної документації. При цьому, проектна, технічна документація, документи, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, а також установчі та правовстановлюючі документи, які викладені в оригіналі російською мовою, не потребують перекладу українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов'язана з товарами (послугами, роботами) що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування. 14. Розмір, забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається. 15. Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається. 16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»: 07.08.2020 о 15:30. 17. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 0,5%. 18. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується.

Seaport regime maintenance services

1. Name of the Customer: State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” acting through Pivdennyi Branch of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” (Pivdennyi Sea Port Authority). 2. Location of the Customer: 11 Berehova Str., Yuzhne, Odesa Region, 65481. 3. Identification code of the Customer in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations: 38727770/38728549. 4. Category of the Customer: According to Paragraph 4 of the First Part of Article 2 of the Law of Ukraine «On Public Procurement» - legal entity and/or business entity, that operates in one or several separate spheres of management 5. Type of procurement: Services. 6. Name of procurement item with the code under Unified Procurement Dictionary (in the case of division into lots, such information shall be specified for each lot) and names of the corresponding classifier of procurement item, and parts of procurement item (lots) (if available): Security services under code DK021:2015 - 79710000-4. Seaport regime maintenance services 7. Quantity of Goods, scope of Works performed or Services rendered: in accordance with technical requirements. 8. Place of supplying Goods, performing Works or rendering Services: 11 Berehova Str., Yuzhne, 1 Primorska Str. Yuzhne, Odesa Region, 65481, Pivdennyi Branch of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” (Pivdennyi Sea Port Authority). 9. Term of supplying Goods, performing Works or rendering Services: to 31/12/2020. 10. Expected cost of the procurement item: UAH 1 475 712,00 excluding VAT/UAH 1 770 854,40 including VAT. 11. Deadline for submission of tender bids: 07.08.2020 at 3:30 p.m. 12. Payment term: for the actually rendered Services within 20 banking days of the signature date of Certificate of Delivery and Acceptance of Rendered Services on the basis of the invoice issued by the Contractor. 13. The language (s) to be used for preparing tender bids: During procurement procedures, all documents prepared by the customer shall be set forth in Ukrainian. Tender bids of participants in the procurement procedure should be made in Ukrainian. Documents or copies of documents provided by participants in the procurement procedure as part of their tender bids, set out forth in other languages, should be provided together with their authentic translation into Ukrainian, in accordance with the requirements of the Tender documentation. At the same time, project, technical documentation, documents confirming the compliance of the participant in the procurement procedure with the qualification criteria, as well as constituent and entitling documents, set fort in the original in Russian, should not require translation into Ukrainian. The determining factor is the text set forth in Ukrainian. Standard characteristics, requirements, abbreviations and terminology related to the goods (services, works) that are procured, stipulated by existing international or national standards, norms and rules, are set out in the language of their generally accepted application. 14. Amount of tender security (if required by the Customer): not required. 15. Type and terms for providing tender security (if required by the Customer): not required. 16. Date and time of disclosure of tender bids, if the announcement on conducting open bidding is made public in accordance with Article 10 (3) of the Law of Ukraine “On Public Procurement”: 07.08.2020 at 3:30 p.m. 17. Amount of minimum step of price reduction during an electronic auction within the range of 0.5 percent to 3 percent of the expected purchase price or in monetary units: 0.5%. 18. Mathematical formula to calculate the present price (in case of application): not applicable.

Call for proposals
31 days
from Jul 7, 11:45
until Aug 7, 15:30
Prequalification
5 days left
from Aug 7, 15:34
until Aug 20, 00:00
Auction
expected
from Aug 20, 15:20
Qualification
expected
Offers considered
expected
Information about customer
Name:
ПІВДЕННА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" (АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКОГО ПОРТУ ПІВДЕННИЙ)
EDRPOU code:
38728549
Web site:
Address:
Україна, 65481, Одеська область, Южне, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 11
About tender
Expected value:
₴1,475,712.00 without VAT
Minimum price decrement:
₴7,378.56
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves professional services of some form, generally contracted for on the basis of measurable outputs or deliverables.
ID procurement:
UA-2020-07-07-001534-b
Important dates
Clarification period:
Jul 7, 11:45 – Jul 28, 15:30
Offers to be submitted:
Jul 7, 11:45 – Aug 7, 15:30
Auction launch:
Aug 20, 15:20
Answers till:
Aug 1, 00:00
Appealing tender terms:
Jul 7, 11:45 – Aug 3, 00:00
Pre-qualification standstill:
Aug 14, 13:35 - Aug 20, 00:00
Date of the last changes to the tender conditions:
Jul 30, 16:17
Items list
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Послуги з підтримання режиму перебування в морському порту (код ДК 021:2015 - 79713000-5)

Seaport regime maintenance services (code DK 021:2015 - 79713000-5)

Code DK 021:2015: 79710000-4 Охоронні послуги

Quantity:

1 посл.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, вул. Берегова, 1 та вул. Приморська, 1, ПФ ДП "АМПУ" (адміністрації МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
another event
Payment type:
postpayment
Payment amount:
100%
Period (in days):
20 ( banking )
Description:
за фактично надані Послуги протягом 20 банківських днів з дати підписання акту здавання-приймання наданих послуг на підставі виставленого виконавцем рахунку.
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 30, 16:17
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 7, 11:44
docx
Проект договору (Редакція 2).docx

Document type:

Draft contract

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 30, 16:16
docx
Проект договору.docx

Document type:

Draft contract

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 7, 11:42
doc
ТД Послуги з підтримання режиму перебування в морському порту (Редакція 2).doc

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 30, 16:16
doc
ТД Послуги з підтримання режиму перебування в морському порту.doc

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 7, 11:42
docx
Перелік змін від 30.07.2020.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 30, 16:16
docx
ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритії торгів з публік.англ.мовою (зі змінами).docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 30, 16:16
docx
ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритії торгів з публік.англ.мовою 111.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 7, 11:42
docx
announcement оголошення про проведення відкритії торгів з публік.англ.мо... (wit.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 30, 16:16
docx
announcement оголошення про проведення відкритії торгів з публік.англ.мо....docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jul 7, 11:42
Prequalification of participants
Participant Status

№:

1

Participant:

Name:
ПП "БЮРО ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ"
E-mail:
bureau.sec@ukr.net
Phone:
+380633962389
EDRPOU:
42466045

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Пропозиція ч 2.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 6, 15:55
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 6, 15:59
pdf
Пропозиція ч 7.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 6, 15:55
pdf
Пропозиція ч 6.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 6, 15:55
pdf
Пропозиція ч 10.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 6, 15:55
pdf
Пропозиція ч 3.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 6, 15:55
pdf
Пропозиція ч 1.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 6, 15:55
pdf
Пропозиція ч 4.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 6, 15:55
pdf
Пропозиція ч 9.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 6, 15:55
pdf
Пропозиція ч 8.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 6, 15:55
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 6, 15:59
pdf
Пропозиція ч 5.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 6, 15:55

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 7, 15:35

№:

2

Participant:

Name:
Віктор
E-mail:
43089794@ukr.net
Phone:
+380631049166
EDRPOU:
43089794

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Підтвердження огляду нарколог психіатр.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 7, 10:48
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 7, 10:59
pdf
Підтвердження несудимоситі охоронників.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 7, 10:48
pdf
Підтвердження кваліфікації охоронника.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 7, 10:48
pdf
Підтвердження медичного огляду охоронників.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 7, 10:48
pdf
Підтвердження трекерів фото.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 7, 10:48
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 7, 10:59
pdf
Підтвердження технічні специфікації.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 7, 10:48
pdf
Підтвердження захисту персональних даних.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 7, 10:48
pdf
Підтвердження кваліфікації.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 7, 10:48
pdf
Підтвердження відповідності.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 7, 10:48
pdf
Підтвердження ст 17.pdf

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 7, 10:48

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Aug 7, 15:35
Qualification protocol was formed Aug 14, 2020
Main contact
Name:
Тинкован Тетяна Вікторівна (Moshun Natalia Volodymyrivna)
Language skills:
українська
Phone:
048-752-61-75
E-mail:
Fax:
Additional contracts
Name:
Cушко Руслан Валентинович (Sushko Ruslan Valentinovich)
Language skills:
українська
Phone:
(048)750-79-90
E-mail:
Fax:
Name:
Тинкован Тетяна Вікторівна (Tynkovan Tetiana Viktorivna)
Language skills:
українська
Phone:
(048)752-61-75
E-mail:
Fax:
Name:
Мошун Наталія Володимирівна (Moshun Nataliya Vladimirovna)
Language skills:
українська
Phone:
(048)750-73-86
E-mail:
Fax:

You may be interested

Послуги з фізичної охорони об'єктів інфраструктури ГУ ДПС у Київській області

Послуги з фізичної охорони об'єктів інфраструктури ГУ ДПС у Київській області
Name:
Терехов Ігор Миколайович
E-mail:
zakupivli_dpskyivobl@yahoo.com
Phone:
+380442003753
EDRPOU:
43141377
All tenders of the company

₴1,200,000.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Охоронні послуги (Охорона об'єктів магістрального трубопровідного транспорту Дашавського ВУПЗГ АТ "Укртрансгаз")

Охоронні послуги (Охорона об'єктів магістрального трубопровідного транспорту Дашавського ВУПЗГ АТ "Укртрансгаз")
Name:
Янушевська Людмила Володимирівна
E-mail:
yanushevskaya-lv@utg.ua
Phone:
(044) 461-23-20
Web site: EDRPOU:
30019801
All tenders of the company

₴2,247,977.85 without VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Охоронні послуги (Охорона особливо важливих об'єктів Пролетарського ВУПЗГ АТ «Укртрансгаз» (ПСГ «Краснопопівське»))

Охоронні послуги (Охорона особливо важливих об'єктів Пролетарського ВУПЗГ АТ «Укртрансгаз» (ПСГ «Краснопопівське»))
Name:
Янушевська Людмила Володимирівна
E-mail:
yanushevskaya-lv@utg.ua
Phone:
(044) 461-23-20
Web site: EDRPOU:
30019801
All tenders of the company

₴2,427,183.65 without VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up