Государственная закупка открытые торги с публикацией на английском языке
с ЭЦП/КЭП

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – «Автомобільна дорога на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ–Луганськ–Ізварине, м. Дніпро – будівництво» (коригування)

Мова, якою повинні готуватися тендерні пропозиції: українська Вид забезпечення тендерних пропозицій: електронна банківська гарантія Умови надання забезпечення тендерних пропозицій: Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий підпис/кваліфікований електронний підпис банку-гаранта за допомогою ресурсу офіційного веб-сайту Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. У разі відсутності або не підтвердження ЕЦП/КЕП банківської гарантії, подана учасником тендерна пропозиція відхиляється Замовником. Банківська гарантія надана банком-резидентом України має бути оформлена відповідно до вимог постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах». Разом із банківською гарантією учасником надаються копія ліцензії, виданої банку та копія документу про повноваження особи, яка підписує банківську гарантію (у випадку, якщо підписантом не є голова правління). Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії банківської гарантії) – не менше 120 календарних днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія має набувати чинності з дня її надання. Умови електронної банківської гарантії не можуть бути змінені і вона не може бути припинена банком-гарантом згідно із заявою принципала без згоди та погодження з бенефіціаром. Обов’язок банка сплатити повну суму тендерного забезпечення (гарантована сума) за першою письмовою вимогою Замовника (бенефіціара), без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких умов, в якій буде посилання на одну з наступних підстав: • відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; • непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; • ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону; • ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. Банківська гарантія повинна бути оформлена з повним грошовим покриттям на весь строк дії такої гарантії. На підтвердження наявності грошового покриття, надається довідка з банку про наявність повного грошового покриття на весь строк дії відповідної гарантії та виписка з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття , видані Банком- гарантом, завірені печаткою Банка-гаранта та підписом уповноваженої особи від Банку гаранта. Грошове покриття прередбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника (Принципала) на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону; Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику в разі: закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.

DSTU B D.1.1-1: 2013 – «The highway in the area from str. Kaydak way to highway Kyiv – Luhansk – Izvaryne, c. Dnipro - сonstruction» (update)

Language in which tender proposals should be prepared: Ukrainian Type of tender security: electronic bank guarantee Terms of providing tender offers: The electronic guarantee is provided as part of the tender offer in a format that allows to verify the electronic digital signature / qualified electronic signature of the guarantor bank using the official website of the Central Certification Authority of the Ministry of Justice of Ukraine. In case of absence or non-confirmation of EDS / CEP of the bank guarantee, the tender offer submitted by the bidder is rejected by the Customer. The bank guarantee provided by a resident bank of Ukraine must be issued in accordance with the requirements of the NBU Board Resolution of 15.12.2004 № 639 "On approval of the regulations on the procedure for banks to carry out guarantee operations in national and foreign currencies". Along with the bank guarantee, the participant is provided with a copy of the license issued to the bank and a copy of the document on the authority of the person signing the bank guarantee (if the signatory is not the chairman of the board). The term of the tender offer security (bank guarantee validity period) is not less than 120 calendar days from the date of the deadline for submission of tender offers, which is specified in the announcement on the web portal of the Authorized Body. The guarantee must take effect from the date of its provision. The terms of the electronic bank guarantee cannot be changed and it cannot be terminated by the guarantor bank in accordance with the principal's statement without the consent and agreement of the beneficiary. Obligation of the bank to pay the full amount of the tender security (guaranteed amount) at the first written request of the Customer (beneficiary), without submitting any other documents or fulfilling any conditions, which will refer to one of the following grounds: -withdrawal of the tender offer by the bidder after the expiration of the term of its submission, but before the expiration of the term during which the tender offers are considered valid; - non-signing of the procurement contract by the bidder who became the winner of the tender; - failure of the winner of the procurement procedure to provide documents confirming the absence of the grounds established by Article 17 of the Law within the period specified in part six of Article 17 of the Law; - failure of the winner of the procurement procedure to provide security for the performance of the procurement contract after receiving notification of the intention to enter into a procurement contract, if the provision of such security is provided by the tender documentation The bank guarantee must be issued with full cash coverage for the entire term of such guarantee. To confirm the availability of cash coverage, a certificate from the bank on the availability of full cash coverage for the entire term of the guarantee and a statement from the Bank on the coverage account, confirming the crediting of cash coverage to the coverage account issued by the Guarantor Bank, certified by the guarantor Bank authorized person from the Guarantor Bank. Cash coverage provides for the write-off (transfer) of funds from the current account of the Participant (Principal) to the coverage account under a bank guarantee. It is prohibited to provide guarantees on the terms of transfer of funds to the deposit account. Cash coverage cannot be collateral for any other financial obligations. Security of the tender offer is not returned in case: withdrawal of the tender offer by the bidder after the expiration of the term of its submission, but before the expiration of the term during which the tender offers are considered valid; non-signing of the procurement contract by the bidder who became the winner of the tender; failure of the winner of the procurement procedure within the period specified in part six of Article 17 of the Law, documents confirming the absence of grounds established by Article 17 of the Law; The tender security is returned to the bidder in case of: expiration of the tender offer and provision of the tender offer specified in the tender documentation; concluding a procurement contract with the bidder who became the winner of the procurement procedure; withdrawal of the tender offer before the deadline for its submission; termination of the tender in case of non-conclusion of the procurement contract with any of the bidders who submitted bids.

Прием предложений
осталось 23 дня
с 12 окт. 15:55
до 12 нояб. 18:00
Преквалификация
ожидается
Аукцион
ожидается
с 18 дек. 15:20
Квалификация
ожидается
Предложения рассмотрены
ожидается
Информация о заказчике
Наименование:
Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
Код ЕГРПОУ:
40506232
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд. 6
О закупке
Ожидаемая стоимость:
2 128 096 845,60 грн. c НДС
Размер минимального шага понижения цены:
10 640 484,23 грн.
Обеспечение тендерного предложения:
10 640 480,00 грн.
Вид предмета закупки:
Основным предметом закупки является проектирование, строительство новых, расширение, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация существующих объектов и сооружений производственного и непроизводственного назначения, работы по нормированию в строительстве, геологоразведочные работы, техническое переоснащение действующих предприятий и сопроводительные работам услуги, в том числе геодезические работы, бурение, сейсмические исследования, аэро- и спутниковая фотосъемка и другие услуги, включаемые в сметную стоимость работ, если стоимость таких услуг не превышает стоимости самих работ.
Идентификатор закупки:
UA-2020-10-12-006775-b
Важные даты
Период уточнений:
12 окт. 15:55 – 2 нояб. 00:00
Подача предложений:
12 окт. 15:55 – 12 нояб. 18:00
Начало аукциона:
18 дек. 15:20
Ответы на вопросы до:
5 нояб. 00:00
Обжалование условий тендера:
12 окт. 15:55 – 8 нояб. 00:00
Дата последних изменений условий тендера:
19 окт. 12:09
Список позиций
Название Количество Период доставки Место доставки

Название:

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – «Автомобільна дорога на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ–Луганськ–Ізварине, м. Дніпро – будівництво» (коригування)

DSTU B D.1.1-1: 2013 – «The highway in the area from str. Kaydak way to highway Kyiv – Luhansk – Izvaryne, c. Dnipro - сonstruction» (update)

Код ДК 021:2015: 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи

Количество:

1 роботи

Период доставки:

до 31 дек. 2023

Место доставки:

Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ–Луганськ–Ізварине

Документы позиции:

Нет загруженных документов
Условия оплаты
Условия оплаты:
основные этапы финансирования
Оплата после события:
подписание договора
Тип оплаты:
аванс
Размер оплаты:
30%
Период (дней):
30 ( рабочие )
Описание:
Замовник може передбачати аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, який не повинен перевищувати 30% від вартості річного обсягу робіт (п.19 Постанови №1764 від 27.12.2001р. «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами). У разі надання авансу Замовник керується Положенням про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються в поточному бюджетному періоді, затвердженого Наказом Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 23.01.2020 № 06 та з урахуванням умов Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070. Аванс надається протягом 30 (тридцяти) робочих днів на підставі рахунку-фактури за умови наявного бюджетного фінансування. Виконавець зобов’язується використовувати отриманий аванс на придбання та постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після отримання авансу. Після закінчення тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику, якщо інше не передбачено Законом або іншими нормативними документами.
Условия оплаты:
основные этапы финансирования
Оплата после события:
выполнение работ
Тип оплаты:
послеоплата
Размер оплаты:
70%
Период (дней):
30 ( рабочие )
Описание:
Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3 та рахунків на оплату робіт, протягом 30 робочих днів за умови наявного бюджетного фінансування; проміжними платежами в міру виконання робіт
Документы тендера
Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
docx
Нова редакція тендерної документації 19.10.2020.docx

Тип документа:

Документы закупки

Конфиденциальность:

Дата размещения:

19 окт. 12:08
docx
Додаток 6.docx

Тип документа:

Проект договора

Конфиденциальность:

Дата размещения:

12 окт. 15:55
docx
Тендерна документація.docx

Тип документа:

Документы закупки

Конфиденциальность:

Дата размещения:

12 окт. 15:55
doc
перелік змін, що внесено до нової редакції тендерної документації 19.10.2020.doc

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

19 окт. 12:08
rar
Технічне завдання до Додатку 8.rar

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

12 окт. 15:55
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

19 окт. 12:09
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

12 окт. 15:56
Основной контакт
Имя:
Яна Альтшулер (Yana Altshuler)
Владение языком:
українська
Телефон:
+380567441126
E-mail:
Fax: