Договір-оферта про надання послуг

1. Загальні положення

1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (далі – Оператор Електронного майданчика) щодо укладення Договору про надання послуг (далі - Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Користувачем (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) Електронного майданчика (надалі – Користувач). Кожному Користувачу Оператором Електронного майданчика присвоюється свій власний номер Особистого кабінету (надалі - ID Особистого кабінету Користувача).

1.3. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію», в період тимчасовий окупації Договір не може бути укладений з суб`єктами господарювання з місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території.

1.4. Указом Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (надалі – Рішення), яким тимчасово обмежено проведення визначених операції певному переліку осіб, які вміщені в Додатку 1 та Додатку 2 до Рішення.

1.5. Юридична чи фізична особа-підприємець, яка провадить акцепт цієї Оферти підтверджує факт, що вона не входить до переліку осіб, щодо яких існують обмеження діяльності на території України та/або про які йде мова в п. 1.2 та п. 1.3. цієї Оферти.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом Договору є надання Оператором Електронного майданчика послуг з реєстрації Користувача, автоматичного розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур комерційних і державних закупівель (далі - Послуги) на інтернет-сайті zakupki.prom.ua (далі – Електронний майданчик), відповідно до обраних та оплачених Користувачем тарифів Оператора Електронного майданчика, які розміщені за адресою: zakupki.prom.ua/rates (далі – Тарифи).

2.2. Користувач погоджується з умовами і зобов`язується виконувати Політику конфіденційності (zakupki.prom.ua/regulations/privacy-policy), Регламент комерційних закупівель (zakupki.prom.ua/regulations/commercial) і Регламент державних закупівель (zakupki.prom.ua/regulations/state), які є невід`ємною частиною Договору і своєю реєстрацією на Електронному майданчику підтверджує свою безумовну згоду до їх дотримання.

2.3. Реєстрація Користувача на Електронному майданчику здійснюється одним із способів ідентифікації/авторизації, визначених Кабінетом міністрів України або іншими нормативними документами, в т.ч. але не виключно положеннями та регламентами адміністраторів центральних баз даних, на яких авторизовано Електронний майданчик.

3. Ціна Договору та умови оплати послуг. Акцепт Оферти

3.1. Ціна Договору становить вартість усіх Послуг, наданих Оператором Електронного майданчика та оплачених Користувачем згідно з Тарифами, які розміщені у відповідних розділах Електронного майданчика.

3.2. Надання Послуг Користувачу згідно з цим Договором здійснюється на умовах 100% (стовідсоткової) попередньої оплати на підставі рахунку на оплату, який Користувач формує через відповідну форму в Особистому кабінеті. Послуги вважаються належним чином і в повному обсязі наданими, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту закінчення терміну надання Послуг Користувачем не пред’явлена претензія. У разі відсутності претензії, акт прийому-передачі виконаних Послуг вважається підписаним, а Послуги - наданими належним чином.

3.3. Оператор Електронного майданчика має право переглянути Тарифи, при цьому такі зміни вступають в силу з моменту розміщення змінених Тарифів за адресою, вказаною у п. 2.1. Договору, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.

3.4. Користувач, у разі незгоди з переглянутими Тарифами, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора Електронного майданчика письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі неотримання відмови вважається, що Користувач погоджується з новими Тарифами.

3.5. Користувач здійснює акцепт Оферти і укладення Договору шляхом проведення першої оплати Послуг, відповідно до п. 3.2. Договору.

3.6. Попередня оплата Послуг здійснюється за банківськими реквізитами, зазначеними у рахунку на оплату, який формується Користувачем в Особистому кабінеті. Відповідно до умов п. 3.2. Договору, оплата здійснюється із обов’язковою вказівкою номеру рахунку та ID Особистого кабінету, а також найменування Користувача. При цьому, будь-які кошти, отримані на банківський рахунок Оператора Електронного майданчика із призначенням платежу, що відповідає номеру рахунку та ID Особистого кабінету Користувача, визнаються для цілей цього Договору коштами, сплаченими Користувачем.

3.7. За відповідним письмовим зверненням Користувача, грошові кошти, які обліковуються на балансі його Особистого кабінету, будуть поверненні Користувачу Оператором Електронного майданчика на вказаний ним рахунок Користувача.

4. Термін дії і зміна умов Оферти

Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: zakupki.prom.ua/public-offer і діє до моменту відкликання Оферти Оператором Електронного майданчика.

4.2. Оператор Електронного майданчика залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором Електронного майданчика змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Електронний майданчикі за вказаною в п. 4.1 Договору адресою, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні. Оператор Електронного майданчика повідомляє Користувачів про зміни в умови Оферти та/або відкликання Оферти через особистий кабінет.

5. Термін дії Договору та припинення Договору

5.1. Акцепт Оферти Користувачем, здійснений відповідно до п. 3.5. Оферти, зумовлює укладення Договору на умовах Оферти.

5.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем і діє 1 (один) рік, але у будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення даного Договору, то строк дії цього Договору вважається пролонгований на кожний наступний рік.

5.3. Договір може бути припинений:

5.3.1. У будь-який час за згодою Сторін;

5.3.2. За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

5.3.3. За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;

5.3.4. З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором);

5.3.5. У разі розірвання Договору з ініціативи Оператора Електронного майданчика, крім випадків порушення Користувачем зобов`язань відповідно до п. 2.2 цього Договору, Оператор Електронного майданчика повертає Користувачу вартість передплачених, але не наданих Послуг;

5.4. На вимогу Користувача Оператор Електронного майданчика зобов’язаний повернути Користувачу частково або повністю вартість передплачених, але не наданих послуг протягом 10 (десяти) календарних днів на підставі вимоги, яка направляється Користувачем Оператору Електронного майданчика. У виняткових випадках Користувач може погодити із Оператором Електронного майданчику коротший строк повернення передплачених грошових коштів.

6. Відомості про конфіденційність та гарантії

6.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використаних на Електронний майданчикі, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов`язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити іншу Сторону про це.

6.2. Оператор Електронного майданчика гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору.

6.3. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач засвідчує і гарантує Оператор Електронного майданчика, що:

6.3.1. Користувач вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані Користувача) при реєстрації в якості користувача на Електронному майданчику і при оформленні платіжних документів при оплаті Послуг;

6.3.2. Користувач укладає Договір добровільно, при цьому Користувач: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

6.3.3. Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

6.4. Приймаючи акцепт цієї Оферти Користувач також погодився на використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу в межах виконання цієї Оферти в порядку і на умовах передбачених Законом України «Про електронний цифровий підпис». При цьому, Сторони погодили, що у випадку використання кваліфікованого електронного підпису, додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів не є потрібним.

7. Відповідальність і обмеження відповідальності

7.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України. При цьому, Оператор Електронного майданчику несе відповідальність за майнову та немайнову шкоду, заподіяну правам та інтересам Користувача, в розмірі, що не перевищує ціни Договору.

7.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за:

7.2.1. зміст документів та інформації, що оприлюднюються під час процедури закупівлі. Оператор Електронного майданчика має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується Користувачем, та повідомляти Користувача, що розмістив інформацію неналежного змісту про такі випадки;

7.2.2. достовірність та повноту відомостей, зазначених Користувачем при реєстрації в якості користувача на Електронному майданчику і достовірність гарантій і засвідчень Користувача, що містяться у розділі 6 Оферти;

7.2.3. свої дії, які вчиняються ним на Електронному майданчику під час процедури закупівлі, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації;

7.2.4. розміщення на Електронному майданчику інформації шкідливого та образливого характеру та інформації, що не має відношення до проведення закупівлі.

7.2.5. за достовірність і повноту реквізитів Користувача, які використовуються Електронним майданчиком, під час проведення процедур комерційних і державних закупівель.

7.3. Беручи до уваги умови розділу 7 Оферти, Користувач зобов`язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщуваних матеріалів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Оператору Електронного майданчика в зв`язку з претензіями та позовами, підставою пред`явлення яких стало розміщення матеріалів Користувача.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Всі спори та розбіжності, пов`язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.

8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору згідно з чинним законодавством України. До спірних правовідносин застосовується право України.

9. Форс – мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов`язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов`язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетрусу, страйку, масовим безпорядкам, заколоту, війні, або діям органів державної влади та інших обставин, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань за Договором.

9.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії цього Договору, виконання зобов`язань за цим Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

9.3. Сторона, що не може виконати зобов`язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов`язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

10. Реквізити

  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»
  • 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201/203, корпус 2-А, літ. «Ф», оф. 114
  • ЄДРПОУ 40283641
  • Банк АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"
  • МФО 380805
  • Р/р № 26008527602
  • ІПН 402836426512
  • E-mail: support.zakupki@prom.ua