The official participant of public procurement system Prozorro
Prequalification
₴750,000.00 without VAT

Customer Південна філія ДП "АМПУ"

Public procurement open biding published in English
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"

Послуги з контрольно-інспекторського обстеження гідротехнічних споруд адміністрації МП Південний

1. Найменування замовника: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» в особі Південної філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації морського порту Південний). 2. Місцезнаходження замовника: вул. Берегова, буд. 11, м. Южне, Одеська обл., 65481. 3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: ДП «АМПУ» - 38727770, Південна філія ДП «АМПУ» - 38728549. 4. Категорія замовника: згідно пункту 4 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» - юридична особа та/або суб’єкт господарювання, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання. 5. Вид закупівлі: послуги. 6. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з технічного огляду та випробовувань за кодом ДК 021:2015-71630000-3 Послуги з контрольно-інспекторського обстеження гідротехнічних споруд адміністрації МП Південний. 7. Кількість товарів, обсяг виконання робіт чи надання послуг: відповідно до технічних вимог (Додаток 5 до Тендерної документації). 8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, буд.11, ПФ ДП "АМПУ" (адміністрація МП Південний). 9. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 15.12.2021 року. 10. Очікувана вартість предмета закупівлі: 750 000,00 грн. без ПДВ / 900 000,00 грн. з ПДВ. 11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 04.06.2021 о 15-00 год. 12. Умови оплати: Поетапна оплата за фактично надані Послуги (виконані роботи) здійснюється по кожному Акту здавання-приймання наданих послуг (виконаних робіт) наступним чином: - протягом 15 банківських днів з дати підписання відповідного Акту здавання-приймання наданих послуг (виконаних робіт) на підставі виставленого Виконавцем рахунку, здійснюється оплата 80 відсотків суми Акту здавання-приймання наданих послуг (виконаних робіт), за винятком суми попередньої оплати (у разі наявності), сплаченої раніше у відповідності до умов Договору та врахованої як частина оплати по даному Акту; - протягом 10 банківських днів з дати отримання зареєстрованої та належним чином оформленої податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних, на підставі виставленого Виконавцем рахунку, здійснюється оплата 20 відсотків суми відповідного Акту здавання-приймання наданих послуг (виконаних робіт), за винятком суми попередньої оплати (у разі наявності), сплаченої раніше у відповідності до умов Договору та врахованої як частина оплати по даному Акту. 13. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі повинні бути складені українською мовою. Документи або копії документів, що надаються учасниками процедури закупівлі у складі їх тендерних пропозицій, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову, у відповідності до вимог Тендерної документації. При цьому, проектна, технічна документація, документи, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, а також установчі та правовстановлюючі документи, які викладені в оригіналі російською мовою, не потребують перекладу українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов'язана з товарами (послугами, роботами) що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування. 14. Розмір, забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається. 15. Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається. 16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»: 04.06.2021 о 15-00 год. 17. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 1%. 18. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується.

Services for control and inspection survey of hydraulic structures of the Pivdennyi Sea Port Authority

1. Name of the Customer: State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” acting through Pivdennyi Branch of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” (Pivdennyi Sea Port Authority). 2. Location of the Customer: 11 Berehova Str., Yuzhne, Odesa Region, 65481. 3. Identification code of the Customer in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations: 38727770/38728549. 4. Category of the Customer: According to Paragraph 4 of the First Part of Article 2 of the Law of Ukraine «On Public Procurement» - legal entity and/or business entity , that operates in one or several separate spheres of management. 5. Type of procurement: Services. 6. Name of procurement item with the code under Unified Procurement Dictionary (in the case of division into lots, such information shall be specified for each lot) and names of the corresponding classifier of procurement item, and parts of procurement item (lots) (if available): Technical inspection and testing services under code DK021-2015: 71630000-3. Services for control and inspection survey of hydraulic structures of the Pivdennyi Sea Port Authority. 7. Quantity of Goods, scope of Works performed or Services rendered: in accordance with technical requirements (Annex 5 of Tender Documentation). 8. Place of supplying Goods, performing Works or rendering Services: 65481, Odesa Region, Yuzhne, 11 Berehova Str., Pivdennyi Branch of SE “USPA” (Pivdennyi Sea Port Authority). 9. Term of supplying Goods, performing Works or rendering Services: to 15/12/2021. 10. Expected cost of the procurement item: UAH 750,000.00 without VAT / UAH 900,000.00 with VAT. 11. Deadline for submission of tender bids: 04.06.2021 at 3:00 p.m. 12. Payment term: Progress payment for Services actually rendered (works performed) is made for each Delivery and acceptance certificate of services rendered (works performed) as follows: - payment of 80 percent of the amount under the Delivery and acceptance certificate of services rendered (works performed) is made within 15 banking days from the date of signing the relevant Delivery and acceptance certificate of services rendered (works performed) based on the invoice issued by the Contractor, except the amount of advance payment (if any) paid earlier in accordance with the terms of the contract and taken into account as part of the payment under this Certificate; - payment of 20 percent of the amount of the relevant Delivery and acceptance certificate of services rendered (works performed) is made within 10 banking days from the date of receiving the registered and duly executed tax invoice in the Unified Register of Tax Invoices, based on the invoice issued by the Contractor, except the amount of advance payment (if any) paid earlier in accordance with the terms of the agreement and taken into account as part of the payment under this Certificate. 13. The language (s) to be used for preparing tender bids: During procurement procedures, all documents prepared by the customer shall be set forth in Ukrainian. Tender bids of participants in the procurement procedure should be made in Ukrainian. Documents or copies of documents provided by participants in the procurement procedure as part of their tender bids, set out forth in other languages, should be provided together with their authentic translation into Ukrainian, in accordance with the requirements of the Tender documentation. At the same time, project, technical documentation, documents confirming the compliance of the participant in the procurement procedure with the qualification criteria, as well as constituent and entitling documents, set fort in the original in Russian, should not require translation into Ukrainian. The determining factor is the text set forth in Ukrainian. Standard characteristics, requirements, abbreviations and terminology related to the goods (services, works) that are procured, stipulated by existing international or national standards, norms and rules, are set out in the language of their generally accepted application. 14. Amount of tender security (if required by the Customer): not required. 15. Type and terms for providing tender security (if required by the Customer): not required. 16. Date and time of disclosure of tender bids, if the announcement on conducting open bidding is made public in accordance with Article 10 (3) of the Law of Ukraine “On Public Procurement”: 04.06.2021 at 3:00 p.m. 17. Amount of minimum step of price reduction during an electronic auction within the range of 0.5 percent to 3 percent of the expected purchase price or in monetary units: 1 %. 18. Mathematical formula to calculate the present price (in case of application): not applicable.

Call for proposals
36 days
from Apr 29, 12:28
until Jun 4, 15:00
Prequalification
being conducted
from Jun 4, 15:03
Auction
expected
from Jul 12, 11:13
Qualification
expected
Offers considered
expected
Information about customer
Name:
Південна філія ДП "АМПУ"
EDRPOU code:
38728549
Web site:
Address:
Україна, 65481, Одеська область, Южне, 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 11
About tender
Expected value:
₴750,000.00 without VAT
Minimum price decrement:
₴7,500.00
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves professional services of some form, generally contracted for on the basis of measurable outputs or deliverables.
ID procurement:
UA-2021-04-29-000889-b

Electronic tender documentation

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.13

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Причина виникнення існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Характер існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Сума існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.6

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.5

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку(ки) у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 6 частини першої статті 17 Закону

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку(ки) у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 5 частини першої статті 17 Закону

Confirmation submission form

Document

Вчинення економічних правопорушень

General information

Description

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Who confirms

participant

Legal justification

Article

50.1

Editorial staff

2020-02-13

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

2210-III

Title of the legal act

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Article

6.2.4

Editorial staff

2020-02-13

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

2210-III

Title of the legal act

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Article

17.1.4

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення корупційних правопорушень

General information

Description

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.3

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.2

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Compliance confirmation method

Is absent
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.12

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку(ки) у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 12 частини першої статті 17 Закону

Confirmation submission form

Document

Порушення справ про банкрутство

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.8

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Compliance confirmation method

Is absent
Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником

General information

Description

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Who confirms

customer

Legal justification

Article

17.1.7

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Compliance confirmation method

Is absent
Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника

General information

Description

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Who confirms

customer

Legal justification

Article

17.1.1

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Compliance confirmation method

Is absent
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

General information

Description

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Who confirms

participant

Legal justification

Article

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

1644-VII

Title of the legal act

Закон України "Про санкції"

Article

17.1.11

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.10

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

9.2.9

Editorial staff

2020-03-16

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

755-IV

Title of the legal act

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

Article

17.1.9

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про наявність/відсутність в учасника процедури закупівлі антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Compliance confirmation method

Name

Description

довідку у довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) за підписом керівника (уповноваженої особи) та печаткою (у разі її використання) учасника процедури закупівлі з інформацією про те, що учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Confirmation submission form

Document

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

General information

Description

Who confirms

participant

Legal justification

Article

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Мова тендерної пропозиції українська

Compliance confirmation method

Is absent
Important dates
Clarification period:
Apr 29, 12:28 – May 24, 23:59
Offers to be submitted:
Apr 29, 12:28 – Jun 4, 15:00
Auction launch:
Jul 12, 11:13
Answers till:
May 27, 23:59
Appealing tender terms:
Apr 29, 12:28 – May 30, 23:59
Date of the last changes to the tender conditions:
Apr 29, 12:26
Items list
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Послуги з контрольно-інспекторського обстеження гідротехнічних споруд адміністрації МП Південний

Services for control and inspection survey of hydraulic structures of the Pivdennyi Sea Port Authority

Code DK 021:2015: 71631000-0 Послуги з технічного огляду

Quantity:

1 посл.

Delivery period:

до Dec 15

Place of delivery:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, буд.11, ПФ ДП "АМПУ" (адміністрація МП Південний)

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
another event
Payment type:
postpayment
Payment amount:
80%
Period (in days):
15 ( banking )
Description:
Поетапна оплата за фактично надані Послуги (виконані роботи) здійснюється по кожному Акту здавання-приймання наданих послуг (виконаних робіт) наступним чином: - протягом 15 банківських днів з дати підписання відповідного Акту здавання-приймання наданих послуг (виконаних робіт) на підставі виставленого Виконавцем рахунку, здійснюється оплата 80 відсотків суми Акту здавання-приймання наданих послуг (виконаних робіт), за винятком суми попередньої оплати (у разі наявності), сплаченої раніше у відповідності до умов Договору та врахованої як частина оплати по даному Акту;
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
another event
Payment type:
postpayment
Payment amount:
20%
Period (in days):
10 ( banking )
Description:
Поетапна оплата за фактично надані Послуги (виконані роботи) здійснюється по кожному Акту здавання-приймання наданих послуг (виконаних робіт) наступним чином: протягом 10 банківських днів з дати отримання зареєстрованої та належним чином оформленої податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних, на підставі виставленого Виконавцем рахунку, здійснюється оплата 20 відсотків суми відповідного Акту здавання-приймання наданих послуг (виконаних робіт), за винятком суми попередньої оплати (у разі наявності), сплаченої раніше у відповідності до умов Договору та врахованої як частина оплати по даному Акту.
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
docx
ТД Послуги з контрольно-інспекторського обстеження гідротехнічних споруд .docx

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 29, 12:25
docx
Оголошення про проведення відкритих торгів.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 29, 12:25
docx
ANNOUNCEMENT on conducting open bidding.docx

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 29, 12:25
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 29, 12:25
docx
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ.docx

Document type:

Draft contract

Confidentiality:

Date of publishing:

Apr 29, 12:25
Prequalification of participants
Participant Status

№:

1

Participant:

Name:
Ірина Головіна
E-mail:
tender4091@gmail.com
Phone:
+380487298207,+380482336009
EDRPOU:
01128110

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Status:

waiting for a decision

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Довідка_відомості_про_Учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Наказ_Харченко.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Водолаз_Конік_документи.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Витяг_з реєстру_платн_ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Позитивний _відгук_ЧРП.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Баланс_фін_звіт_Ф1_за_2020р.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Наказ_Конік.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Наказ_Пойзнер.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Пойзнер_квал_серт_свід.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Фінанс_звіт_форма1_форма2_1кв2021.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Наказ+Контракти_директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Гарантійний_лист_щодо_дозв_документів.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Довідка_не_є_особою_санкції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Наказ_Омельченко.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Наказ_підп_тенд_дир.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Договір_аналог_ЧРП_№ 775-41+акт.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Статут_опис_код_дост.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Довідка_5_6_12_13_ч1та2_ст17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Довідка_наявн_кваліф_фахівців.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Звіт_рух_коштів_за_2020 рік.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Довідка_щодо_признач_директора.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Довідка_протокол_збор_засн.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Свідоцтва_ЗРЗВТ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Згода_на_обовяз_безум_включен.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Накази_Новіков.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Проект_договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:22
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:21
pdf
Свідоцтво_про_визнання_РСУ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Довідка_відс_достроково_розірван_договору.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Довідка_5_6_12_ч1_ст17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Довідка_5_6_12_13_ч1та2_ст17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Звіт_фін_за_2020_форма 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Довідка_наявн_антикорупц_прогр.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Довідка – захист довкілля.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Водолаз_Харченко_документи.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Водолаз_Новіков_документи.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Позитивний_відгук_ПрАТ_ЧПТ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Декларація_відп_охорона_праці.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Довідка_5_6_12_13_ч1та2_ст17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Інформація_досвід_виконан_аналог_договорів.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Довідка_не_є_особою_санкції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Наказ_Бубликов.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Омельченко_квал_серт_свід.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Наказ_Лазуренко.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Наказ_Зінкевич.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Зінкевич_квал_серт_свід.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Техвимоги_згідно_додатку.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Лист_гарантія_щодо_санкцій.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Довідка_не_планує_залуч_субпідрядн.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Бубліков_проектув_квал_сертиф+підвищ_кваліф.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Наказ_Орлов.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Довідка_відкр_пот_рах_Укргазбанк.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Довідка_відкр_поточн_рахун_Ощадбанк.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Договір_аналог_ПрАТ_ЧПТ_ № 908-26+акт.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Довідка_відсутн_бенеф_власника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Довідка_наявн_обладн+МТБ+водол_станц.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Довідка_наявн_антикорупц_прогр.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
pdf
Довідка_код_доступу.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 15:03

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Довідка_5_6_12_13_ч1та2_ст17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Довідка_5_6_12_13_ч1та2_ст17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Довідка_наявн_антикорупц_прогр.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Довідка_не_є_особою_санкції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 3, 18:18
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська

№:

2

Participant:

Name:
igor ТИНИНИКА
E-mail:
boblacksea@gmail.com
Phone:
+380502379625
EDRPOU:
38478919

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Status:

waiting for a decision

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
1.2.2.6 наказ-водолаз ВПСГ 2.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
1.2.2.4.1 сетріфікат водолазів гтс 21-22 Візуліс Кузнецов (1).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
4.2 тех вимоги (2).pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
3.7 Довідка банка.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
1.2.2.4 наказ геодезист.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
3.2.2 рішення 4.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
3.2.1 копії наказів.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
QES
2.2.doc.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
3.4 КОПІЯ Статуту.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
1.2.2 Договір ВПСГ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
3.12.2.1 оп на бал. з продовженням водолазні роботи.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
1.2.2.4.2 охрименко 21 свідоцтво2021.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
QES
1.4.1 фінансова звітність.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
QES
1.4. Супровідний до документів щодо фінансової спроможності.doc.p7s

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
QES
17-12.doc.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
3.11 згода 4-2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
3.3 довідка відомості про учасника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
1.3.1.Договір СФ ДП АМПУ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
3.1 повноваження договір рішення 11.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
1.2.2 довідка працівн 1.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
QES
2.3.doc.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
QES
2.2.doc.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
QES
1.1.2 повірки.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
3.5 інформація до статуту з кодом доступу.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
4.1 тех вимоги (1).pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
jpeg
инж-геодезист сертифікат .jpg

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
3.12.2.2 оп на п-тр с продовженням водолазні роботи.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
1.3.1.3 відгук.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
1.2.2.8 водолаз ВПСГ 3.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
наказ головний інженер ВПСГ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
1.1.2 повірки.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
инж-геодезист сертифікат (1)-скан (1).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
QES
2.4.doc.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
QES
17-12.doc.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
1.2.2.3 Договір експерт.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
3.2.3 повноваження рішення 11.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
Довідка досвід скад.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
1.2.2.3.2 Свідоцтво експерта-підвищення квалфікації 001.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
1.2.2.1 наказ директор БОБС.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
QES
17-6.doc.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
1.2.2.5 наказ водолаз ВПСГ 1.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
3.8. Витяг ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
QES
3.3 відомості про учасника.doc.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
1 1 обладнання.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
QES
2.3.doc.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
QES
2.5.doc.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
1.2.2.3.1 Кваліфікаційний сертифікат Собуцького.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
3.12.2 Щодо субпідрядника співвиконавця.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
1.3.1.1 акт СФ ДП АМПУ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
QES
1.1.обладнання .pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
3.12.1 БОБС Регистр 2021.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
3.12.2.3 Свідоцтво-ТОВ ВПСГ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
1.2.2.2 наказ науковий співробітник.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
QES
17-6.doc.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
3.5 копія опису до статуту з кодом доступу.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
3.7 Справка про довідку з банка.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:08
QES
1.4.2 квітанція до фінансоіої звітності щодо прийняття ДПІ.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
pdf
1.2.2.7 наказ головний інженер ВПСГ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
QES
3.2 ЛИСТ ГАРАНТІЯ.doc.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
QES
Довідка довкілля.doc.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 15:04

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
QES
17-6.doc.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
QES
17-12.doc.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
QES
2.2.doc.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
QES
2.3.doc.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:06
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська

№:

3

Participant:

Name:
Андрій Валерійович Земський
E-mail:
a.zemskiy@ankor-group.com
Phone:
+380487037132
EDRPOU:
32290523

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Status:

waiting for a decision

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
2 Довідка кваліфікація_обладнання.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
jpeg
Довідка коди доступу.jpg

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
02 Довідка відсутність підстав_судимість.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
Гарантійний_лист_регістр_водолази.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
Технічні вимоги.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
1 Довідка кваліфікація_працівники.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
Статут ТОВ Анкор.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
Довідка стаття 17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
Свідоцтво про визнання_Регістром_Анкор_2020-2021.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
Довідка банк.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:29
pdf
Згода учасника процедури закупівлі .pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
Баланс 2020.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
07-2 Довідка відсутність підстав_санкції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
Довідка захист довкілля.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
3.2 Довідка_кваліфікація_досвід.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
Витяг_з_реєстру_платників_пдв_свідоцтво.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
Дозвіл_водолазні роботи.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
jpeg
Довідка екологія довкілля.jpg

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
07-1 Довідка відсутність підстав_антикорп_програма.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
Рішення Учасника №64_21 Анкор.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
05 Довідка відсутність підстав_торгівля людьми.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
Довідка про звітність.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
Реквізити Анкор.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
Лист_про_незалучення_субпідрядника.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
Документи повноваження_посадової_особи.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
pdf
3.1 Довідка_кваліфікація_досвід.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 15:04

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
02 Довідка відсутність підстав_судимість.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
05 Довідка відсутність підстав_торгівля людьми.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
07-1 Довідка відсутність підстав_антикорп_програма.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
07-2 Довідка відсутність підстав_санкції.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 10:28
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська

№:

4

Participant:

Name:
Кувшинов Сергей
E-mail:
TECH.INIALAB@GMAIL.COM
Phone:
380487286285
Web site: EDRPOU:
38351502

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Status:

waiting for a decision

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Статут н.р..PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Протокол н.р..PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Фін. звітність.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Довідка довкілля.PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Охорона праці.PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Протокол правочин.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
РУ ГТ.PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Наказ директор.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Проект договору.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Довідка антикор. програма.PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Рішення засновників.PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Довідка антикор. програма.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Декларація з ОП.PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Витяг ПДВ.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Довідка банк.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Довідка код доступу.PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Відсутність підстав ст 6, 12.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Фін. звітність.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
РУ ГТ.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Декларація з ОП.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
a
Працівники.rar

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Технічні вимоги.PDF

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Довідка дострокове розірвання договору.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Відсутність підстав ст 6, 12.PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
a
Аналог договора.rar

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Наказ директор.PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Згода з проектом Договору.PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Статут н.р..PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Довідка дострокове розірвання договору.PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Витяг ПДВ.PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Згода з проектом Договору.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Довідка довкілля.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Довідка санкції.PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Довідка про учасника.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:57
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:55
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:55
pdf
Опис документів.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Довідка субпідрядник.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Довідка код доступу.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Протокол н.р..PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Довідка банк.pdf.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Рішення засновників.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Довідка санкції.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Довідка про учасника.PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Протокол правочин.PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Технічні вимоги.PDF.p7s

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Проект договору.PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Довідка ст 17.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
pdf
Охорона праці.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Довідка ст 17.PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
a
Обладнання.rar

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Опис документів.PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
QES
Довідка субпідрядник.PDF.p7s

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 15:05

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Довідка ст 17.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Довідка ст 17.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Довідка антикор. програма.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
Довідка санкції.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 13:53
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська

№:

5

Participant:

Name:
Костюков Олександр
E-mail:
LAKOSA.TOV@GMAIL.COM
Phone:
380503330262
EDRPOU:
22464792

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Status:

waiting for a decision

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
згода.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
рух коштів.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
забезечення.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
Свідоцтво РСУ 2021-2022.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
ст17_2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
1Працівники.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
Статут.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:59
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
Договор№51 +Акт+Отзыв.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
8 подовження.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
технічні вимоги.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
Виписка_ЄДРЮО.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
Договор 127+Акт+Отзыв.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
1 матеріал база.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
Договор № 36+Акт+Отзыв.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
відомості.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
Довідка про наявність рахунку Приватбанк.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
Копія Декларація.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:59
pdf
Поверки.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
Повноваження посадової особи 2021.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
Довідка банк південний.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
Витяг з реєстру платників податку на додану вартість.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
ст17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
субпідряд.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
1_1_Сертифікати.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
pdf
2 аналог договори.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 15:05

Answers to requirements for purchase criteria

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
ст17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
ст17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
ст17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

None

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
ст17.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 4, 14:57
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська
Main contact
Name:
Круль Марина Васильевна (Moshun Nataliia Volodymyrivna)
Language skills:
українська
Phone:
048-738-17-66
E-mail:
Fax:
Additional contracts
Name:
Карабанов Костянтин Володимирович (Karabanov Kostiantyn Volodimirovich)
Language skills:
українська
Phone:
0487381744
E-mail:
Fax:
Name:
Мошун Наталія Володимирівна (Moshun Nataliia Volodimirivna)
Language skills:
українська
Phone:
0487381719
E-mail:
Fax:
Name:
Кулик Лідія Миколаївна (Kulyk Lidiia Mikolaivna)
Language skills:
українська
Phone:
0487381880
E-mail:
Fax:
Name:
Круль Марина Василівна (Krul Maryna Vasilivna)
Language skills:
українська
Phone:
0487381766
E-mail:
Fax:

You may be interested

ДК 021:2015 код 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (Послуги з обстеження конструкцій автодорожнього переходу через греблю філії "Канівська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")

ДК 021:2015 код 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (Послуги з обстеження конструкцій автодорожнього переходу через греблю філії "Канівська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")
Name:
– Пилипенко В.В. – начальник гідротехнічного відділу, тел. +38 04596 58 464, e-mail: v.pylypenko@uhe.gov.ua (надання роз’яснень учасникам процедури закупівлі, що стосуються технічного завдання). – Кучеренко С. О. – начальник відділу організації закупівель; тел. +38 04596 58 511, e-mail: s.kucherenko@uhe.gov.ua (надання роз’яснень учасникам процедури закупівлі, що стосуються підготовки пропозицій).
E-mail:
tenderist140303@gmail.com
Phone:
0459658620, +380459658357, +380459658471, +380459658511
EDRPOU:
20588716
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴952,717.53 without VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Послуги з проведення технічного огляду та експертного обстеження обладнання (вантажопідіймальних кранів: портальних, козлового крану, причальних контейнерних перевантажувачів, пневмоколісних контейнерних козлових кранів, плавучих кранів)

Послуги з проведення технічного огляду та експертного обстеження обладнання (вантажопідіймальних кранів: портальних, козлового крану, причальних контейнерних перевантажувачів, пневмоколісних контейнерних козлових кранів, плавучих кранів)
Name:
Страхов Євген Михайлович
E-mail:
e.strahov@marport.net
Phone:
+380629408764
Fax:
+380629408878
Web site: EDRPOU:
01125755
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴1,335,894.35 without VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up

Послуги з повірки, калібрування, атестації, дослідження метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та інші метрологічні послуги

Послуги з повірки, калібрування, атестації, дослідження метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та інші метрологічні послуги
Name:
Віталій Пусов
E-mail:
vimarster@gmail.com
Phone:
+380487056332
Web site: EDRPOU:
34674102
All tenders of the company

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

₴1,338,749.50 including VAT

View
To save and monitor interesting procurements you need to sign up