The official participant of public procurement system Prozorro
Prequalification
₴268,934,000.00 including VAT

Customer Служба автомобільних доріг у Закарпатській області

Public procurement open biding published in English
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"

Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-08 Обхід м.Ужгорода - Контрольно-пропускний пункт"Ужгород" на ділянці км 0+000 - км 6+013, Закарпатська область

Категорія замовника Служби автомобільних доріг у Закарпатській області – відповідно до п.3 ч.1. ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі" в новій редакції від 19.04.2020 р. – юридична особа є одержувачем бюджетних коштів. Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції Учасника, складаються українською мовою. Місце знаходження замовника - 88000, вул. Собранецька, 39, м. Ужгород, Закарпатська область. Код ЄДРПОУ - 25449824. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій: Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі електронної банківської гарантії (далі - банківська гарантія) з накладеним електронно-цифровим підписом/кваліфікованого електронного підпису гаранту (далі-банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства. Електронна банківська гарантія обов’язково повинна містити посилання на реквізити закупівлі, її назву та номер на веб-порталі Уповноваженого органу. Електронна банківська гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження ЕЦП/КЕП банківської гарантії, подана учасником тендерна пропозиція відхиляється Замовником. Банківська гарантія надана банком-резидентом України має бути оформлена відповідно до вимог постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах». Якщо у банківській гарантії є посилання на договір про надання банківської гарантії/договір про надання гарантії, учасник обов’язково має надати такий договір разом з банківською гарантією. Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені відповідним документом з накладенням ЕЦП/КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 100 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені). В тексті гарантії обов’язково повинно бути зазначено: - Зобов’язання Банку-гаранта сплатити Замовнику гарантійну суму єдиним платежем протягом 5-ти банківських днів з дня отримання вимог Замовника без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов; - Умови гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена Банком-гарантом, в тому числі згідно із заявою Учасника, без згоди та погодження з Замовником, після її передавання / надсилання Замовнику. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності грошового покриття, надається довідка з банку про залишок коштів на рахунку, виданої Банком-гарантом, завіреної печаткою Банку-гаранта та підписом уповноваженої особи такого Банку-гаранта із надання підтвердження повноважень такої Уповноваженої особи від Банку-гаранта.Грошове покриття обов’язково повинно передбачати списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Тендерна пропозиція, у складі якої буде банківська гарантія, що не відповідає умовам тендерної документації, буде відхилена Замовником. Реквізити Замовника для оформлення банківської гарантії: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області, UA898201720355199001000018420 у ДКСУ у м.Києві, ЄДРПОУ-25449824).

Current average repair of the road of state importance M-08 Detour of the city of Uzhhorod - "Uzhhorod" checkpoint on the section km 0+000 - km 6+013, Transcarpathian region

Category of the customer Road services in the Zakarpattia region - according to item 3 part 1. Art. 2 of the Law of Ukraine "On Public Procurement" in the new wording of 19.04.2020 - a legal entity is a recipient of budget funds. All documents related to the Bidder's tender offer shall be drawn up in the Ukrainian language. Location of the customer - 88000, st. Sobranetska, 39, Uzhhorod, Zakarpattia region. Code - 25449824. Conditions for securing tender offers: The tender offer must be accompanied by a document confirming the submission of the tender offer by the Bidder, which must be provided in the form of an unconditional and irrevocable electronic bank guarantee (hereinafter - bank guarantee) with electronic digital signature / qualified electronic signature of guarantor (hereinafter - the Guarantor Bank) in accordance with the requirements of applicable law. Conditions for securing tender offers: The tender offer must be accompanied by a document confirming the submission of the tender offer by the Bidder, which must be provided in the form of an unconditional and irrevocable electronic bank guarantee (hereinafter - bank guarantee) with electronic digital signature / qualified electronic signature of guarantor (hereinafter - the Guarantor Bank) in accordance with the requirements of applicable law. The bank guarantee must contain a link to the details of the procurement, its name and number on the web portal of the Authorized Body. The bank guarantee is provided as a part of the tender offer in a format that allows you to verify the electronic digital signature / qualified electronic signature of the Guarantor Bank using the official website of the Central Certification Authority of the Ministry of Justice of Ukraine. In case of absence or non-confirmation of EDS / QES of the bank guarantee, the tender offer submitted by the Bidder is rejected by the Customer. The bank guarantee provided by a resident bank of Ukraine must be issued in accordance with the requirements of the NBU Board Resolution of 15.12.2004 № 639 "On approval of the regulations on the procedure for banks to carry out guarantee operations in national and foreign currencies" . If the bank guarantee contains a reference to the bank guarantee agreement / guarantee agreement, the participant must provide such an agreement together with the bank guarantee. The authority of the person signing the bank guarantee must be confirmed by the relevant document with the EDS / QES of the guarantor (if the signatory is not the chairman of the board). The term of the tender offer security (bank guarantee term) is not less than 100 calendar days from the date of the deadline for submission of tender offers, which is indicated in the announcement on the web portal of the Authorized Body. The security of the tender offer must be valid during the validity of the tender offer. The text of the guarantee must state: - Obligation of the Guarantor Bank to pay the guarantee amount to the Customer in a single payment within 5 banking days from the date of receipt of the Customer's claims without submitting any other documents or fulfilling any other conditions; - The terms of the guarantee cannot be changed and it cannot be terminated by the Guarantor Bank, including according to the application of the Participant, without the consent and agreement of the Customer, after its transfer / sending to the Customer. The bank guarantee must be issued with full cash coverage for the entire term of such guarantee. To confirm the availability of full cash coverage for the entire term of the guarantee, a certificate from the Bank on the availability of full cash coverage for the entire term of the relevant guarantee and a statement from the Bank on the coverage account confirming the crediting of cash coverage to the coverage account issued by the Guarantor Bank and the signature of the authorized person of such Guarantor Bank with confirmation of the powers of such Authorized Person from the Guarantor Bank. Cash coverage must provide for the write-off (transfer) of funds from the current account of the Participant to the coverage account under a bank guarantee. It is prohibited to provide guarantees on the terms of transfer of funds to the deposit account. Cash coverage cannot be securement for any other financial obligations. The tender offer, which will include a bank guarantee that does not meet the conditions of the tender documentation, will be rejected by the Customer. Details of the Customer for registration of a bank guarantee: Motor Road Service of Zakarpatska region, IBAN UA898201720355199001000018420 in DKSU in the Kyiv, USREOU - 25449824.

Call for proposals
31 days
from May 17, 18:42
until Jun 18, 12:00
Prequalification
being conducted
from Jun 18, 12:01
Auction
expected
from Jul 26, 15:39
Qualification
expected
Offers considered
expected
Information about customer
Name:
Служба автомобільних доріг у Закарпатській області
EDRPOU code:
25449824
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 88000, Закарпатська область, Ужгород, Собранецька,39
About tender
Expected value:
₴268,934,000.00 including VAT
Minimum price decrement:
₴2,689,340.00
Bidding security:
₴8,000,000.00
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves professional services of some form, generally contracted for on the basis of measurable outputs or deliverables.
ID procurement:
UA-2021-05-17-014962-b

Electronic tender documentation

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.5

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.6

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Name

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Description

Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Compliance confirmation method

Name

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Description

Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації

Confirmation submission form

Document

Вчинення економічних правопорушень

General information

Description

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.4

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

6.2.4

Editorial staff

2020-02-13

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

2210-III

Title of the legal act

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Article

50.1

Editorial staff

2020-02-13

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

2210-III

Title of the legal act

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Requirement groups

Requirement name

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Compliance confirmation method

Name

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Description

Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації

Confirmation submission form

Document

Вчинення корупційних правопорушень

General information

Description

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.2

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.3

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Compliance confirmation method

Name

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Description

Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Compliance confirmation method

Name

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Description

Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації

Confirmation submission form

Document

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

General information

Description

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.12

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Compliance confirmation method

Name

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Description

Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації

Confirmation submission form

Document

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.13

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Name

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Description

Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Compliance confirmation method

Name

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Description

Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Сума існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Характер існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Причина виникнення існуючої заборгованості

Compliance confirmation method

Is absent

Requirement name

Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника

Compliance confirmation method

Is absent
Порушення справ про банкрутство

General information

Description

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.8

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Compliance confirmation method

Name

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Description

Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації

Confirmation submission form

Document

Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником

General information

Description

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Who confirms

customer

Legal justification

Article

17.1.7

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Compliance confirmation method

Is absent
Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника

General information

Description

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Who confirms

customer

Legal justification

Article

17.1.1

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Compliance confirmation method

Is absent
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

General information

Description

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Who confirms

participant

Legal justification

Article

17.1.9

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

9.2.9

Editorial staff

2020-03-16

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

755-IV

Title of the legal act

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

Article

17.1.10

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

17.1.11

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Article

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

1644-VII

Title of the legal act

Закон України "Про санкції"

Requirement groups

Requirement name

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Compliance confirmation method

Name

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Description

Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Compliance confirmation method

Name

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Description

Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації

Confirmation submission form

Document

Requirement name

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Compliance confirmation method

Name

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Description

Допускається подача даної інформації у табличній формі як зазначено у Додатку 2 до Тендерної документації

Confirmation submission form

Document

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

General information

Description

Who confirms

participant

Legal justification

Article

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Мова тендерної пропозиції українська

Compliance confirmation method

Is absent
Забезпечення тендерних пропозицій

General information

Description

Who confirms

participant

Legal justification

Article

21.2.9

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Compliance confirmation method

Is absent
Забезпечення виконання договору

General information

Description

Who confirms

winner

Legal justification

Article

Editorial staff

2020-04-19

Type

NATIONAL_LEGISLATION

Legal basis

Legal act number

922-VIII

Title of the legal act

Закон України "Про публічні закупівлі"

Requirement groups

Requirement name

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю

Compliance confirmation method

Is absent
Important dates
Clarification period:
May 17, 18:42 – Jun 7, 23:59
Offers to be submitted:
May 17, 18:42 – Jun 18, 12:00
Auction launch:
Jul 26, 15:39
Answers till:
Jun 10, 23:59
Appealing tender terms:
May 17, 18:42 – Jun 13, 23:59
Date of the last changes to the tender conditions:
May 17, 19:16
Items list
Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-08 Обхід м.Ужгорода - Контрольно-пропускний пункт"Ужгород" на ділянці км 0+000 - км 6+013, Закарпатська область

Current average repair of the road of state importance M-08 Detour of the city of Uzhhorod - "Uzhhorod" checkpoint on the section km 0+000 - km 6+013, Transcarpathian region

Code DK 021:2015: 45233142-6 Ремонт доріг

Quantity:

1 послуга

Delivery period:

до Dec 31

Place of delivery:

Україна, 88000, Закарпатська область, Ужгород, Собранецька,39 (згідно Технічного завдання та умов договору)

Item documents:

Нет загруженных документов
Terms of payment
Terms of payment:
main stages of financing
Payment after the event:
submitting services
Payment type:
postpayment
Payment amount:
100%
Period (in days):
5 ( working )
Description:
Джерело фінансування - Державний бюджет України. Розрахунки проводяться Замовником виключно Підряднику після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних ДСТУ та СОУ, які складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за 5 робочих днів до кінця звітного місяця, або поетапної оплати Замовником наданих послуг. Замовник може здійснювати подекадно проміжні платежі за надані послуги. Представник Замовника протягом п’яти робочих днів відповідно до погодженого Сторонами Графіку надання послуг перевіряє згідно представленого акту і підписує його в частині фактично виконаних робіт, в межах виділених бюджетних асигнувань та здійснює оплату не пізніше як за 5 робочих днів після підписання акту, але тільки в межах фактично виділених бюджетних асигнувань.
Tender documentation
Document name Document type Confidentiality Date of publishing
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

May 17, 19:16
text
Відомість №1_ Шляхопровід ПК22 45.doc

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 17, 19:10
text
Відомість №2_ Шляхопровід ПК 27 73.doc

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 17, 19:10
text
Відомість №6_ Зїзди.doc

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 17, 19:10
text
ТД М-08 0-6.doc

Document type:

Procurement documents

Confidentiality:

Date of publishing:

May 17, 19:10
text
Відомість №4_ Колова розвязка ПК 11 40 - ПК 14 90.doc

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 17, 19:10
text
Вiдомість №5_ Ремонт труб на зїздахОбсРоб труб на ЗЇЗДАХ.doc

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 17, 19:10
text
Відомість №7_Безпека руху.doc

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 17, 19:10
text
Відомість №3_Міст металевий ПК 56 37,5.doc

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

May 17, 19:10
Prequalification of participants
Participant Status

№:

1

Participant:

Name:
Максименко Олександра Борисівна
E-mail:
maksimenkooleksandra6@gmail.com
Phone:
+380675233837
EDRPOU:
41412376

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Status:

waiting for a decision

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
61. Проект договору (2).PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 09:40
pdf
61. Проект договору.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
21 Копія договору оренди офіса.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
36. Довідка про спеціаліста вимірювальної лабораторії.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
51 Акти КБ-3_ КБ-2в договір _20233 ч3.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47 Копії трудових книжок ч19.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47 Копії трудових книжок ч13.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
2 Виписка.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
3 Копія протоколу про призначенння директора.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
63 Лист щодо змін проекту договору.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
46. Лист пояснення щодо посад.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
58 Технічний паспорт.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
45. Скан-копія дипломів про закінчення навчальних закладіви.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
2.1 Витяг з ЄДРПОУ_15.04.2021 (2).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47 Копії трудових книжок ч10.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47 Копії трудових книжок ч2.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47 Копії трудових книжок ч7.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
60 Маршрут перевезення (2).PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
51 Акти КБ-3_ КБ-2в договір _20233 ч1.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
66 Лист-роз_яснення по оформленню та наданню документів.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
31 Синергія ОІЛ підтвердження.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
52 Листи-відгуки(3) (3).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
55 Витяг Мужієво.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47 Копії трудових книжок ч16.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
30 -лист пояснення про відсутність актів прийому передачі.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
32 субпідрядник.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
44. Копії наказів та ЦПУ ч1 (1).zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
29 Копія договору_Горизонталь77_ШБУ77.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
39 Гарантійний лист про контроль якості.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47 Копії трудових книжок ч5.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
72. Копія атестату.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
13. Копія сертифікату міжнародного стандарту ISO9001.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
11. Копія антикорупційної програми та наказ на призначення уповноваженого з її реалізації.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
50 Копія договору__26_з_ДУ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
55_Гарантійний_лист_від_постачальника_АБ.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
62 Лист-згода з усіма істотними умовами договору.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
43. Скан-копія кваліфікаційного сертифікату інженера геодезиста.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
31 Лист пояснення щодо акту Синергія Міст (2).PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
31 Лист-пояснення.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
50 Копія договору _39 з ДУ.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
23. -Інформаційна довідка про наявність обладнання (2).PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
22 лист пояснення про відсутність актів прийому передачі.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
48. Переклад трудових книжок ч3.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
9 Рішення про здійснення правочинів .pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
54 Копія_договору_з_постачальником_асфальтобетону.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
31 Лист пояснення.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47. Копії трудових книжок ч20.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
46. Листи пояснення.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47 Копії трудових книжок ч11.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
41 Скан сертифікату лабораторіїї ШБУ-77.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
24. Копії свідоцтва та інвентарні картки.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
31 Лист-підтвердження синергія Міст.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
6.1 ОПИС ДО СТАТУТУТ 12.04.2021 (2).PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47. Копії трудових книжок ч21.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47. Копії трудових книжок ч23.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47 Копії трудових книжок ч8.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
13 Копія звіту про аудит ШБУ 77 ISO 9001 2021.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
49 Довідка аналогічні договори.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
_Гарантія 8 000 000 (014962-b).zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
68 Копія балансу 2019 рік.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47 Копії трудових книжок ч3.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
6. Копія статуту ШБУ-77(2021р.).PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
51 КБ2в і КБ3 (дог.40).PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
51 Акти КБ-3_ КБ-2в договір _20233 ч2.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
25Договір оренди техніки САТ-ШБУ-77 оригінал.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
19 Листи зобовязання (2).PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
35. Документ_ що підтверджує право власності на лабораторію.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
64. Технічне завдання.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
20 маттехбаза.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
51 КБ2в і КБ3 ч.1 (дог.26).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
34. Інформаційна лист щодо лабораторного обладнання.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
18 Лист згода персональні дані.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
44. Копії наказів та ЦПУ ч3.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
46 ЛИСТ-ПОЯСНЕННЯ щодо трудових книг.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47 Копії трудових книжок ч18.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47 Копії трудових книжок ч4.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
27 Додаткова угода ТОВ Синергія Міст.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
33. Інформаційна довідка про наявність наявність вимірювальної лабораторії із переліком спроможності.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
10 Довідка що містить відомостями про учасника.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
17 Інформаційна довідка щодо санкцій.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
51 КБ2в і КБ3 (дог.39).PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
37. Договір блок-контейнер.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
70 Відомості _1-7.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
8. Довідка про уповноважену особу.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47 Копії трудових книжок ч6.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
69 Копія балансу_ звіту.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
56 Копія атестат виробництва.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47 Копії трудових книжок ч12.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
31 Лист-підтвердження САТ.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
68 Копія балансу_ звіту 2020 (2).PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
rar
40 Повірка_обладнання_лабораторія_ШБУ_77 (1).rar

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
5. Виписки з протоколу .PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
71.1 Копія звіту про аудит.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47 Копії трудових книжок ч15.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 09:42
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 20:07
pdf
69 Копія звіту про фін. результи 2019р..PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
53 -Інформаційна довідка про наявність асфальтобетонного заводу.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
29. Копія договору про надання послуг з ТОВ _Закарпаття Асфальт_.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
15 Оригінал та копія ліцензії.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
jpg
52photo1623832771.jpeg

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
50 Копія договору _20233 з ДУ (2).PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47 Копії трудових книжок ч1.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
27 Копія договору надання послуг ТОВ _Сінергія Міст_.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
12. Копія витягу з реєстру ПДВ.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
1 Реєстр.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
14 Гарантійний лист.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
25 Договір_оренди_майна_Синергія_Оіл_ШБУ77_ДУ_9_Скан_з_оригіналу.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47 Копії трудових книжок ч17.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
29. Копія договору оренди з ТОВ _Синергія Оіл_.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
65 Лист-згода з усіма пунктами Додатку 3 (Технічне завдання ).PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
31 Лист підтвердження Горизонталь 77.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
50 Копія договору _40 з ДУ.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
26 Копія_договору_оренди_ШБУ_50_ШБУ_77_ДУ3.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
4 Копія наказу про призначення директора.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
16_Інформація_щодо_відповідності_ст_17_Закону_.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
67. Копія дозволу на викиди.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
22. Копія договору нерухомого майна ТОВ _Закарпаття Асфальт_.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
46 Лист щодо штатних працівників.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47 Копії трудових книжок ч14.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47. Копії трудових книжок ч22.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
51 КБ2в і КБ3 ч.2 (дог.26).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
59 -Транспортна схема (2).PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
71. Копія сертифікату екологічного менеджменту ISO 140012015.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
47 Копії трудових книжок ч9.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
42. Інформаційна довідка про наявність працівників. (2).PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
38. Договір купівлі-продажу продукції.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
71.2 Звіт_про_аудит_ШБУ_77_ISO_14001_2021_копія (1).PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
31 Лист-підтвердження ШБУ-50.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
7 Доручення.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
57 Копія договору на проведення атестації.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
44. Копії наказів та ЦПУ ч2.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
46 Лист пояснення щодо _прізвища_.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
48. Переклад трудових книжок ч1.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
28 Копія договору оренди майна Карпати Постачбуд.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
73. Копія договору на проведення атестації.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
zip
48. Переклад трудових книжок ч2.zip

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
pdf
52 Лист-відгук (2).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:02

Answers to requirements for purchase criteria

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
16_Інформація_щодо_відповідності_ст_17_Закону_.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
16_Інформація_щодо_відповідності_ст_17_Закону_.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
Вчинення корупційних правопорушень
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
16_Інформація_щодо_відповідності_ст_17_Закону_.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
16_Інформація_щодо_відповідності_ст_17_Закону_.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
16_Інформація_щодо_відповідності_ст_17_Закону_.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
16_Інформація_щодо_відповідності_ст_17_Закону_.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
16_Інформація_щодо_відповідності_ст_17_Закону_.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
16_Інформація_щодо_відповідності_ст_17_Закону_.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
16_Інформація_щодо_відповідності_ст_17_Закону_.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
16_Інформація_щодо_відповідності_ст_17_Закону_.PDF

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 17, 17:23
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська
Забезпечення тендерних пропозицій
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Забезпечення виконання договору
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю

№:

2

Participant:

Name:
Тишкун Наталія Валеріївна
E-mail:
NATALIYA_TISHKUN@UKR.NET
Phone:
380322420592
EDRPOU:
32851616

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Status:

waiting for a decision

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
46.7 Поляниця Роман Іванович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.21 Унлю Генчель.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.42 Арендач Ігор Петрович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.85 Чир'єв Андрій Сергійович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.36 Деміркапу Ферхат.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.23 Чігдем Джанер.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.72 Бобер Юрій Володимирович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46_Дод 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.54 Отрошко Михайло Олексійович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.2.1 Добоні Олександр Михайлович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.68.2 Чорний Микола Іванович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.37 Календер Хасан.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.64 Отрошко Микола Олексійович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.68.1 Чорний Микола Іванович.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
Чернецький Павло Олегович_трудова книжка.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.60 Савка Степан Степанович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.69 Чучман Роман Богданович.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.48 Возняк Руслан Русланович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
7z
46.46.2 Бінас Ярослав Михайлович.7z

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:59
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:59
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:58
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:56
QES
sign.p7s

Document type:

Not indicated

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:10
pdf
46.45 Комарницький Іван Миколайович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.81 Петрик Руслан Григорвич.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.15 Озкан Туфан.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.13.2 Макар Надія Богданівна.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
Карась Сергій Петрович_трудова книжка.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46_Дод1.3 №401-20.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.39.2 Сарана Станіслав Олегович_трудова книжка ч.2.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.70 Бойко Сергій Павлович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.73 Ружилович Михайло Васильович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.91.1 Зубков Віктор Валерійович_наказ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46_Суб.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.91.2 Зубков Вікторв Валерійович_трудова книжка.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.52 Дубовик Дмитро Анатолійович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.3 Дюндар Гьоктуг.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.33 Таринч Хасан.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.89.2 Воробчук Андрій Григорович_трудова книжка.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.13.1 Макар Надія Богданівна.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.49.2 Волянський Іван Богданович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.31 Сойоз Ісмаїл.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.57 Мадиняк Ігор Васильович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46_Дод 3.pdf

Document type:

Technical specifications

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:58
pdf
46.78 Карась Сергій Петрович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.90.1 Дем'янюк Василь Олександрович_наказ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
Терещенко Микола Петрович_трудова книжка.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.35 Мермер Ісмаїл.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.41 Арендач Василь Петрович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.29 Фідан Хакан.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.39.2 Сарана Станіслав Олегович_трудова книжка ч.1.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46_Дод1.3 _відгуки.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.89.1 Воробчук Андрій Григорович_наказ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46_Дод 4,7.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.12 Вовченко Олександр Євгенович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46_реєстр.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:56
pdf
46.9 Макар Остап Романович.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.34 Гюдай Омер.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.88.1 Брисюк Олег Олегович_наказ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.20 Кьоксал Мехмет.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.5 Кошлаченко Олександр Михайлович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.58 Макогін Степан Андрійович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.71 Копиця Віктор Олександрович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.47 Дулька Ярослав Михайлович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.80 Кульмамедов Шаміль Жумаклович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46_Дод 5.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:58
pdf
46.67 Чепа Руслан Романович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.82 Копиця Дмитро Олександрович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.6 Чиж Андрій Михайлович.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
o
46_БГ.rar

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:59
pdf
46.74 Перетятько Олександр Олександрович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.18 Солмаз Ерхан.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.50 Ворона Дмитро Вадимович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.62 Ленчак Роман Іванович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.65 Максименко Ігор Петрович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
Сіроштан Сергій Вікторович_трудова книжка.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46_технічні паспорти.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:56
pdf
46.14 Кая Ібрахім Халіл.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.43 Арендач Ростислав Ігорович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.26 Ташкин Оккеш.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.75 Бухай Роман Андрійович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.76 Терещенко Микола Петрович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.32 Демірер Айдин.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46_Дод 5.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.30 Караджа Джеліл.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.28 Кьоксал Ібрахім.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.40 Андрусяк Володимир Васильович.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.56 Ляшко Сергій Геннадійович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.1. Їлдиз Бірол.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.66 Отрошко Сергій Юрійович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.44 Арендач Роман Петрович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.88.2 Брисюк Олег Олегович_трудова книжка.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.92.1 Лісков Дмитро Володимирович_наказ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.84 Яресько Сергій Олександрович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.38.2 Богданюк Віталій Сергійович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46_Дод1.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:56
pdf
46.27 Гюндоган Махмут.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.25 Зелйурт Фатіх.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.63 Словенський Дмитро Іванович.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.4 Тишкун Наталія Валеріївна.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.55 Кураш Володимир Володимирович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.53 Петрик Павло Романович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.19 Чакир Фуат.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.61 Голяк Богдан Васильович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.22 Саглам Ефраім.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.9 Кая Ібрахім Халіл.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.46.1 Бінас Ярослав Миколайович.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.77 Сіроштан Сергій Вікторович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.51 Гринда Микола Іванович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.59 Присташ Тарас Васильович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.49.1 Волянський Іван Богданович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.86 Недаєв Ахмад Анварович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.87 Петренко Василь Іванович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.16 Гюндогду Ситки.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.24 Мутлу Тайлан.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.79 Чернецький Павло Олегович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.2.2 Добоні Олександр Михайлович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.90.2 Дем'янюк Василь Олександрович_трудова книжка.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.39.1 Сарана Станіслав Олегович_наказ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.92.2 Лісков Дмитро Володимирович_трудова книжка.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.17 Серткая Іса.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.38.1 Богданюк Віталій Сергійович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46_Дод 6.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.83 Осмонов Аліхан Ахмедович.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46.8 Ольховик Микола Сергійович.PDF

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
pdf
46_Дод1.3 №202-20.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54

Protocol for access to trading

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
yaml
edr_identification.yaml

Document type:

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 12:02

Answers to requirements for purchase criteria

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
46_Дод 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
46_Дод 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
Вчинення корупційних правопорушень
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
46_Дод 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
46_Дод 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
46_Дод 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
46_Дод 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
46_Дод 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
46_Дод 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
46_Дод 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Customer request for information confirmation

Надається згідно з Додатком 2 до Тендерної документації

Document

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
46_Дод 2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 10:54
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська
Забезпечення тендерних пропозицій
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Забезпечення виконання договору
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю

№:

3

Participant:

Name:
Пастернак Олексій Станіславович
E-mail:
pbs.tender@ukr.net
Phone:
+380979384234
Fax:
+380979384234
EDRPOU:
32872788

This company hasn't been reviewed yet, be the first

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Status:

waiting for a decision

Documents:

Documents submitted with the offer

Document name Document type Confidentiality Date of publishing
pdf
12. Інформація про перелік матеріально-технічної бази.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
86. Відомість робіт _2. Шляхопровід ПК27.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
44. Трудові книжки на працівників - водії - частина 4.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
76. Лист-відгук до договору _28 від 03.09.2018 року (копія).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
113. Копія витягу з реєстру платників ПДВ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
37. Трудові книжки на працівників - машиністи - частина 7.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
94. Копія Протоколу _30062017 Загальних зборів учасників ТОВ _ПБС_ від 30.06.2017 року про призначення Пастернака О.С. на посаду директора.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
97. Довідка про підпис договору за результатами закупівлі та тендерної пропозиції.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
92. Копія Статуту ТОВ _ПБС_.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
28. Трудові книжки на працівників - інженерно-технічні працівники - 2 частина.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
106. Гарантійний лист зобов_язання про вжиття заходів із захисту довкілля.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
39. Трудові книжки на працівників - машиністи - частина 9.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
32. Трудові книжки на працівників - машиністи - 2 частина.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
11. Гарантійний лист про відповідність техніки технічним характеристикам.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
29. Трудові книжки на працівників - інженерно-технічні працівники - 3 частина.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
120. Свідоцтво про технічну компетентність та відповідність лабараторії (копія).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
26. Накази на працівників .pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
30. Трудові книжки на працівників - інженерно-технічні працівники - 4 частина.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
17. Договір поставки з ПП ЄВРОІМЕКС-ІНВЕСТ (копія).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
3. Свідоцтва про державну реєстрацію та інвентарні картки на власну та залучену техніку (копії).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
119. Гарантійний лист про виконання контролю якості.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
31. Трудові книжки на працівників - машиністи - 1 частина.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
103. Інформаційна довідка про санкції (копія).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
109. Гарантійний лист зобов_язання про дотримання умов дозволу на викиди.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
40. Трудові книжки на працівників - машиністи - частина 10 .pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
49. Трудові книжки на працівників - дорожні робітники - частина 2.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
24. Транспортна схема.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
16. Інформація про наявність АБЗ.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
66. Трудові книжки на працівників - дорожні робітники - частина 19.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
112. Дозвіл Управління Держпраці _146.18.26 від 26.03.2018 року.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
6. Договір _24032020 оренди будівельної техніки від 23.03.2020 року з ФОП Щербан М.П. (копія) (2).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
74. Договір _28 від 03.09.2018 року (аналогічний договір) (копія).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
41. Трудові книжки на працівників - водії - частина 1.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
101. Інформаційна довідка про субпідрядника.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
53. Трудові книжки на працівників - дорожні робітники - частина 6.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
51. Трудові книжки на працівників - дорожні робітники - частина 4.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
10. Інформаційна довідка-пояснення про ненадання актів приймання-передачі техніки.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
79. Довідки та акти виконаних робіт до договору _32 від 27.08.2019 року ч.2.pdf

Document type:

Documents confirming of accordance

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
55. Трудові книжки на працівників - дорожні робітники - частина 8.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
123. Витяг з ЄДР (копія).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
47. Трудові книжки на працівників - водії - частина 7.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
114. Копія ліцензії _45-Л від 05.12.2016 року.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
61. Трудові книжки на працівників - дорожні робітники - частина 14.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
73. Лист-відгук до договору _24 від 07.06.2019 року(копія).pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
43. Трудові книжки на працівників - водії - частина 3.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
34. Трудові книжки на працівників - машиністи - частина 4.pdf

Document type:

Documents confirming of qualification

Confidentiality:

Date of publishing:

Jun 18, 11:01
pdf
13. Свідоцтва про право власності на офісні приміщення ТОВ _ПБС_ (копії).pdf