Державна закупівля відкриті торги з публікацією англійською мовою
Увага, помітка "КЕП" не визначає тип застосованого підпису! Якщо застосовано застарілий тип ЕЦП, все рівно в назві буде вказано "КЕП"

Електрична енергія

1. Найменування замовника: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» в особі Південної філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації морського порту Південний). 2. Місцезнаходження замовника: вул. Берегова, буд. 11, м. Южне, Одеська обл., 65481. 3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: ДП «АМПУ» - 38727770, Південна філія ДП «АМПУ» - 38728549. 4. Категорія замовника: згідно пункту 4 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» - юридична особа та/або суб’єкт господарювання, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання. 5. Вид закупівлі: товари. 6. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Електрична енергія за кодом ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія. 7. Кількість товарів, обсяг виконання робіт чи надання послуг: 2 097 000 кВт/год. 8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 65481, Одеська область, м. Южне, вул. Берегова, буд. 11, ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний); 65481, Одеська область, м. Южне, вул. Приморська буд. 1, м. Южне, Санаторій-Профілакторій «Портовик». 9. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: з 01.01.2021 до 31.12.2021. 10. Очікувана вартість предмета закупівлі: : 3 248 253,00 грн. без ПДВ /3 897 903,60 грн. з ПДВ. 11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 30.11.2020 о 15:00 год. 12. Умови оплати: до початку розрахункового періоду, що передує розрахунковому, попереднім платежем 100% вартості договірної величини споживання електричної енергії згідно з запланованим обсягом споживання електричної енергії на даний місяць, або вартості величини очікуваного споживання при значному відхиленні споживання електроенергії у розрахунковому періоді, на підставі рахунку на попередню оплату Постачальника, з наступним перерахунком (остаточним розрахунком), що проводиться за фактично спожиту електричну енергію. Розрахунковим вважається період з 1 числа розрахункового періоду до такого ж числа наступного місяця. Розрахунковий період прирівнюється до календарного місяця. 13. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі повинні бути складені українською мовою. Документи або копії документів, що надаються учасниками процедури закупівлі у складі їх тендерних пропозицій, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову, у відповідності до вимог Тендерної документації. При цьому, проектна, технічна документація, документи, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, а також установчі та правовстановлюючі документи, які викладені в оригіналі російською мовою, не потребують перекладу українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов'язана з товарами (послугами, роботами) що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування. 14. Розмір, забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається. 15. Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається. 16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»: 30.11.2020 о 15:00 год. 17. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 0,5% 18. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується.

Electricity

1. Name of the Customer: State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” acting through Pivdennyi Branch of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” (Pivdennyi Sea Port Authority). 2. Location of the Customer: 11 Berehova Str., Yuzhne, Odesa Region, 65481. 3. Identification code of the Customer in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations: 38727770/38728549. 4. Category of the Customer: According to Paragraph 4 of the First Part of Article 2 of the Law of Ukraine «On Public Procurement» - legal entity and/or business entity, that operates in one or several separate spheres of management 5. Type of procurement: Goods. 6. Name of procurement item with the code under Unified Procurement Dictionary (in the case of division into lots, such information shall be specified for each lot) and names of the corresponding classifier of procurement item, and parts of procurement item (lots) (if available): Electricity under code DK021:2015 - 0931000-5. Electricity. 7. Quantity of Goods, scope of Works performed or Services rendered: 2 097 000 kWh. 8. Place of supplying Goods, performing Works or rendering Services: 11 Berehova Str., Yuzhne, Odesa Region, 65481, Pivdennyi Branch of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” (Pivdennyi Sea Port Authority); 1 Primorska Str. Yuzhne, Odesa Region, 65481, Sanatorium–preventorium “Portovyk” 9. Term of supplying Goods, performing Works or rendering Services: from 01/01/2021 to 31/12/2021. 10. Expected cost of the procurement item: UAH 3 248 253,00 excluding VAT/UAH 3 897 903,60 including VAT. 11. Deadline for submission of tender bids: 30.11.2020 at 3:00 p.m. 12. Payment term: prior to the beginning of the calculation period preceding the calculation one, by prepayment of 100% of the contractual electric energy consumption value according to the planned electric energy consumption volume for the month, or the cost of expected consumption with significant deviation of electric energy consumption in the calculation period, based on prepayment invoice of the Supplier, with the subsequent recalculation (final calculation), which is carried out for the actually consumed electric energy. The calculation period is the period from the 1st date of the calculation period to the same date of the next month. The calculation period is equated to a calendar month. 13. The language (s) to be used for preparing tender bids: During procurement procedures, all documents prepared by the customer shall be set forth in Ukrainian. Tender bids of participants in the procurement procedure should be made in Ukrainian. Documents or copies of documents provided by participants in the procurement procedure as part of their tender bids, set out forth in other languages, should be provided together with their authentic translation into Ukrainian, in accordance with the requirements of the Tender documentation. At the same time, project, technical documentation, documents confirming the compliance of the participant in the procurement procedure with the qualification criteria, as well as constituent and entitling documents, set fort in the original in Russian, should not require translation into Ukrainian. The determining factor is the text set forth in Ukrainian. Standard characteristics, requirements, abbreviations and terminology related to the goods (services, works) that are procured, stipulated by existing international or national standards, norms and rules, are set out in the language of their generally accepted application. 14. Amount of tender security (if required by the Customer): not required. 15. Type and terms for providing tender security (if required by the Customer): not required. 16. Date and time of disclosure of tender bids, if the announcement on conducting open bidding is made public in accordance with Article 10 (3) of the Law of Ukraine “On Public Procurement”: 30.11.2020 at 3:00 p.m. 17. Amount of minimum step of price reduction during an electronic auction within the range of 0.5 percent to 3 percent of the expected purchase price or in monetary units: 0.5%. 18. Mathematical formula to calculate the present price (in case of application): not applicable.

Прийом пропозицій
39 днів
з 28 жовт. 2020 16:15
до 7 груд. 2020 15:00
Прекваліфікація
13 днів
з 7 груд. 2020 15:01
до 21 груд. 2020 00:00
Аукціон
21 хвилина
з 22 груд. 2020 12:44
до 22 груд. 2020 13:05
Кваліфікація
14 днів
з 22 груд. 2020 13:05
до 5 січ. 16:14
Пропозиції розглянуто
триває
з 5 січ. 16:14
Інформація про замовника
Назва:
ПІВДЕННА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" (АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКОГО ПОРТУ ПІВДЕННИЙ)
Код ЄДРПОУ:
38728549
Веб сайт:
Адреса:
Україна, 65481, Одеська область, Южне, 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 11
Про закупівлю
Очікувана вартість:
3 248 253,00 грн. без ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни:
16 241,27 грн.
Тип предмету закупівлі:
Основним предметом закупівлі є продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів.
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2020-10-28-002912-b
Важливі дати
Період уточнень:
28 жовт. 2020 16:15 – 27 лист. 2020 00:00
Подача пропозицій:
28 жовт. 2020 16:15 – 7 груд. 2020 15:00
Початок аукціону:
22 груд. 2020 12:44 – 22 груд. 2020 13:05
Відповіді на запитання до:
2 груд. 2020 00:00
Оскарження умов тендера:
28 жовт. 2020 16:15 – 3 груд. 2020 00:00
Дата останніх змін умов тендеру:
27 лист. 2020 11:30
Список позицій
Назва Кількість Період доставки Місце доставки

Назва:

Електрична енергія, ПФ ДП «АМПУ» (адміністрації МП Південний)

Electricity, Pivdennyi Branch of the State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority” (Pivdennyi Sea Port Authority)

Код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія

Кількість:

1 367 000 кВт⋅год

Період доставки:

1 січ. – 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Берегова, 11

Документи позиції:

Нет загруженных документов

Назва:

Електрична енергія, Санаторій-Профілакторій «Портовик»

Electricity, Sanatorium–preventorium “Portovyk”

Код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія

Кількість:

730 000 кВт⋅год

Період доставки:

1 січ. – 31 груд.

Місце доставки:

Україна, 65481, Одеська область, Южне, Приморська, 1

Документи позиції:

Нет загруженных документов
Умови оплати
Умови оплати:
основні етапи фінансування
Оплата після події:
інша подія
Тип оплати:
аванс
Розмір оплати:
100%
Період (днів):
30 ( календарні )
Опис:
до початку розрахункового періоду, що передує розрахунковому, попереднім платежем 100% вартості договірної величини споживання електричної енергії згідно з запланованим обсягом споживання електричної енергії на даний місяць, або вартості величини очікуваного споживання при значному відхиленні споживання електроенергії у розрахунковому періоді, на підставі рахунку на попередню оплату Постачальника, з наступним перерахунком (остаточним розрахунком), що проводиться за фактично спожиту електричну енергію. Розрахунковим вважається період з 1 числа розрахункового періоду до такого ж числа наступного місяця. Розрахунковий період прирівнюється до календарного місяця
Документи тендеру
Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

27 лист. 2020 11:30
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

3 лист. 2020 16:33
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 жовт. 2020 16:13
docx
Оголошення про проведення відкритих торгів (зі змінами).docx

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

27 лист. 2020 11:30
docx
Оголошення про проведення відкритих торгів.docx

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 жовт. 2020 16:12
text
audit_97a3a4180ba34f49a607496d39deadfb.yaml

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

22 груд. 2020 13:05
text
audit_97a3a4180ba34f49a607496d39deadfb.yaml

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

22 груд. 2020 13:05
docx
ANNOUNCEMENT on conducting open bidding (with changes).docx

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

27 лист. 2020 11:30
docx
ANNOUNCEMENT on conducting open bidding.docx

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 жовт. 2020 16:12
docx
ТД Електрична енергія (редакція 2).docx

Тип документу:

Документи закупівлі

Конфіденційність:

Дата розміщення:

27 лист. 2020 11:30
docx
ТД Електрична енергія.docx

Тип документу:

Документи закупівлі

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 жовт. 2020 16:12
docx
Протокол щодо приведення у відповідність оголошення в ситемі.docx

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

3 лист. 2020 16:33
docx
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ.DOCX

Тип документу:

Проект договору

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 жовт. 2020 16:12
docx
Перелік змін від 27.11.2020.docx

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

27 лист. 2020 11:30
Прекваліфікація учасників
Учасник Статус

№:

1

Учасник:

Ім'я:
Баранов Адрій
E-mail:
office@pwreng.com.ua
Телефон:
380674008930, 380674008930
ЄДРПОУ:
43334431

Про цю компанію ще не залишали відгуків, зробіть це першим

Щоб залишити відгук про компанію і подивитися її рейтинг, необхідно зареєструватись або увійти в кабінет

Статус:

допущений до участі

Документи:

Документи, що подані з пропозицією

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
text
Рішення 45.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
Довідка_код доступу.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:53
text
17 ст. нова редакція.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:49
text
Довідка з банку_рахунок.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:53
text
Постанова НКРЕКП.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:57
text
Наказ Директор.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
public_doc.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:57
text
Довідка щодо досвіду виконання аналогічних договорів.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:49
text
Довідка_Захіст Довкілля.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
Гарантійний лист_відповідність технічним, якісним та кількісним.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
Договір на передачу.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
Dovidka_20364471220060473722.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:57
text

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
public_doc.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:57
text
Постанова НКРЕКП.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
Інформація про технічні, якісні та кількісні хар-ки.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
Dovidka_20364471220060473722.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:57
text
Довідка щодо договору з ОСР.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:53
text
Агросинергія (Лист-відгук, Договір, Акти).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:49
text
Рішення 45.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:57
text
Статут.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
Фін. звітність.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:59
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 13:07
text
Довідки 17 стаття (6 шт).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:57
text
Довідка_Ліцензія.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:53
text
Відомості про учасника.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
17 cт. Довідки (стара редакція).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:49
text
Тендерна пропозиція за результатами аукціону.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:57
КЕП

Тип документу:

Цінова пропозиція

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:59
КЕП

Тип документу:

Цінова пропозиція

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 13:07
text
Довідка щодо підписанта.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:53
text
ОГТС (Рекомендаційний лист, Договір.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:49
text
Згода учасника.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
Рішення №2 про призначення директора.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54

Протокол доступу до торгів

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
yaml
edr_identification.yaml

Тип документу:

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 15:02

№:

2

Учасник:

Ім'я:
Пестова Ірина Геннадіївна
E-mail:
energoinpro02@gmail.com
Телефон:
380937614370, 380937614370,380986892657
ЄДРПОУ:
34633789

Про цю компанію ще не залишали відгуків, зробіть це першим

Щоб залишити відгук про компанію і подивитися її рейтинг, необхідно зареєструватись або увійти в кабінет

Статус:

допущений до участі

Документи:

Документи, що подані з пропозицією

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
text
4.3.1. Повідомлення про приєднання до договору ОСП УКРЕНЕРГО.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Відсутність підстав п.6 ч.1 ст.17.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
3.4. Установчі документи (Статут ТОВ ЕІП-нова редакція).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.3.2. Perelik-elektropostachalnykiv-_na-04.12.2020.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
3.2.1. Копія наказу про призначення гендиректора.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.2.1. Гарантійний лист здійснення діяльності на території ОСР (ЕІП).pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
4.1.3. Гарантійний лист щодо дотримання стандартів якості.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 15:57
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:37
text
Тендерна пропозиція за результатами аукціону.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
1.2. Лист про відсутність створення обєднання учасників.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
КЕП

Тип документу:

Цінова пропозиція

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 15:56
КЕП

Тип документу:

Цінова пропозиція

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:37
text
3.5. Відомості про код доступу.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Інформація щодо видачі ліцензії (постанова НКРЕКП).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
5. Лист-згода на обробку персональних даних.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Відсутність підстав п.6 ч.1 ст.17.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
4.2.2. АТ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО.PDF

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
4.1.8. Гарантійний лист про можливість здійснювати поставку.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Установчі документи (Статут ТОВ ЕІП-нова редакція).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
Відсутність підстав п.3 ч.1 ст.17.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
Відсутність підстав п.8 ч.1 ст.17.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
4.1.7. Лист-розяснення щодо сертифікатів, паспортів якості.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
3.2.2. Витяг зі Статуту (підтвердження повноважень).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Довідка ЄДР про Банкрутство.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
1. ДОКУМЕНТИ ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ КВАЛІФІКАЦІЮ.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
2.3. Лист-розяснення відсутність інформації п.9 ч.1 ст.17 Закону.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Установчі документи (Статут ТОВ ЕІП-нова редакція).pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
Гарантійний лист відповідність ст.17 Закону.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
Розшукові обліки МВС.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
Відсутність підстав п.13 ч.1 ст.17.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
3.11. ЗГОДА УЧАСНИКА ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Відсутність підстав п.12 ч.1 ст.17.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
4.2. Гарантійний лист про наявність укладених договорів.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
2.2. Інформаційний лист про наявність АКП.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Розшукові обліки МВС.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
3. ДОКУМЕНТИ ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
3.9. Довідка щодо податкового статусу.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
8. Гарантійний лист дотримання норм чинного зак-ва (санкції).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Інформація про підтвердження права підпису.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
Відсутність підстав п.8 ч.1 ст.17.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
3.10. Довідка щодо забезпечення тендерної пропозиції.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.1.6. Лист-гарантія дотримання вимог екологічного зак-ва.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Довідка НАЗК (ПЕСТОВА І.Г.).zip

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
Dovidka_20338569090710997599.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
3.2.3. Витяг ЄДР (ТОВ ЕІП 13.11.2020).pdf.p7s.zip

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
3.1. Довідка про відсутність підстав для отримання згоди.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Довідка ЄДР про Банкрутство.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
7. Довідка про відсутність підстав для відмови (ОГС).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.3.1. Повідомлення про приєднання до договору ОСП УКРЕНЕРГО.pdf (1).p7s

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Гарантійний лист відповідність ст.17 Закону.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
3.12. Інформація щодо видачі ліцензії (постанова НКРЕКП).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.1.4. Гарантійний лист з описом основних умов постачання.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Довідка НАЗК (ТОВ ЕІП).zip

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
4.2.3. Інформлист приєднання до договору АТ ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Відсутність підстав ч.2 ст.17.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:21
text
4. Інформація про технічні, якісні та кількісні хар-ки пред закупівлі.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Відсутність підстав п.12 ч.1 ст.17.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
3.3. Відомості про Учасника торгів.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.1.1. Лист-гарантія підтвердження відповідності пропозиції.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
4.2.4. Реєстр АТ ДТЕК Одеські Електромережі.pdf.p7s

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Інформація про підтвердження права підпису.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
4.3. Інформаційний лист приєднання до дог. НЕК УКРЕНЕРГО.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Відсутність підстав п.2 ч.1 ст.17.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
1.1. Довідка про виконання аналогічних договорів.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Відсутність підстав п.2 ч.1 ст.17.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
Відсутність підстав п.13 ч.1 ст.17.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
3.3.1. Довідка щодо використання печатки.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.1. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ).pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Dovidka_20338569090710997599.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
4.3.2. Perelik-elektropostachalnykiv-_na-04.12.2020.pdf.p7s

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
3.8. Витяг ПДВ (ЕІП).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.2.4. Реєстр АТ ДТЕК Одеські Електромережі.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
3.6. Довідка про наявність фінансової спроможності.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.3.3. Заява_приєднання_Енергоінвестпроект_pdf.p7s

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
4.1.5. Гарантійний лист застосування заходів захисту довкілля.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Відсутність підстав ч.2 ст.17.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
3.2. Інформлист щодо повноважень на підписання документів.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.1.2. Гарантійний лист відповідності товару ДСТУ.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Відсутність підстав п.3 ч.1 ст.17.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
6. Проект договору (погоджений).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
2.1. Довідка про відсутність підстав передбачених п.5,6,12,13,ч.2 ст.17.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Тендерна пропозиція за результатами аукціону.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
2. ДОКУМЕНТИ ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
3.7. Довідка ОЩАДБАНК (відкритий рахунок).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.3.3. Заява_приєднання_Енергоінвестпроект.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Інформація щодо видачі ліцензії (постанова НКРЕКП).pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
1.3. Інформація про субпідрядників-співвиконавців.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36

Протокол доступу до торгів

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
yaml
edr_identification.yaml

Тип документу:

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 15:03
Протокол кваліфікації сформовано 15 груд. 2020 р.
https://auction.openprocurement.org/tenders/97a3a4180ba34f49a607496d39deadfb

Дане посилання призначено лише для перегляду історії аукціону

Учасники аукціону
Учасник Пропозиція Статус

№:

1

Учасник:

Ім'я:
Пестова Ірина Геннадіївна
E-mail:
energoinpro02@gmail.com
Телефон:
380937614370, 380937614370,380986892657
ЄДРПОУ:
34633789

Про цю компанію ще не залишали відгуків, зробіть це першим

Щоб залишити відгук про компанію і подивитися її рейтинг, необхідно зареєструватись або увійти в кабінет
з КЕП

Пропозиція:

3 193 200,00 грн. без ПДВ

Статус:

дискваліфіковано

Документи:

Документи, що подані з пропозицією

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
text
4.3.1. Повідомлення про приєднання до договору ОСП УКРЕНЕРГО.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Відсутність підстав п.6 ч.1 ст.17.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
3.4. Установчі документи (Статут ТОВ ЕІП-нова редакція).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.3.2. Perelik-elektropostachalnykiv-_na-04.12.2020.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
3.2.1. Копія наказу про призначення гендиректора.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.2.1. Гарантійний лист здійснення діяльності на території ОСР (ЕІП).pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
4.1.3. Гарантійний лист щодо дотримання стандартів якості.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 15:57
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:37
text
Тендерна пропозиція за результатами аукціону.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
1.2. Лист про відсутність створення обєднання учасників.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
КЕП

Тип документу:

Цінова пропозиція

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 15:56
КЕП

Тип документу:

Цінова пропозиція

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:37
text
3.5. Відомості про код доступу.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Інформація щодо видачі ліцензії (постанова НКРЕКП).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
5. Лист-згода на обробку персональних даних.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Відсутність підстав п.6 ч.1 ст.17.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
4.2.2. АТ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО.PDF

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
4.1.8. Гарантійний лист про можливість здійснювати поставку.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Установчі документи (Статут ТОВ ЕІП-нова редакція).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
Відсутність підстав п.3 ч.1 ст.17.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
Відсутність підстав п.8 ч.1 ст.17.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
4.1.7. Лист-розяснення щодо сертифікатів, паспортів якості.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
3.2.2. Витяг зі Статуту (підтвердження повноважень).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Довідка ЄДР про Банкрутство.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
1. ДОКУМЕНТИ ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ КВАЛІФІКАЦІЮ.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
2.3. Лист-розяснення відсутність інформації п.9 ч.1 ст.17 Закону.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Установчі документи (Статут ТОВ ЕІП-нова редакція).pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
Гарантійний лист відповідність ст.17 Закону.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
Розшукові обліки МВС.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
Відсутність підстав п.13 ч.1 ст.17.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
3.11. ЗГОДА УЧАСНИКА ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Відсутність підстав п.12 ч.1 ст.17.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
4.2. Гарантійний лист про наявність укладених договорів.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
2.2. Інформаційний лист про наявність АКП.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Розшукові обліки МВС.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
3. ДОКУМЕНТИ ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
3.9. Довідка щодо податкового статусу.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
8. Гарантійний лист дотримання норм чинного зак-ва (санкції).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Інформація про підтвердження права підпису.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
Відсутність підстав п.8 ч.1 ст.17.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
3.10. Довідка щодо забезпечення тендерної пропозиції.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.1.6. Лист-гарантія дотримання вимог екологічного зак-ва.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Довідка НАЗК (ПЕСТОВА І.Г.).zip

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
Dovidka_20338569090710997599.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
3.2.3. Витяг ЄДР (ТОВ ЕІП 13.11.2020).pdf.p7s.zip

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
3.1. Довідка про відсутність підстав для отримання згоди.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Довідка ЄДР про Банкрутство.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
7. Довідка про відсутність підстав для відмови (ОГС).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.3.1. Повідомлення про приєднання до договору ОСП УКРЕНЕРГО.pdf (1).p7s

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Гарантійний лист відповідність ст.17 Закону.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
3.12. Інформація щодо видачі ліцензії (постанова НКРЕКП).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.1.4. Гарантійний лист з описом основних умов постачання.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Довідка НАЗК (ТОВ ЕІП).zip

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
4.2.3. Інформлист приєднання до договору АТ ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Відсутність підстав ч.2 ст.17.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:21
text
4. Інформація про технічні, якісні та кількісні хар-ки пред закупівлі.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Відсутність підстав п.12 ч.1 ст.17.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
3.3. Відомості про Учасника торгів.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.1.1. Лист-гарантія підтвердження відповідності пропозиції.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
4.2.4. Реєстр АТ ДТЕК Одеські Електромережі.pdf.p7s

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Інформація про підтвердження права підпису.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
4.3. Інформаційний лист приєднання до дог. НЕК УКРЕНЕРГО.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Відсутність підстав п.2 ч.1 ст.17.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
1.1. Довідка про виконання аналогічних договорів.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Відсутність підстав п.2 ч.1 ст.17.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
Відсутність підстав п.13 ч.1 ст.17.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
3.3.1. Довідка щодо використання печатки.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.1. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ).pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Dovidka_20338569090710997599.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
4.3.2. Perelik-elektropostachalnykiv-_na-04.12.2020.pdf.p7s

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
3.8. Витяг ПДВ (ЕІП).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.2.4. Реєстр АТ ДТЕК Одеські Електромережі.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
3.6. Довідка про наявність фінансової спроможності.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.3.3. Заява_приєднання_Енергоінвестпроект_pdf.p7s

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
4.1.5. Гарантійний лист застосування заходів захисту довкілля.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Відсутність підстав ч.2 ст.17.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
3.2. Інформлист щодо повноважень на підписання документів.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.1.2. Гарантійний лист відповідності товару ДСТУ.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:35
text
Відсутність підстав п.3 ч.1 ст.17.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:19
text
6. Проект договору (погоджений).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
2.1. Довідка про відсутність підстав передбачених п.5,6,12,13,ч.2 ст.17.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Тендерна пропозиція за результатами аукціону.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
2. ДОКУМЕНТИ ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
3.7. Довідка ОЩАДБАНК (відкритий рахунок).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
4.3.3. Заява_приєднання_Енергоінвестпроект.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36
text
Інформація щодо видачі ліцензії (постанова НКРЕКП).pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

28 груд. 2020 13:20
text
1.3. Інформація про субпідрядників-співвиконавців.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 14:36

Рішення відповідальної особи

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

5 січ. 16:06
docx
інформація про відхилення переможця.docx

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

5 січ. 16:05
docx
протокол розгляду тп (відхилення тп переможця).docx

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

5 січ. 16:05

№:

2

Учасник:

Ім'я:
Баранов Адрій
E-mail:
office@pwreng.com.ua
Телефон:
380674008930, 380674008930
ЄДРПОУ:
43334431

Про цю компанію ще не залишали відгуків, зробіть це першим

Щоб залишити відгук про компанію і подивитися її рейтинг, необхідно зареєструватись або увійти в кабінет
з КЕП
Договір ще не завантажено

Пропозиція:

3 248 253,00 грн. без ПДВ

Статус:

переможець

Документи:

Документи, що подані з пропозицією

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
text
Рішення 45.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
Довідка_код доступу.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:53
text
17 ст. нова редакція.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:49
text
Довідка з банку_рахунок.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:53
text
Постанова НКРЕКП.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:57
text
Наказ Директор.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
public_doc.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:57
text
Довідка щодо досвіду виконання аналогічних договорів.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:49
text
Довідка_Захіст Довкілля.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
Гарантійний лист_відповідність технічним, якісним та кількісним.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
Договір на передачу.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
Dovidka_20364471220060473722.pdf.p7s

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:57
text

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
public_doc.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:57
text
Постанова НКРЕКП.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
Інформація про технічні, якісні та кількісні хар-ки.pdf

Тип документу:

Технічні специфікації

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
Dovidka_20364471220060473722.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:57
text
Довідка щодо договору з ОСР.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:53
text
Агросинергія (Лист-відгук, Договір, Акти).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:49
text
Рішення 45.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:57
text
Статут.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
Фін. звітність.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:59
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 13:07
text
Довідки 17 стаття (6 шт).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:57
text
Довідка_Ліцензія.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:53
text
Відомості про учасника.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
17 cт. Довідки (стара редакція).pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:49
text
Тендерна пропозиція за результатами аукціону.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:57
КЕП

Тип документу:

Цінова пропозиція

Конфіденційність:

Дата розміщення:

13 січ. 12:59
КЕП

Тип документу:

Цінова пропозиція

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 13:07
text
Довідка щодо підписанта.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:53
text
ОГТС (Рекомендаційний лист, Договір.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують кваліфікацію

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:49
text
Згода учасника.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54
text
Рішення №2 про призначення директора.pdf

Тип документу:

Документи, що підтверджують відповідність

Конфіденційність:

Дата розміщення:

7 груд. 2020 12:54

Рішення відповідальної особи

Назва документу Тип документу Конфіденційність Дата розміщення
text
26590002426097J1603102100000161510120212659.KVT.p7s

Тип документу:

Конфіденційність:

Дата розміщення:

5 січ. 16:15
docx
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю ТОВ ПАВЕР ІНЖИНІРІНГ.docx

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

5 січ. 16:13
yaml
edr_identification.yaml

Тип документу:

Конфіденційність:

Дата розміщення:

5 січ. 16:06
КЕП

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

5 січ. 16:13
docx
протокол розгляду тп (визначення переможця) ТОВ ПАВЕР ІНЖИНІРІНГ.docx

Тип документу:

Не вказано

Конфіденційність:

Дата розміщення:

5 січ. 16:13
Основний контакт
Ім'я:
Круль Марина Васильевна (Moshun Nataliia Volodymyrivna)
Володіння мовою:
українська
Телефон:
048-738-17-66
E-mail:
Факс:
Додаткові контакти
Ім'я:
Мошун Наталія Володимирівна (Moshun Nataliia Volodumurivna)
Володіння мовою:
українська
Телефон:
(048)738-17-19
E-mail:
Факс:
Ім'я:
Станкевич Михайло Михайлович (Stankevych Mykhailo Mukhailovich)
Володіння мовою:
українська
Телефон:
(048)738-17-14
E-mail:
Факс:
Ім'я:
Медведєв Станіслав Сергійович (Medvediev Stanislav Sergeevich)
Володіння мовою:
українська
Телефон:
(048)738-17-47
E-mail:
Факс:
Ім'я:
Круль Марина Василівна (Krul Marina Vasilivna)
Володіння мовою:
українська
Телефон:
(048)738-17-66
E-mail:
Факс:

Вас може зацікавити

Ім'я:
Щудлик Оксана Богданівна
E-mail:
ksenija_rajvo@ukr.net
Телефон:
+380324557550
ЄДРПОУ:
43968702
Всі тендери компанії

Про цю компанію ще не залишали відгуків, зробіть це першим

Щоб залишити відгук про компанію і подивитися її рейтинг, необхідно зареєструватись або увійти в кабінет

2 390 726,00 грн. з ПДВ

Дивитись
Щоб зберегти та відслідкувати потрібну вам закупівлю необхідно зареєструватись

ДК 021:2015 09310000-5 – Електрична енергія (Електрична енергія)

ДК 021:2015 09310000-5 – Електрична енергія (Електрична енергія)
Ім'я:
Макаренкова Марина Миколаївна
E-mail:
makarenkova294@ukr.net
Телефон:
+380612123133
ЄДРПОУ:
01559577
Всі тендери компанії

Про цю компанію ще не залишали відгуків, зробіть це першим

Щоб залишити відгук про компанію і подивитися її рейтинг, необхідно зареєструватись або увійти в кабінет

4 645 249,70 грн. з ПДВ

Дивитись
Щоб зберегти та відслідкувати потрібну вам закупівлю необхідно зареєструватись

ДК 021:2015, код 09310000-5 – Електрична енергія (Електрична енергія активна)

ДК 021:2015, код 09310000-5 – Електрична енергія (Електрична енергія активна)
Ім'я:
Худинець Василь Іванович
E-mail:
kolsr@ukr.net
Телефон:
+380314624281
Факс:
+380314624281
ЄДРПОУ:
04350777
Всі тендери компанії

Про цю компанію ще не залишали відгуків, зробіть це першим

Щоб залишити відгук про компанію і подивитися її рейтинг, необхідно зареєструватись або увійти в кабінет

1 890 000,00 грн. з ПДВ

Дивитись
Щоб зберегти та відслідкувати потрібну вам закупівлю необхідно зареєструватись