The official participant of public procurement system Prozorro
Called off
₴47,699.00 without VAT

Customer Південна філія ДП "АМПУ"

Public procurement open biding published in English
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"

Переосвідчення вантажопідіймального обладнання, електрообладнання та повітряних компресорів

1. Найменування замовника: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» в особі Південної філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації морського порту Південний). 2. Місцезнаходження замовника: вул. Берегова, буд. 11, м. Южне, Одеська обл., 65481. 3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: ДП «АМПУ» - 38727770, Південна філія ДП «АМПУ» - 38728549. 4. Категорія замовника: згідно пункту 4 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» - юридична особа та/або суб’єкт господарювання, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання. 5. Вид закупівлі: послуги. 6. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з технічного огляду та випробовувань за кодом ДК 021:2015 - 71630000-3 Переосвідчення вантажопідіймального обладнання, електрообладнання та повітряних компресорів. 7. Кількість товарів, обсяг виконання робіт чи надання послуг: відповідно до технічних вимог (Додаток 5 до тендерної документації). 8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 65481,Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, буд. 11, ПФ ДП "АМПУ" (адміністрація МП Південний). 9. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: не більше 90 календарних днів з моменту укладання договору з переможцем, протягом 2021 року. 10. Очікувана вартість предмета закупівлі: 47 699,00 грн. без ПДВ / 57 238,80 грн. з ПДВ. 11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 14.05.2021 о 15-00 год. 12. Умови оплати: протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання Сторонами та скріплених печатками Сторін Актів здавання-приймання наданих послуг, на підставі виставлених Виконавцем рахунків. 13. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі повинні бути складені українською мовою. Документи або копії документів, що надаються учасниками процедури закупівлі у складі їх тендерних пропозицій, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову, у відповідності до вимог Тендерної документації. При цьому, проектна, технічна документація, документи, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, а також установчі та правовстановлюючі документи, які викладені в оригіналі російською мовою, не потребують перекладу українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов'язана з товарами (послугами, роботами) що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування. 14. Розмір, забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається. 15. Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається. 16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»: 14.05.2021 о 15-00 год. 17. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 0,5 %. 18. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується.

Re-qualification of lifting equipment, electrical equipment and air compressors

1. Name of the Customer: State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” acting through Pivdennyi Branch of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” (Pivdennyi Sea Port Authority). 2. Location of the Customer: 11 Berehova Str., Yuzhne, Odesa Region, 65481. 3. Identification code of the Customer in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations: 38727770/38728549. 4. Category of the Customer: According to Paragraph 4 of the First Part of Article 2 of the Law of Ukraine «On Public Procurement» - legal entity and/or business entity , that operates in one or several separate spheres of management. 5. Type of procurement: Services. 6. Name of procurement item with the code under Unified Procurement Dictionary (in the case of division into lots, such information shall be specified for each lot) and names of the corresponding classifier of procurement item, and parts of procurement item (lots) (if available): Technical inspection and testing services under code DK021-2015: 71630000-3. Re-qualification of lifting equipment, electrical equipment and air compressors. 7. Quantity of Goods, scope of Works performed or Services rendered: in accordance with technical requirements (Annex 5 of Tender Documentation). 8. Place of supplying Goods, performing Works or rendering Services: 65481, Odesa Region, Yuzhne, 11 Berehova Str., Pivdennyi Branch of SE “USPA” (Pivdennyi Sea Port Authority). 9. Term of supplying Goods, performing Works or rendering Services: no more than 90 calendar days from the moment of concluding the contract with the winner, during 2021. 10. Expected cost of the procurement item: UAH 47,699.00 without VAT / UAH 57,238.80 with VAT. 11. Deadline for submission of tender bids: 14.05.2021 at 3:00 p.m. 12. Payment term: within 10 business days from the date of signing by the Parties and stamped by the Parties the Certificate of Delivery and Acceptance of Rendered Services, based on the invoices issued by the Contractor 13. The language (s) to be used for preparing tender bids: During procurement procedures, all documents prepared by the customer shall be set forth in Ukrainian. Tender bids of participants in the procurement procedure should be made in Ukrainian. Documents or copies of documents provided by participants in the procurement procedure as part of their tender bids, set out forth in other languages, should be provided together with their authentic translation into Ukrainian, in accordance with the requirements of the Tender documentation. At the same time, project, technical documentation, documents confirming the compliance of the participant in the procurement procedure with the qualification criteria, as well as constituent and entitling documents, set fort in the original in Russian, should not require translation into Ukrainian. The determining factor is the text set forth in Ukrainian. Standard characteristics, requirements, abbreviations and terminology related to the goods (services, works) that are procured, stipulated by existing international or national standards, norms and rules, are set out in the language of their generally accepted application. 14. Amount of tender security (if required by the Customer): not required. 15. Type and terms for providing tender security (if required by the Customer): not required. 16. Date and time of disclosure of tender bids, if the announcement on conducting open bidding is made public in accordance with Article 10 (3) of the Law of Ukraine “On Public Procurement”: 14.05.2021 at 3:00 p.m. 17. Amount of minimum step of price reduction during an electronic auction within the range of 0.5 percent to 3 percent of the expected purchase price or in monetary units: 0,5 %. 18. Mathematical formula to calculate the present price (in case of application): not applicable.

Call for proposals
32 days
from Apr 12, 11:44
until May 14, 15:00
Prequalification
not conducted
from May 14, 15:03
Auction
not conducted
Qualification
not conducted
Offers considered
not conducted
Information about customer
Name:
Південна філія ДП "АМПУ"
EDRPOU code:
38728549
Web site:
Address:
Україна, 65481, Одеська область, Южне, 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 11
About tender
Expected value:
₴47,699.00 without VAT
Minimum price decrement:
₴238.50
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves professional services of some form, generally contracted for on the basis of measurable outputs or deliverables.
ID procurement:
UA-2021-04-12-003463-a

Electronic tender documentation

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.13

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Причина виникнення існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Характер існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Сума існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.6

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.5

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку(ки) у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 6 частини першої статті 17 Закону

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку(ки) у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 5 частини першої статті 17 Закону

Confirmation submission form

Document

Вчинення економічних правопорушень

General information

Description

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Who confirms

participant

Legal justification

Article

50.1

Editorial staff

2020-02-13

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

2210-III

Title of the legal act

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Article

6.2.4

Editorial staff

2020-02-13

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

2210-III

Title of the legal act

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Article

17.1.4

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення корупційних правопорушень

General information

Description

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.3

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.2

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.12

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку(ки) у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 12 частини першої статті 17 Закону

Confirmation submission form

Document

Порушення справ про банкрутство

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.8

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Compliance confirmation method

Is absent
Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником

General information

Description

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Who confirms

customer

Legal justification

Article

17.1.7

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Compliance confirmation method

Is absent
Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника

General information

Description

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Who confirms

customer

Legal justification

Article

17.1.1

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Compliance confirmation method

Is absent
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

General information

Description

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Who confirms

participant

Legal justification

Article

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

1644-VII

Title of the legal act

Закон України "Про санкції"

Article

17.1.11

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.10

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

9.2.9

Editorial staff

2020-03-16

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

755-IV

Title of the legal act

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

Article

17.1.9

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про наявність/відсутність в учасника процедури закупівлі антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Confirmation submission form

Document

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

General information

Description

Who confirms

participant

Legal justification

Article

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Мова тендерної пропозиції українська

Compliance confirmation method

Is absent
Important dates
Clarification period:
Apr 12, 11:44 – May 3, 23:59
Offers to be submitted:
Apr 12, 11:44 – May 14, 15:00
Answers till:
May 7, 23:59
Appealing tender terms:
Apr 12, 11:44 – May 9, 23:59
Date of the last changes to the tender conditions:
Apr 12, 11:41
Items list
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Переосвідчення вантажопідіймального обладнання, електрообладнання та повітряних компресорів

Re-qualification of lifting equipment, electrical equipment and air compressors

Code DK 021:2015: 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань

Quantity:

1 посл.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, вул. Берегова, буд. 11, ПФ ДП "АМПУ" (адміністрація МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
another event
Payment type:
postpayment
Payment amount:
100%
Period (in days):
10 ( banking )
Description:
протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання Сторонами та скріплених печатками Сторін Актів здавання-приймання наданих послуг, на підставі виставлених Виконавцем рахунків
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
docx
ANNOUNCEMENT of open bidding.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 12, 11:41
docx
ТД переосвідчення вантажопідіймального обладнання.docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 12, 11:41
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 12, 11:41
docx
Оголошення про проведення відкритих торгів.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 12, 11:41
docx
проект договору.docx

Document type:

Draft contract

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 12, 11:41
Prequalification of participants
Participant Status

№:

1

Participant:

Name:
Лопатюк Юлія Анатоліївна
E-mail:
CHETC.TENDER@GMAIL.COM
Phone:
380503338178
Web site: EDRPOU:
20950040

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Status:

waiting for a decision

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:28
QES
sign.p7s

Document type:

Price offer

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:27
QES
11 згода з проектом.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
2 МТБ.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
наказ на в о директора Максимова ДГ.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
4 довідка АКП.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
11 згода з проектом.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
1 Досвід.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
наказ уповнов організація.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
довідка банку.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
кран-балка НА СООТВЕТСТВИЕ.паспорт. пер то.эо.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
антикоруп прог.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
10 відсутність санкцій.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
витяг з ПДВ.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
6 відсутність обмежень.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
уповнов особа антикорупц.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
9 відомості про підприємство.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
8 відсутність підстава ст17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
витяг з ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
Дозвіл 453.15.30 (1).pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
9 відомості про підприємство.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
7 довідка код доступу.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
статут 2020.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
Корчинський.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
Відгуки.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
3 працівники.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
12 технічні вимоги.pdf.p7s

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
10 відсутність санкцій.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
антикоруп прог.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
ЧТО КРАН МОСТОВОЙ.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
12 технічні вимоги.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
довідка банку.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
статут 2020.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
2 МТБ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
4 довідка АКП.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
5 довідка відсутн субпідряду.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:28
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:27
QES
уповнов особа антикорупц.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
кран-балка НА СООТВЕТСТВИЕ.паспорт. пер то.эо.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
Корчинський.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
7 довідка код доступу.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
8 відсутність підстава ст17.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
ЧТО КРАН МОСТОВОЙ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
6 відсутність обмежень.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
5 довідка відсутн субпідряду.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
1 Досвід.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
13 пістави ч2 ст17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
Відгуки.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
наказ уповнов організація.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
Дозвіл 453.15.30 (1).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
наказ на в о директора Максимова ДГ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
pdf
3 працівники.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
QES
13 пістави ч2 ст17.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
8 відсутність підстава ст17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
8 відсутність підстава ст17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
4 довідка АКП.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
10 відсутність санкцій.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 7, 14:26
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська
Participants of auction
Participant Offer Status
Main contact
Name:
Волошанюк Наталія Романівна (Moshun Natalia Volodymyrivna)
Language skills:
українська
Phone:
048-738-17-86
E-mail:
Fax:
Additional contracts
Name:
Медведєв Станіслав Сергійович (Medvediev Stanislav Sergeevich)
Language skills:
українська
Phone:
(048) 738-17-46
E-mail:
Fax:
Name:
Волошанюк Наталія Романівна (Voloshaniuk Nataliia Romanivna)
Language skills:
українська
Phone:
(048) 738-17-86
E-mail:
Fax:
Name:
Мошун Наталія Володимирівна (Moshun Nataliia Volodimirivna)
Language skills:
українська
Phone:
(048)-738-17-19
E-mail:
Fax:
Name:
Станкевич Михайло Михайлович (Stankevych Mykhailo Mihailovich)
Language skills:
українська
Phone:
(048) 738-17-14
E-mail:
Fax:

You may be interested

Послуги з електричних випробувань підвищеною напругою електрозахисних засобів для визначення придатності для використання - код ДК 021:2015 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань

Послуги з електричних випробувань підвищеною напругою електрозахисних засобів для визначення придатності для використання - код ДК 021:2015 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань
Name:
Московець Вікторія Володимирівна
E-mail:
Moskovec-viktori@i.ua
Phone:
+380532561151
Fax:
+380532561151
EDRPOU:
03328511
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴25,500.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Перевірка технічного стану автомобілів (річний техогляд) та проведення річного технічного огляду адміністративних транспортних засобів

Перевірка технічного стану автомобілів (річний техогляд) та проведення річного технічного огляду адміністративних транспортних засобів
Name:
Рядняна Людмила Юріївна
E-mail:
kkt_khimvolokno@ukr.net
Phone:
+380472397203
Fax:
+380472397411
EDRPOU:
00204033
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴36,300.00 without VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Послуги з технічного огляду та випробовувань. Метрологічна повірка засобів вимірювальної техніки.

Послуги з технічного огляду та випробовувань. Метрологічна повірка засобів вимірювальної техніки.
Name:
Коренюк Наталія Сергіївна
E-mail:
kmkdc1@ukr.net
Phone:
380674021650
EDRPOU:
05395859
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴60,550.00 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up