19П-105 - 71352000-0 – Послуги у сфері розвідки надр (Сейсморозвідувальні роботи за технологією 3D) 2 лоти/Services in the sphere of mineral exploration (3D seismic exploration) 2 lots

Запитання щодо закупівлі

Щодо порядку прийняття і затвердження результатів Робіт Замовником

15 січ. 12:55 Є відповідь
Пунктом 1.2 проекту договору передбачено: "Результатом виконаних Робіт є прийняті та затверджені Замовником в порядку, передбаченому внутрішніми документами Замовника, заключний звіт про виконані Роботи...". Якими саме внутрішніми документами Замовника передбачено порядок прийняття і затвердження результатів Робіт Замовником, та яким чином можна ознайомитись з даним порядком?

Відповідь:

16 січ. 15:52

Заключний звіт про виконані Роботи за Договором розглядається та затверджується на засіданні колегіального органу управління науково-технічною діяльністю АТ «Укргазвидобування» - Технічного комітету чи його секцій.
Назва:
ТОВ Вікоіл ЛТД
Код ЄДРПОУ:
32308598
Веб сайт:
Адреса:
Україна, 04053, м. Київ, Київ, вул. Кудрявський узвіз, 7. оф. 211

Щодо переліку/кількості/вимог до додаткового обладнання та персоналу

15 січ. 12:56 Є відповідь
Згідно п.6.5 проекту договору по завершенню проведення організаційно-підготовчих робіт, Виконавець повинен надавати Супервайзеру інформацію про наявність додаткового обладнання та персоналу, проте ані проектом договору, ані тендерною документацією не визначено перелік/кількість/вимоги до додаткового обладнання та персоналу. Просимо надати інформацію щодо переліку/кількості/вимог до додаткового обладнання та персоналу та чи повинні вони перебувати на площі робіт під час проведення робіт?

Відповідь:

16 січ. 15:52

Вимоги щодо мінімальної кількості додаткового (допоміжного) обладнання Учасника наведено в п.3 Технічних критеріїв кваліфікації Додатку 1 до документації процедури закупівлі. Згідно умов технічного завдання по Лоту 1 та Лоту 2, Учасник гарантує, що в разі його перемоги в тендері все зазначене ним обладнання в терміни виконання польових робіт по Договору не буде задіяне для виконання інших проектів. Вимоги до мінімальної кількості персоналу Учасника наведено в п.2 Технічних критеріїв кваліфікації Додатку 1 до документації процедури закупівлі та в розділі 2 «Вимоги до обов’язкової наявності кадрових ресурсів Виконавця» технічного завдання по Лоту 1 та Лоту 2. В розділі 2 «Вимоги до обов’язкової наявності кадрових ресурсів Виконавця» технічного завдання по Лоту 1 та Лоту 2 вказуються вимоги щодо необхідності постійної присутності фахівців Учасника при виконанні певних етапів робіт за Договором.
Назва:
ТОВ Вікоіл ЛТД
Код ЄДРПОУ:
32308598
Веб сайт:
Адреса:
Україна, 04053, м. Київ, Київ, вул. Кудрявський узвіз, 7. оф. 211

Щодо умов повернення забезпечення виконання зобов’язань по договору

15 січ. 13:01 Є відповідь
Проект договору містить положення щодо надання Виконавцем забезпечення виконання зобов’язань по договору у формі грошових коштів або банківської гарантії/стендбай акредитиву (п.11.2 проекту Договору). Які умови, порядок та строки повернення вказаного забезпечення та чи можливо включити дані положення до умов договору?

Відповідь:

16 січ. 15:53

Умови повернення Замовником забезпечення виконання зобов’язань по договору наведені в пункті №5 «Випадки повернення чи неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю Замовником» Розділу №5 «Укладання Договору» Документації допорогової закупівлі. Внутрішніми розпорядчими документами Товариства не встановлюється необхідність включення до договору положень, що стосуються умов, порядку та строків повернення забезпечення виконання зобов’язань по договору.
Назва:
ТОВ Вікоіл ЛТД
Код ЄДРПОУ:
32308598
Веб сайт:
Адреса:
Україна, 04053, м. Київ, Київ, вул. Кудрявський узвіз, 7. оф. 211

Щодо умов повернення забезпечення виконання зобов'язань по договору

20 січ. 18:11 Є відповідь
Проект договору містить положення щодо надання Виконавцем забезпечення виконання зобов'язань по договору у формі грошових коштів або банківської гарантії/стендбай акредитиву (п.11.2 проекту Договору). Умови, порядок та строки повернення вказаного забезпечення містяться лише в документації допорогової закупівлі, яка після завершення процедури та укладення Договору втратить чинність, а регулювання правовідносин між сторонами буде здійснюватися виключно укладеним Договором. За таких обставин, відсутність відповідних положень, в тексті самого Договору, ускладнить повернення забезпечення. Чи можливо включити дані положення до умов договору?

Відповідь:

21 січ. 09:23

Такі умови прописуються в формі банківської гарантії: "Строк дії Банківської гарантії/Стендбай акредитиву повинен встановлюватися з урахуванням строку дії Договору, що буде укладений, або виконання зобов’язань по Договору і закінчуватися не раніше закінчення строку дії Договору або виконання зобов’язань по Договору + 102 календарних дні".
Назва:
ТОВ Вікоіл ЛТД
Код ЄДРПОУ:
32308598
Веб сайт:
Адреса:
Україна, 04053, м. Київ, Київ, вул. Кудрявський узвіз, 7. оф. 211

Clarification Requests

26 січ. 10:58 Є відповідь
1) Which party will be responsible for the crop damage compensations? Any planned fixed rates per crops? 2) If any of the landowners or tenants doesn’t allow to contractor to use the land, client company will pay the skipped source points? 3) Any preferred area to start operations? Lot 1 or Lot 2? 4) What is the projected start time to operation as of signing contract and total duration for the testing program? If testing has delayed by client, will stand by rate apply? 5) During the decision process of choosing parameter, if any delay occurs by client, will stand by rates apply? 6) What is the target depth for uphole recording? Mentioned intervals, 2 m at depth below 30m but not limited. 7) Will client company organize any scout trip or contractors can arrange their own scout trips ? 8) Draft ITB states that contractor must hold ownership of the winding/ unwinding vehicles ( We are planning to rent the line trucks locally) 9) Annex5 Lot1 , 3. Seismic acquisition states that; Total cost for using six sweeps ITB Annex 2.1 , 3.3.3 Seismic acquisition states that; - Sweeps at using vibration source – 4. Could you please confirm on number of sweeps for Lot-1 10) ITB states that; Mobilization fee to be paid upon making the first successful seismic record. AGS kindly requests mobilization fee should be paid after completion of mobilization of equipment’s and crew personnel completed. 11) AGS kindly request to upload tender submission documents uploaded in English due to difficulty of translation process and requirement of time for translation. 12) AGS kindly requests to extend the deadline of submission to 24.02.2020 for detailed scout. 13) Will client provide the custom exemption for the contractors equipment? Kind Regards

Відповідь:

28 січ. 14:55

1. Згідно п.4.2. проекту Договору: «Загальна ціна цього Договору включає всі витрати Виконавця по виконанню Робіт, в тому числі: пов’язані з отриманням всієї необхідної дозвільної та природоохоронної документації; мобілізацією/демобілізацією Обладнання, матеріалів і Персоналу; виконання самих Робіт з використанням власного Обладнання та кваліфікованого Персоналу; компенсацією за шкоду, заподіяну сільському господарству або лісогосподарським культурам, а також нерухомості; будь-які інші додаткові витрати, що виникають у зв’язку з виконанням Робіт. Виконавець не має права вимагати від Замовника відшкодування будь-яких витрат, якщо відшкодування таких витрат прямо не передбачено Договором та Додатком № 5 (Вартість робіт Виконавця).». Таким чином, компенсація за потрави здійснюється Виконавцем робіт за Договором / Pursuant to cl. 4.2 of the Draft Contract: “The total price of this Contract includes all costs of Contractor related to fulfillment of Work, including: related to securing of required permitting and environmental documentation, mobilization/demobilization of Equipment, materials and Personnel, performance of Work using own equipment and qualified Personnel, compensation of agricultural losses, damage of forest plantations, damage of immovable property or any additional financial expenses arising from the performance of Work. Contractor has no right to demand reimbursement of any costs if reimbursement thereof is not explicitly stipulated by this Contract and Annex 5 (Cost of Contractor’s Work).” Thus, the crop compensation shall be paid by Contractor under the Contract. 2. Замовник оплачує тільки фактично виконані та прийняті фізичні спостереження / Client will only pay for the shot points that were actually completed and accepted. 3. Договори за результатами закупівлі по Лоту 1 та Лоту 2 є незалежними між собою / The contracts under the tender results for Lot 1 and Lot 2 are independent from each other. 4. В документації закупівлі вказано терміни завершення польових етапів робіт (не пізніше 120 днів з дати підписання Договору – для Лоту №1, не пізніше 160 днів з дати підписання Договору – для Лоту №2). Тривалість етапів мобілізації та дослідно-методичних робіт зазначається Виконавцем виходячи із вказаних термінів завершення польових сейсморозвідувальних робіт / The tender documentation indicates the following deadlines for the completion of the testing program: no later than 120 days as of the Contract signing date for Lot 1; no later than 160 days as of the Contract signing date for Lot 2. The duration of mobilization and testing stages to be determined by Contractor based on the specified deadline for the completion of seismic acquisition. 5. Згідно умов Договору простій не оплачується Замовником. Зазвичай, тривалість прийняття рішення щодо параметрів робіт не перевищує 1-2 робочі дні після проведення дослідно-методичних робіт./ Under the terms of the Contract, Client will not pay for the standby. Normally, the time required to make a decision on the acquisition parameters will not be more than 1-2 business days after the completion of the testing. 6. Проектна глибина для робіт методом МСК не повинна бути менша за глибину низько швидкісного шару порід верхньої частини розрізу, яка може становити 30-60 метрів в залежності від ділянки робіт / The target depth for the uphole survey shall be less than the depth of the low velocity level within the near surface formations, which can be 30-60 meters depending on the survey area. 7. Виїзд на місцевість (рекогностування місцевості) підрядник організовує самостійно (в разі необхідності) / Area scouting trips shall be arranged by Contractor independently (if necessary). 8. Документація закупівлі не встановлює вимоги до права власності допоміжного обладнання, до якого відноситься транспорт для змотувально-розмотувальних робіт / In the tender documentation, there are no specific requirements regarding the ownership of the ancillary equipment such as the winding/unwinding trucks. 9. Кількість накопичень при збудженні сигналу вібраційними джерелами для Лоту №1 становить 4 (чотири) свіпи / For the Lot 1, the number of sweeps for vibration sources is 4 (four) sweeps. 10. Перелік звітної документації, необхідний для приймання (та оплати) робіт з мобілізації та формування польової бази вказано в відповідному Календарному плані (Додаток №2 Договору) / The list of the reporting documentation required for acceptance (and payment) for mobilization and arrangement of the field camp is specified in the Calendar Plan (Annex 2 to the Contract) 11. Вимоги до подання пропозицій Учасників закупівлі вказано в пункті 13 розділу 1 «Загальні положення» документації закупівлі. Згідно вказаного пункту «Якщо у складі пропозиції процедури закупівлі завантажується документ, що складений не на українській або російській мовах, Учасник завантажує переклад цього документу на українську або російську мову. Переклад документів повинен бути завірений, організацією, яка здійснювала переклад.» Замовник має право, у разі необхідності, запросити в Учасника, пропозиція якого знаходиться на розгляді у Замовника, додаткову інформацію щодо предмета закупівлі (в тому числі, переклад документів з пропозиції Учасника на українську чи російську мови), яка має уточнюючий характер. Учасник протягом 2 робочих днів повинен завантажити запитувану Замовником інформацію у Систему / The requirements for submission of Participants’ proposals are specified in Item 13 of the Section 1 “Main Provisions” of the tender documentation. Item 13 indicates: “If the proposal contains a document drafted in a language other than Ukrainian or Russian, the Participant shall upload a translation of this document into Ukrainian or Russian. Translations of documents must be certified by a company that provided translations.If necessary, Client will have the right to request the Participant to provide additional information of clarification nature regarding the procurement item in course of review of his offer (including translations of Participant’s documentation of clarification nature into Ukrainian or Russian languages). Participant must upload the information requested by Customer to the System during 2 business days. 12. Термін періоду уточнень та прийому пропозицій був подовжений Замовником. Кінцевий термін подання пропозицій – до 15-00 (київський час) 21.02.2020 року / Client has extended the clarification and proposal submission period. The proposal submission deadline is 21 February 2020, 15-00 (Kyiv time). 13. Згідно умов проекту Договору (п.7.3.17) Виконавець зобов’язаний самостійно оплатити всі податки, мита і збори, пов’язані з укладанням і виконанням цього Договору, відповідно до законодавства України / Pursuant to the Contract (cl. 7.3.17), Contractor shall individually pay all his taxes, duties and fees that apply under Ukrainian legislation in relation to conclusion and implementation of this Contract.
Назва:
"AGS Jeofizik Hizmetleri Danismanlik A.S" Joint Stock Company
Код ЄДРПОУ:
0091094447
Веб сайт:
Адреса:
Україна, 06110, , Ankara, Resit Galip Cad. 124/7 G.O.PASA/Ankara

Запитання щодо лотів

Щодо здачі-приймання та оплати робіт по 1-му етапу

15 січ. 13:03 Є відповідь
Питання по Лоту №1 (Тимофіївська площа). Згідно Календарного плану у вартість 1-го етапу Робіт входить проведення дослідно-методичних робіт з вибуховими джерелами збудження (в разі їх використання), а одним з документів, яким завершується даний етап є «Затверджений Замовником Фінальний Проект робіт після детального рекогностування (з встановленими за результатами дослідно-методичних робіт параметрами відпрацювання площі вибуховими джерелами) на виконання польових сейсморозвідувальних робіт (згідно з п. 4.1 Додатку № 1 до цього Договору)». У випадку, якщо проектом робіт, не буде передбачено використання вибухових джерел, яким чином буде здійснюватися здача-приймання Робіт по 1-му етапу та оплата?

Відповідь:

16 січ. 15:54

Необхідність використання вибухових джерел збудження при виконанні Робіт по Лоту №1 (Тимофіївська площа), та відповідно, необхідність проведення дослідно-методичних робіт з вибуховими джерелами встановлюється за результатами детального рекогностування Виконавцем площі робіт. Матеріали та результати проведення дослідно-методичних робіт з вибуховими джерелами (згідно з п. 4.2.2. Додатку № 1 до Договору) включаються до звітної документації по етапу 1 Календарного плану в разі проведення таких робіт. Вартість дослідно-методичних робіт включається до вартості етапу 1 Календарного плану, їх оплата здійснюється в разі проведення таких робіт.
Назва:
ТОВ Вікоіл ЛТД
Код ЄДРПОУ:
32308598
Веб сайт:
Адреса:
Україна, 04053, м. Київ, Київ, вул. Кудрявський узвіз, 7. оф. 211

Щодо відсутності пункту з описом вартості Дослідно-методичних робіт вибуховими джерелами

21 січ. 12:32 Є відповідь
Питання по Лоту №1 (Тимофіївська площа). До п 1 Календарного плану включено проведення Дослідно-методичних робіт вибуховими джерелами (в разі використання вибухових джерел збудження). При цьому вказано, що вартість етапу обчислюється відповідно пп. 1-2 Додатку №5 до Договору, але у п.2 Додатку №5 вказується вартість робіт по вивченню верхньої частини розрізу (ВЧР), а пункт з описом вартості проведення Дослідно-методичних робіт вибуховими джерелами відсутній. Ми вважаємо за потрібне включити до Додатку №5 пункт з описом вартості проведення Дослідно-методичних робіт вибуховими джерелами. Крім цього в поточній редакції Календарного плану до п.2 входить проведення робіт з вивчення будови верхньої частини розрізу, при цьому в колонці вартості йде посилання на пп. 3-4 Додатку №5 до Договору, але в Додатку №5 вивчення будови верхньої частини розрізу (ВЧР) відноситься до п.2, що є некоректним.

Відповідь:

22 січ. 10:16

Доцільність внесення відповідних коректив до додатків №2 (Календарний план) та №5 (Вартість робіт Виконавця) по Лоту №1 закупівлі (Тимофіївська площа) буде розглянуто Замовником найближчим часом.
Назва:
ТОВ Ентерпрайз ЛТД
Код ЄДРПОУ:
38920166
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 04053, м. Київ, Київ, Кудрявський узвіз,7, оф.122

Інформація про замовника

Назва:
АТ "Укргазвидобування"
Код ЄДРПОУ:
30019775
Веб сайт:
Адреса:
Україна, 04053, Київська область, Киев, вул. Кудрявська, 26/28