The official participant of public procurement system Prozorro
Offers considered
₴549,938.89 without VAT

Customer Південна філія ДП "АМПУ"

Public procurement open biding published in English
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"

Сезонні проміри глибин на акваторії порту, підхідному і внутрішньому каналах та якірних стоянках МП Південний

1. Найменування замовника: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» в особі Південної філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації морського порту Південний). 2. Місцезнаходження замовника: вул. Берегова, буд. 11, м. Южне, Одеська обл., 65481. 3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: ДП «АМПУ» - 38727770, Південна філія ДП «АМПУ» - 38728549. 4. Категорія замовника: згідно пункту 4 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» - юридична особа та/або суб’єкт господарювання, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання. 5. Вид закупівлі: послуги. 6. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Науково-технічні послуги в галузі інженерії за кодом ДК 021:2015 - 71350000-6 Сезонні проміри глибин на акваторії порту, підхідному і внутрішньому каналах та якірних стоянках МП Південний. 7. Кількість товарів, обсяг виконання робіт чи надання послуг: відповідно до технічних вимог (Додаток 5 до тендерної документації). 8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 65481, Одеська область, м. Южне, вул. Берегова, 11 ПФ ДП "АМПУ" (адміністрація МП Південний), акваторія МП Південний. 9. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: не пізніше 60 календарних днів з дати подання заявки Замовником, протягом 2021 року. 10. Очікувана вартість предмета закупівлі: 549 938,89 грн. без ПДВ / 659 926,67 грн. з ПДВ. 11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 21.05.2021 о 15-00 год. 12. Умови оплати: за фактично надані Послуги протягом 15 банківських днів з дати підписання Сторонами Актів здавання-приймання наданих послуг на підставі виставленого Виконавцем рахунку. 13. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі повинні бути складені українською мовою. Документи або копії документів, що надаються учасниками процедури закупівлі у складі їх тендерних пропозицій, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову, у відповідності до вимог Тендерної документації. При цьому, проектна, технічна документація, документи, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, а також установчі та правовстановлюючі документи, які викладені в оригіналі російською мовою, не потребують перекладу українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов'язана з товарами (послугами, роботами) що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування. 14. Розмір, забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається. 15. Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається. 16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»: 21.05.2021 о 15-00 год. 17. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 1 %. 18. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується.

Season depth measurements within the water area, approach channel, internal channel and anchorages of the Pivdennyi Sea Port

1. Name of the Customer: State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” acting through Pivdennyi Branch of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” (Pivdennyi Sea Port Authority). 2. Location of the Customer: 11 Berehova Str., Yuzhne, Odesa Region, 65481. 3. Identification code of the Customer in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations: 38727770/38728549. 4. Category of the Customer: According to Paragraph 4 of the First Part of Article 2 of the Law of Ukraine «On Public Procurement» - legal entity and/or business entity, that operates in one or several separate spheres of management. 5. Type of procurement: Services. 6. Name of procurement item with the code under Unified Procurement Dictionary (in the case of division into lots, such information shall be specified for each lot) and names of the corresponding classifier of procurement item, and parts of procurement item (lots) (if available): Engineering-related scientific and technical services under code DK021-2015: 71350000-6. Season depth measurements within the water area, approach channel, internal channel and anchorages of the Pivdennyi Sea Port. 7. Quantity of Goods, scope of Works performed or Services rendered in accordance with technical requirements (Annex 5 of Tender Documentation). 8. Place of supplying Goods, performing Works or rendering Services: 11 Berehova Str., Yuzhne, Odesa Region, 65481, Pivdennyi Branch of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” (Pivdennyi Sea Port Authority), water area of the Pivdennyi Sea Port. 9. Term of supplying Goods, performing Works or rendering Services: no later than 60 calendar days from the date of submission of the application by the Customer, during 2021. 10. Expected cost of the procurement item: UAH 549,938.89 excluding VAT/ UAH 659,926.67 including VAT. 11. Deadline for submission of tender bids: 21.05.2021 at 3:00 p.m. 12. Payment term: For the actually rendered Services within 15 banking days of the signature date of Certificate of Delivery and Acceptance of Rendered Services on the basis of the invoice issued by the Contractor. 13. The language (s) to be used for preparing tender bids: During procurement procedures, all documents prepared by the customer shall be set forth in Ukrainian. Tender bids of participants in the procurement procedure should be made in Ukrainian. Documents or copies of documents provided by participants in the procurement procedure as part of their tender bids, set out forth in other languages, should be provided together with their authentic translation into Ukrainian, in accordance with the requirements of the Tender documentation. At the same time, project, technical documentation, documents confirming the compliance of the participant in the procurement procedure with the qualification criteria, as well as constituent and entitling documents, set fort in the original in Russian, should not require translation into Ukrainian. The determining factor is the text set forth in Ukrainian. Standard characteristics, requirements, abbreviations and terminology related to the goods (services, works) that are procured, stipulated by existing international or national standards, norms and rules, are set out in the language of their generally accepted application. 14. Amount of tender security (if required by the Customer): not required. 15. Type and terms for providing tender security (if required by the Customer): not required. 16. Date and time of disclosure of tender bids, if the announcement on conducting open bidding is made public in accordance with Article 10 (3) of the Law of Ukraine “On Public Procurement”: 21.05.2021 at 3:00 p.m. 17. Amount of minimum step of price reduction during an electronic auction within the range of 0.5 percent to 3 percent of the expected purchase price or in monetary units: 1 %. 18. Mathematical formula to calculate the present price (in case of application): not applicable.

Call for proposals
36 days
from Apr 15, 12:04
until May 21, 15:00
Prequalification
16 days
from May 21, 15:04
until Jun 6, 23:59
Auction
21 minutes
from Jun 7, 12:07
until Jun 7, 12:28
Qualification
2 days
from Jun 7, 12:28
until Jun 10, 11:48
Offers considered
being conducted
from Jun 10, 11:48
Information about customer
Name:
Південна філія ДП "АМПУ"
EDRPOU code:
38728549
Web site:
Address:
Україна, 65481, Одеська область, Южне, 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 11
About tender
Expected value:
₴549,938.89 without VAT
Minimum price decrement:
₴5,499.39
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves professional services of some form, generally contracted for on the basis of measurable outputs or deliverables.
ID procurement:
UA-2021-04-15-005353-b

Electronic tender documentation

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.13

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Причина виникнення існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Характер існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Сума існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.6

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.5

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку(ки) у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 6 частини першої статті 17 Закону

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку(ки) у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 5 частини першої статті 17 Закону

Confirmation submission form

Document

Вчинення економічних правопорушень

General information

Description

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Who confirms

participant

Legal justification

Article

50.1

Editorial staff

2020-02-13

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

2210-III

Title of the legal act

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Article

6.2.4

Editorial staff

2020-02-13

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

2210-III

Title of the legal act

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Article

17.1.4

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення корупційних правопорушень

General information

Description

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.3

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.2

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.12

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку(ки) у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 12 частини першої статті 17 Закону

Confirmation submission form

Document

Порушення справ про банкрутство

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.8

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Compliance confirmation method

Is absent
Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником

General information

Description

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Who confirms

customer

Legal justification

Article

17.1.7

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Compliance confirmation method

Is absent
Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника

General information

Description

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Who confirms

customer

Legal justification

Article

17.1.1

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Compliance confirmation method

Is absent
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

General information

Description

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Who confirms

participant

Legal justification

Article

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

1644-VII

Title of the legal act

Закон України "Про санкції"

Article

17.1.11

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.10

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

9.2.9

Editorial staff

2020-03-16

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

755-IV

Title of the legal act

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

Article

17.1.9

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про наявність/відсутність в учасника процедури закупівлі антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Confirmation submission form

Document

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

General information

Description

Who confirms

participant

Legal justification

Article

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Мова тендерної пропозиції українська

Compliance confirmation method

Is absent
Important dates
Clarification period:
Apr 15, 12:04 – May 10, 23:59
Offers to be submitted:
Apr 15, 12:04 – May 21, 15:00
Auction launch:
Jun 7, 12:07 – Jun 7, 12:28
Answers till:
May 13, 23:59
Appealing tender terms:
Apr 15, 12:04 – May 16, 23:59
Date of the last changes to the tender conditions:
Apr 15, 12:03
Items list
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Сезонні проміри глибин на акваторії порту, підхідному і внутрішньому каналах та якірних стоянках МП Південний

Season depth measurements within the water area, approach channel, internal channel and anchorages of the Pivdennyi Sea Port

Code DK 021:2015: 71353000-7 Послуги з дослідження земної поверхні

Quantity:

1 посл.

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, вул. Берегова, 11 ПФ ДП "АМПУ" (адміністрація МП Південний), акваторія МП Південний

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
another event
Payment type:
postpayment
Payment amount:
100%
Period (in days):
15 ( banking )
Description:
за фактично надані Послуги протягом 15 банківських днів з дати підписання Сторонами Актів здавання-приймання наданих послуг на підставі виставленого Виконавцем рахунку
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
brf
audit_854201345afa4523936f896fec1876a5.yaml

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 7, 12:28
brf
audit_854201345afa4523936f896fec1876a5.yaml

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 7, 12:28
docx
ТД Сезонні проміри глибин на акваторії порту, підхідному та внутрішньому....docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 15, 12:02
docx
Оголошення про проведення відкритих торгів.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 15, 12:02
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 15, 12:02
docx
проект договору.docx

Document type:

Draft contract

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 15, 12:02
docx
ANNOUNCEMENT on conducting open bidding.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 15, 12:02
Prequalification of participants
Participant Status

№:

1

Participant:

Name:
Поляков Олександр Всеволодович
E-mail:
krams_@rambler.ru
Phone:
+380506434063
EDRPOU:
30376797

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт ч.1.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
лицензионный сертификат хайпак с переводом и нотар. завер..pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Сертифікат відповідності системи управління якістю до 2022.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
лист гарантія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Документи на працівників ч. 1.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Позитивні відгуки.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
СПРАВКА из банка о наличие счёта.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
довідка-гарантія щодо повірок обєктів матеріально-технічної бази.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 21:02
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 20:43
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:11
pdf
Дог. ХАЙПАК 2010 Поляков О.В. ----- ПП ЩИТ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Витяг про реєстрацію платника податку на додану вартість.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Лист-згода на обробку персональних даних.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Вытяг ПП ЩИТ из реестра предприятий на 18.06.2021

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 18:29
pdf
Антикор. програм. и приказ об ответственном.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
довідка об отсутствии субподряд. организаций.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Довідка гарантія що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5 , 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону ст. 17 ЗУ Про публічні закупівлі

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 18:29
pdf
довідка про про наявність ліцензованого програмного забезпечення.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Витяг ПП ЩИТ з єдиного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Довідка про відсутність фактів не виконання своїх зобов_язань.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Договірна ціна

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 18:29
pdf
Свідоцтво про визнання Регістру судноплавства ЩИТ до 2022.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Документи на обладнання та матеріально технічну базу часть 1.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
довідка об отсутствии ограничений (санкций) на послуги.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
фінансова звітність з квитанцієй.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Довідка про відсутність заборгованості з платежів контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 18:29
pdf
Згода учасника процедури закупівлі на безумовне включення умов договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Документи на працівників ч. 3.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Технічні вимоги на закупівлю.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
решение о назначении_ приказ _паспорт и код на директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
устав ПП ЩИТ (новая редакция 22.02.2019).PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Опись от 26.02.2019 г. о рагистр. Устава устав ПП ЩИТ (новая редакция).PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Документи на обладнання та матеріально технічну базу часть 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Проект договору з додатками.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
довідка ---Контактная информация по предприятию с реквизитами.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Баланс. довідка обладнання.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
решение учредителей по Щит --- крупные сделки.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Гарантійний лист що запропонована кінцева ціна дозволяє виконати всі передбачені договором умови

Document type:

Evidence documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 7, 16:42
pdf
довідка про наявність промірної партії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Довідка щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
довідка про наявність обладнання та мат.тех.базу.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Лист Гарантія качество.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
довідка про досвід.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Кошторис (сметы)

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 18:29
QES
sign.p7s

Document type:

Estimate

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 18:31
QES
sign.p7s

Document type:

Estimate

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 7, 16:44
QES
sign.p7s

Document type:

Estimate

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 21:02
QES
sign.p7s

Document type:

Estimate

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 20:43
QES
sign.p7s

Document type:

Estimate

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:11
pdf
Тендерна пропозиція за результатами аукціону

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 18:29
pdf
Довідка МВСУ про відсутність судимостей та відсутність притягнень до кримінальної відповідальності

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 18:29
pdf
Довідка гарантія Інформація про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 ЗУ Про публічні закупівлі.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Протокол о регистрации Устава ПП ЩИТ (новая редакция 22.02.2019).PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт ч.2.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Остование автоматического продление на 3 месяца действия технического талона на судно (про проведения технического осмотра малого судна) регистра судноплавства .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 21:00
pdf
Документи на працівників ч. 2.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

May 21, 15:05

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Довідка гарантія Інформація про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 ЗУ Про публічні закупівлі.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Довідка гарантія Інформація про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 ЗУ Про публічні закупівлі.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Антикор. програм. и приказ об ответственном.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Довідка гарантія Інформація про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 ЗУ Про публічні закупівлі.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська

№:

2

Participant:

Name:
Калашнікова Ірина Василівна
E-mail:
info@diving-ms.com.ua
Phone:
+380502370532
Fax:
+380512709060
Web site: EDRPOU:
37104243

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Status:

Allowed to participate

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
5. Інформація про субпідрядника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
3.3 Довідка про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:10
pdf
3.12. Свідоцтво про визнання РСУ по ГТС 2021.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:12
pdf
3.5 Код доступу для СТАТУТ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
6. Довідка довкілля.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
3.8. Витяг платника ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
zip
1.1.Наявність обладнання.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
3.3 Довідка про учасника.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
3.4 СТАТУТ (нова редакція).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
zip
1.2. Наявність працівників.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
3.7. Довідка Банк 27.04.2021.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
3.12 Декларация РПН 2020.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
3.5. Відомості про код доступу.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
2. Інформація про відсутність підстав для відмови.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
3.11 Згода з проектом договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
zip
1.3. Аналогічні договори.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
4. Технічін вимоги.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
zip
3.1 Право підпису.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
QES
sign.p7s

Document type:

Estimate

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:12
pdf
3.12 Дозволи РПН.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

May 21, 15:05

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
2. Інформація про відсутність підстав для відмови.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
2. Інформація про відсутність підстав для відмови.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
2. Інформація про відсутність підстав для відмови.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
2. Інформація про відсутність підстав для відмови.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська
Qualification protocol was formed Jun 1, 2021
Participants of auction
Participant Offer Status

№:

1

Participant:

Name:
Поляков Олександр Всеволодович
E-mail:
krams_@rambler.ru
Phone:
+380506434063
EDRPOU:
30376797

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
with QES
Contract has not uploaded yet

Offer:

₴239,000.00 without VAT

Status:

winner

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт ч.1.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
лицензионный сертификат хайпак с переводом и нотар. завер..pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Сертифікат відповідності системи управління якістю до 2022.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
лист гарантія.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Документи на працівників ч. 1.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Позитивні відгуки.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
СПРАВКА из банка о наличие счёта.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
довідка-гарантія щодо повірок обєктів матеріально-технічної бази.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 21:02
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 20:43
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:11
pdf
Дог. ХАЙПАК 2010 Поляков О.В. ----- ПП ЩИТ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Витяг про реєстрацію платника податку на додану вартість.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Лист-згода на обробку персональних даних.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Вытяг ПП ЩИТ из реестра предприятий на 18.06.2021

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 18:29
pdf
Антикор. програм. и приказ об ответственном.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
довідка об отсутствии субподряд. организаций.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Довідка гарантія що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5 , 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону ст. 17 ЗУ Про публічні закупівлі

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 18:29
pdf
довідка про про наявність ліцензованого програмного забезпечення.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Витяг ПП ЩИТ з єдиного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Довідка про відсутність фактів не виконання своїх зобов_язань.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Договірна ціна

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 18:29
pdf
Свідоцтво про визнання Регістру судноплавства ЩИТ до 2022.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Документи на обладнання та матеріально технічну базу часть 1.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
довідка об отсутствии ограничений (санкций) на послуги.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
фінансова звітність з квитанцієй.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Довідка про відсутність заборгованості з платежів контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 18:29
pdf
Згода учасника процедури закупівлі на безумовне включення умов договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Документи на працівників ч. 3.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Технічні вимоги на закупівлю.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
решение о назначении_ приказ _паспорт и код на директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
устав ПП ЩИТ (новая редакция 22.02.2019).PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Опись от 26.02.2019 г. о рагистр. Устава устав ПП ЩИТ (новая редакция).PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Документи на обладнання та матеріально технічну базу часть 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Проект договору з додатками.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
довідка ---Контактная информация по предприятию с реквизитами.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Баланс. довідка обладнання.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
решение учредителей по Щит --- крупные сделки.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Гарантійний лист що запропонована кінцева ціна дозволяє виконати всі передбачені договором умови

Document type:

Evidence documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 7, 16:42
pdf
довідка про наявність промірної партії.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Довідка щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
довідка про наявність обладнання та мат.тех.базу.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Лист Гарантія качество.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
довідка про досвід.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Кошторис (сметы)

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 18:29
QES
sign.p7s

Document type:

Estimate

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 18:31
QES
sign.p7s

Document type:

Estimate

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 7, 16:44
QES
sign.p7s

Document type:

Estimate

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 21:02
QES
sign.p7s

Document type:

Estimate

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 20:43
QES
sign.p7s

Document type:

Estimate

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:11
pdf
Тендерна пропозиція за результатами аукціону

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 18:29
pdf
Довідка МВСУ про відсутність судимостей та відсутність притягнень до кримінальної відповідальності

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 18:29
pdf
Довідка гарантія Інформація про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 ЗУ Про публічні закупівлі.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Протокол о регистрации Устава ПП ЩИТ (новая редакция 22.02.2019).PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт ч.2.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
pdf
Остование автоматического продление на 3 месяца действия технического талона на судно (про проведения технического осмотра малого судна) регистра судноплавства .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 21:00
pdf
Документи на працівників ч. 2.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06

Decision of the responsible person

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
brf
26590002426097J1603102100000478310620212659.KVT.p7s

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 10, 11:48
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 7, 12:29
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 10, 11:48
docx
Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 10, 11:46
docx
ПРОТОКОЛ розгляду ТП (визначення переможця) Сезонні проміри.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 10, 11:46
brf
26590002426097J1703102100000478310620212659.XML.p7s

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 11, 09:01

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Довідка гарантія Інформація про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 ЗУ Про публічні закупівлі.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Довідка гарантія Інформація про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 ЗУ Про публічні закупівлі.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Антикор. програм. и приказ об ответственном.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Довідка гарантія Інформація про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 ЗУ Про публічні закупівлі.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 19, 18:06
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська

№:

2

Participant:

Name:
Калашнікова Ірина Василівна
E-mail:
info@diving-ms.com.ua
Phone:
+380502370532
Fax:
+380512709060
Web site: EDRPOU:
37104243

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
with QES

Offer:

₴240,000.00 without VAT

Status:

Not considered

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
5. Інформація про субпідрядника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
3.3 Довідка про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:10
pdf
3.12. Свідоцтво про визнання РСУ по ГТС 2021.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:12
pdf
3.5 Код доступу для СТАТУТ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
6. Довідка довкілля.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
3.8. Витяг платника ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
zip
1.1.Наявність обладнання.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
3.3 Довідка про учасника.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
3.4 СТАТУТ (нова редакція).pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
zip
1.2. Наявність працівників.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
3.7. Довідка Банк 27.04.2021.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
3.12 Декларация РПН 2020.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
3.5. Відомості про код доступу.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
2. Інформація про відсутність підстав для відмови.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
3.11 Згода з проектом договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
zip
1.3. Аналогічні договори.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
pdf
4. Технічін вимоги.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
zip
3.1 Право підпису.zip

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
QES
sign.p7s

Document type:

Estimate

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:12
pdf
3.12 Дозволи РПН.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
2. Інформація про відсутність підстав для відмови.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
2. Інформація про відсутність підстав для відмови.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
2. Інформація про відсутність підстав для відмови.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
2. Інформація про відсутність підстав для відмови.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

May 20, 16:03
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська
Main contact
Name:
Волошанюк Наталія Романівна (Moshun Natalia Volodymyrivna)
Language skills:
українська
Phone:
048-738-17-86
E-mail:
Fax:
Additional contracts
Name:
Бовть Наталія Володимирівна (Bovt Natalia Vladimirovna)
Language skills:
українська
Phone:
(048)738-17-13
E-mail:
Fax:
Name:
Кулик Лідія Миколаївна (Kulyk Lidiia Mukolaivna)
Language skills:
українська
Phone:
(048) 738-18-80
E-mail:
Fax:
Name:
Мошун Наталія Володимирівна (Moshun Nataliia Volodimirivna)
Language skills:
українська
Phone:
(048)738-17-19
E-mail:
Fax:
Name:
Карабанов Костянтин Володимирович (Karabanov Kostiantyn Volodimirovich)
Language skills:
українська
Phone:
(048)738-17-44
E-mail:
Fax:
Name:
Волошанюк Наталія Романівна (Voloshaniuk Nataliia Romanivna)
Language skills:
українська
Phone:
(048) 738-17-86
E-mail:
Fax: