Аккредитованный участник электронной системы публичных закупок Украины Prozorro
Преквалификация: период обжалований
9 303 880,00 грн. c НДС

Заказчик: Державне підприємство "Львіввугілля"

Государственная закупка открытые торги с публикацией на английском языке
Внимание, пометка "КЭП" не определяет тип примененной подписи! Если применен устаревший тип ЭЦП, все равно в названии будет указано "КЭП"

Запасні частини до скребкового конвеєра СП-26

Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником для участі у цій процедурі закупівлі, викладаються українською мовою. * Примітка У разі надання учасником у складі тендерної пропозиції будь-яких документів іноземною мовою (крім російської), виданих органами державної влади, підприємствами/установами/ організаціями, такі документи повинні бути перекладені українською мовою та обов’язково завірені підписом і печаткою (у разі її використання) учасника, або бюро перекладів/перекладачем, або нотаріусом. (відповідальність за якість та достовірність перекладу несе учасник). Проектна, технічна документація, особисті документи (права, паспорти, трудові книжки) які викладені в оригіналі російською мовою, не потребує перекладу українською мовою. Не перекладаються документи, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою та інші друковані джерела літературної інформації: буклети, паспорти на обладнання, інструкції з експлуатації обладнання тощо. Банківська гарантія: Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі безумовної та безвідкличної електронної банківської гарантії. Забезпечення тендерної пропозиції оформлюється відповідно до вимог Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 №2628 та повинно відповідати Формі, викладеній у Додатку 8, що є невід’ємною частиною тендерної документації. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: – 200 000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 коп.); Сума гарантії залишається незмінною. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен становити не менше 120 днів з кінцевої дати подання тендерної пропозиції. В разі продовження строку дії тендерної пропозиції, дія забезпечення має бути продовжена учасником на відповідний строк. Банківська гарантія повинна бути видана банком-гарантом з повним грошовим забезпечення (покриття) на весь строк дії такої гарантії. Грошове забезпечення (покриття) гарантії повинно бути підтверджено наступними документами (надаються у складі тендерної пропозиції): - довідкою, виданою банком-гарантом, завіреною підписом уповноваженої особи банку-гаранту, яка повинна містити реквізити гарантії, умови видачі гарантії, дату видачі такої довідки, найменування принципала, його ідентифікаційний код, а також свідчити про забезпечення гарантії відповідним покриттям в розмірі не меншому ніж це передбачено цією тендерною документацією. - випискою з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття, виданою Банком-гарантом, завірені печаткою Банку-гаранта та підписом уповноваженої особи Банку-гаранта із наданням підтвердження повноважень такої Уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття передбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Тендерна пропозиція, що не супроводжується забезпеченням (в т.ч. якщо надане учасником забезпечення не відповідає вимогам тендерної документації), відхиляється Замовником.

Spare parts for the scraper conveyor SP-26

All documents related to the tender offer and prepared directly by the bidder to participate in this procurement procedure are presented in Ukrainian. * Note If the bidder submits as part of the tender proposal any documents in a foreign language (except Russian) issued by public authorities, enterprises / institutions / organizations, such documents must be translated into Ukrainian and must be certified by signature and seal (if used) ) participant, or translation agency / translator, or notary. (The participant is responsible for the quality and accuracy of the translation). Design, technical documentation, personal documents (rights, passports, employment records) which are set out in the original in Russian, do not require translation into Ukrainian. Documents whose text is presented in a foreign language with its simultaneous presentation in Ukrainian (Russian) and other printed sources of literary information are not translated: booklets, passports for equipment, instructions for operation of equipment, etc. Bank guarantee: The tender offer must be accompanied by a document confirming the provision of the tender offer by the Bidder, which must be provided in the form of an unconditional and irrevocable electronic bank guarantee. Securing the tender offer is made in accordance with the requirements of the Order of the Ministry of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine dated 14.12.2020 №2628 and must comply with the Form set out in Annex 8, which is an integral part of the tender documentation. The amount of security for the tender offer: - UAH 200,000.00. (two hundred thousand hryvnias 00 kopecks); The amount of the guarantee remains unchanged. The term of securing the tender offer must be at least 120 days from the deadline for submission of the tender offer. In case of extension of the tender offer, the security must be extended by the bidder for the appropriate period. The bank guarantee must be issued by the guarantor bank with full cash security (coverage) for the entire term of such guarantee. The financial security (coverage) of the guarantee must be confirmed by the following documents (provided as part of the tender offer): - a certificate issued by the guarantor bank, certified by the signature of the authorized person of the guarantor bank, which must contain the details of the guarantee, the terms of the guarantee, the date of issuance of such certificate, the name of the principal, his identification code, and certify the guarantee coverage of at least than provided by this tender documentation. - a statement from the Bank on the cover account, which confirms the crediting of the money cover to the cover account, issued by the Guarantor Bank, certified by the seal of the Guarantor Bank and the signature of the authorized person of the Guarantor Bank. Cash coverage provides for the write-off (transfer) of funds from the current account of the Participant to the coverage account under a bank guarantee. It is prohibited to provide guarantees on the terms of transfer of funds to the deposit account. Cash coverage cannot be collateral for any other financial obligations. A tender offer that is not accompanied by security (including if the security provided by the bidder does not meet the requirements of the tender documentation) is rejected by the Customer.

Прием предложений
40 дней
с 7 апр. 13:21
до 18 мая 10:00
Преквалификация
остался 1 день
с 18 мая 10:00
до 21 июн. 23:59
Аукцион
ожидается
с 23 июн. 11:38
Квалификация
ожидается
Предложения рассмотрены
ожидается
Информация о заказчике
Наименование:
Державне підприємство "Львіввугілля"
Код ЕГРПОУ:
32323256
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 80000, Львівська область, Сокаль, вул.Б.Хмельницького,26
О закупке
Ожидаемая стоимость:
9 303 880,00 грн. c НДС
Размер минимального шага понижения цены:
46 519,40 грн.
Обеспечение тендерного предложения:
200 000,00 грн.
Вид предмета закупки:
Основным предметом закупки является продукция, объекты любого вида и назначения, в том числе сырье, изделия, оборудование, технологии, предметы в твердом, жидком и газообразном состоянии, а также услуги, связанные с поставкой таких товаров, если стоимость таких услуг не превышает стоимости самих товаров.
Идентификатор закупки:
UA-2021-04-07-006631-a

Электронная тендерная документация

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Общая информация

Описание

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.5

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

17.1.6

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Способ подтверждения соответствия

Название

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Описание

- довідка завірена власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника та завірені печаткою учасника (в разі її використання)

Форма подачи подтверждения

Документ

Название требования

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Способ подтверждения соответствия

Название

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Описание

- довідка завірена власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника та завірені печаткою учасника (в разі її використання)

Форма подачи подтверждения

Документ

Вчинення економічних правопорушень

Общая информация

Описание

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.4

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

6.2.4

Редакция

2020-02-13

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

2210-III

Название правового акта

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Статья

50.1

Редакция

2020-02-13

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

2210-III

Название правового акта

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Группы требований

Название требования

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Вчинення корупційних правопорушень

Общая информация

Описание

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.2

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

17.1.3

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Общая информация

Описание

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.12

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Способ подтверждения соответствия

Название

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Описание

- довідка завірена власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника та завірені печаткою учасника (в разі її використання)

Форма подачи подтверждения

Документ

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Общая информация

Описание

Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.13

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Способ подтверждения соответствия

Название

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Описание

- довідка завірена власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника та завірені печаткою учасника (в разі її використання)

Форма подачи подтверждения

Документ

Название требования

Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Способ подтверждения соответствия

Название

Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Описание

- У випадку наявності в учасника заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що підтверджується згідно інформації, що міститься в електронній системі закупівель та яка сформована у порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, учасник повинен надати інформацію, що підтверджує здійснення останнім заходів щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника. Відсутність такого документального підтвердження, свідчить про наявність відповідної підстави для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі.

Форма подачи подтверждения

Документ

Название требования

Сума існуючої заборгованості

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Характер існуючої заборгованості

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Причина виникнення існуючої заборгованості

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Порушення справ про банкрутство

Общая информация

Описание

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.8

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником

Общая информация

Описание

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Кто подтверждает

заказчик

Правовые обоснования

Статья

17.1.7

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника

Общая информация

Описание

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Кто подтверждает

заказчик

Правовые обоснования

Статья

17.1.1

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

Общая информация

Описание

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.9

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

9.2.9

Редакция

2020-03-16

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

755-IV

Название правового акта

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

Статья

17.1.10

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

17.1.11

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

1644-VII

Название правового акта

Закон України "Про санкції"

Группы требований

Название требования

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Общая информация

Описание

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Мова тендерної пропозиції українська

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Важные даты
Период уточнений:
7 апр. 13:21 – 7 мая 23:59
Подача предложений:
7 апр. 13:21 – 18 мая 10:00
Начало аукциона:
23 июн. 11:38
Ответы на вопросы до:
13 мая 23:59
Обжалование условий тендера:
7 апр. 13:21 – 13 мая 23:59
Обжалование пре-квалификации:
16 июн. 17:16 - 22 июн. 00:00
Дата последних изменений условий тендера:
7 мая 15:30
Список позиций
Название Количество Период доставки Место доставки

Название:

Вал СП-26У.11.01.041

Shaft SP-26U.11.01.041

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

12 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 80051, Львівська область, с. Острів, вул. Центральна, 112, ВП "Управління"Західвуглепостач", ДП "Львіввугілля"

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Вал СП-26У.12.00.004-01

Shaft SP-26U.12.00.004-01

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

20 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 80051, Львівська область, с. Острів, вул. Центральна, 112, ВП "Управління"Західвуглепостач", ДП "Львіввугілля"

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Вал-шестерня СПЦ-26.11.01.015 (013)

Gear shaft SPTs-26.11.01.015 (013)

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

20 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 80051, Львівська область, с. Острів, вул. Центральна, 112, ВП "Управління"Західвуглепостач", ДП "Львіввугілля"

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Вал-шестерня СПЦ-26.11.01.060-01

Gear shaft SPTs-26.11.01.060-01

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

10 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 80051, Львівська область, с. Острів, вул. Центральна, 112, ВП "Управління"Західвуглепостач", ДП "Львіввугілля"

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Вал-шестерня СПЦ-26.11.01.148

Gear shaft SPTs-26.11.01.148

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

10 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 80051, Львівська область, с. Острів, вул. Центральна, 112, ВП "Управління"Західвуглепостач", ДП "Львіввугілля"

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Зірка СП-26.12.00.030

Star SP-26.12.00.030

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

30 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 80051, Львівська область, с. Острів, вул. Центральна, 112, ВП "Управління"Західвуглепостач", ДП "Львіввугілля"

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Колесо конічне СП-26У.11.01.024

Bevel wheel SP-26U.11.01.024

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

10 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 80051, Львівська область, с. Острів, вул. Центральна, 112, ВП "Управління"Західвуглепостач", ДП "Львіввугілля"

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Ланцюгознімач СП-26.12.00.050

Chain pickup SP-26.12.00.050

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

50 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 80051, Львівська область, с. Острів, вул. Центральна, 112, ВП "Управління"Західвуглепостач", ДП "Львіввугілля"

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Обойма СП-26.11.00.027

Clamp SP-26.11.00.027

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

20 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 80051, Львівська область, с. Острів, вул. Центральна, 112, ВП "Управління"Західвуглепостач", ДП "Львіввугілля"

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Півмуфта СП-26.11.00.026

Half coupling SP-26.11.00.026

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

20 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 80051, Львівська область, с. Острів, вул. Центральна, 112, ВП "Управління"Західвуглепостач", ДП "Львіввугілля"

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Скребок СП-26У.21.00.001

Scraper SP-26U.21.00.001

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

100 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 80051, Львівська область, с. Острів, вул. Центральна, 112, ВП "Управління"Західвуглепостач", ДП "Львіввугілля"

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Шпонка СП-26У.12.00.005

Key SP-26U.12.00.005

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

60 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, 80051, Львівська область, с. Острів, вул. Центральна, 112, ВП "Управління"Західвуглепостач", ДП "Львіввугілля"

Документы позиции:

Нет загруженных документов
Условия оплаты
Условия оплаты:
основные этапы финансирования
Оплата после события:
поставка товара
Тип оплаты:
послеоплата
Размер оплаты:
100%
Период (дней):
30 ( рабочие )
Описание:
Запасні частини до скребкового конвеєра СП-26 для потреб відокремлених підрозділів - шахт ДП "Львіввугілля". Умови оплати – оплата проводиться Замовником шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання замовленої Замовником партії товару. Джерело фінансування - Кошти підприємства.
Документы тендера
Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pl
Додаток 1 Перелік документів, які вимагаються замовником для підтвердження відповідності пропозиції учасникаоб’єднання учасників умовам закупівлі та лист згода на обробку персональних даних.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 апр. 13:22
pl
Додаток 7 Перелік документів переможця процедури закупівлі, що надаються через електронну систему закупівель для підтвердження відсутності підстав визначених ст. 17 Закону.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 апр. 13:23
pl
Додаток 2 Кваліфікаційні критерії.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 апр. 13:22
pl
Додаток 4 Технічні вимоги.docx

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 апр. 13:24
pl
Додаток 5 Цінова пропозиція.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 апр. 13:23
pl
Додаток 6 Проект договору та лист погодження зі всіма умовами договору.docx

Тип документа:

Проект договора

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 апр. 13:24
pl
Т.д. Запасні частини до конвеєра СП-26, 2021р. зі змінами.docx

Тип документа:

Документы закупки

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 15:23
pl
Т.д. Запасні частини до конвеєра СП-26, 2021р..docx

Тип документа:

Документы закупки

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 апр. 13:24
pl
Зміни 1 до тендерної документації.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 15:23
pl
Додаток 3 Інформація про відсутність підстав відмови Замовником Учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 апр. 13:22
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 15:30
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 апр. 13:49
pl
Додаток 8 Форма забезпечення тендерної пропозиції.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 15:23
pl
Додаток 8 Вимоги до банківської гарантії.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 апр. 13:23
Преквалификация участников
Участник Статус

№:

1

Участник:

Имя:
Жеребченко Дмитро Вікторович
E-mail:
sedi2012@ukr.net
Телефон:
+380956123691
Факс:
+380563202839
ЕДРПОУ:
34399870

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

Статус:

допущен к участию

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Довідка по МТБ.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Рішення про зняття обмежень.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Відповідність статті 17.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Додаткові первинні документи на поставки ГШО завірені копії.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Довідка про техничні якості Д4.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Дозволи Держпраці завірені.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Лист про виробника.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 15:36
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:31
jpeg
свідоцтво про реєстрацію ТЗ 6.jpg

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
jpeg
Посвідчення водія Честа.jpg

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Лист згода Жеребченко.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
СЕЛИДОВБУДІНВЕСТ Гарантія7343_06_05_2021.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
rar
Завірена_копія_Банківська Ліцензія_Губанова_І_П.rar

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Новий СТАТУТ СБІ 2020 завірена копія.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Первинні документи з договором 212 завірені.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
jpeg
Посвідчення водія Честа2.jpg

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Первинні документи з договором 194 завірені.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
jpeg
свідоцтво про реєстрацію ТЗ 1.jpg

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
ТУ У 28.9 на конвеєра завірені.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Зразки сертифікатів.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Довідка по виконанню аналогічних договорів.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Проект договору Д6.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Витяг реестру та свідоцтво ПДВ.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
ОПИС СБІ до статуту .pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Протокол та накази про повноваження директора завірені копії.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Договор на перевезення Швидкий Світ завірений.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Лист згода обробка персональних даних Губанова І.П. (1).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
jpeg
свідоцтво про реєстрацію ТЗ 5.jpg

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Відгуки покупців про ГШО завірені.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Договір ТЗ Панченко завірені копії.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Додаток 2 завірені копії Договор УЗ.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Договір транспортого засобу завірені копії.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Лист про автентичність.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
jpeg
Посвідчення водія Гринько2.jpg

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
jpeg
Посвідчення водія Гринько.jpg

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Довідка_Виписка 7343.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Погодження умов проекту договору.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Витяги з трудових листи та накази завірені.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
jpeg
свідоцтво про реєстрацію ТЗ 3.jpg

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Антикорупційна документація завірена.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
rar
Довіреність_Губанова_І_П_29_12_2020_Завірена копія.rar

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
rar
7343_СЕЛИДОВБУДІНВЕСТ Гарантія_06_05_2021.rar

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Договір оренди майданчика завірений.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
ФІНСПРОМОЖНІСТЬ 2021.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Довідка про охорону довкілля.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
jpeg
свідоцтво про реєстрацію ТЗ 2.jpg

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
jpeg
свідоцтво про реєстрацію ТЗ 4.jpg

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Лист про санкції.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Висновок ЕТЦ Держпраці завірений.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Довідка про надійність постачальника.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
pdf
Довідка про трудові ресури.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29

Протокол доступа к торгам

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
yaml
edr_identification.yaml

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

18 мая 10:01

Ответы на требования по критериям закупки

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Требование заказчика о подтверждении информации

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Відповідність статті 17.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Требование заказчика о подтверждении информации

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Відповідність статті 17.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Требование заказчика о подтверждении информации

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Відповідність статті 17.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

7 мая 10:29
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська

№:

2

Участник:

Имя:
Підгайний Дмитро Олександрович
E-mail:
budremplus@i.ua
Телефон:
+380503207524
Факс:
+380503207524
ЕДРПОУ:
39192441

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

Статус:

допущен к участию

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
file
Licenziya Povnovazhennya banku ta pidpisanta

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Довідка покриття_Виписка

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Додаток 2 Договір оренди складів св.во права власності оригін. та копії

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Додаток 4 Довідка Учасника про Виробника з кодом ЄДРПОУ

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Додаток 4 Технічне завдання та лист гарантія технічним вимогам

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Додаток 2 Аналогічний Договір та факт його виконання

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Додаток 2 Довідка Учасника матбаза поставка

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Фінансова звітність та квітанція

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Додаток 4 Довідка Виробника з кодом ЄДРПОУ

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Довідка про кримінальні правопорушення п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону України про ПЗ

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
ебг будрем плюс ua-2021-04-07-006631-a
9.ЕБГ Будрем Плюс UA-2021-04-07-006631-a

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Довідка дитяча праця та торгівля людьми п.12 ч. 1 ст. 17 Закону України про ПЗ

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Додаток 4 ТУ Конвеєри шахтні скребкові оригінал

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Додаток 2 Довідка Виробника працівники для поставки

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Додаток 2 Оренда автокрану договір та копії завірені Учасником

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Додаток 1 Довіреність Підгайний Д.О.

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Додаток 4 Довідка Учасника заходи захисту довкілля

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Додаток 2 Довідка Виробника матбаза для поставки

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Додаток 4 Зразок Сертифікат якості , етикетка Завірені Учасником

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Додаток 4 Довідка Виробника заходи із захисту довкілля

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Додаток 1 Витяг з реєстру платника ПДВ

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Додаток 1 Гарантійний лист щодо санкцій

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Додаток 4 Зразок Сертифікат якості , етикетка оригінал

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Довідка Виробника стосовно ст. 17 ЗУ про ПЗ

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Додаток 2 Довідка Виробника наявність працівників для виробництва

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Додаток 2 Довідка Учасника працівники та накази прийняття

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Додаток 2 Відгук контрагента

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Додаток 1 Статут

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Додаток 4 Дилерський Договір

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Додаток 4 ТУ конвеєра завірене Учасником

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Додаток 1 Лист згода персональні дані

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Додаток 1 Код доступу для статута

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Додаток 1 Рішення власника про надання права директору

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Додаток 2 Довідка Виробника матбаза для виготовлення

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Додаток 2 Орендований ДАФ оригінали та копії завірені Учасником

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Додаток 3 Довідка про раніше укладені договори з Замовником

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Додаток 6 Лист підтвердження щодо умов проекту Договору

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Додаток 6 Проект Договору

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:46
pdf
Додаток 2 Довідка Учасника працівники для поставки

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Додаток 4 Свідоцтво представництва

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Додаток 4 Дозвіл Держпраці

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:41
pdf
Довідка про відсутність заборгованості п.13 ч.1 ст. 17 Закону України про ПЗ

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Додаток 1Рішення Власника прийняття директора

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
pdf
Додаток 1 Наказ про прийняття Директора Підгайного

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40

Протокол доступа к торгам

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
yaml
edr_identification.yaml

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

18 мая 10:01

Ответы на требования по критериям закупки

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Требование заказчика о подтверждении информации

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Заявление

Про відсутність кримінальних правопорушень посадової особи, яка підписала тендерну пропозицію

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Довідка про кримінальні правопорушення п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону України про ПЗ

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Требование заказчика о подтверждении информации

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Заявление

Про невикористання посадовою особою дитячої праці та будь-якої форми торгівлі людьми

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Довідка дитяча праця та торгівля людьми п.12 ч. 1 ст. 17 Закону України про ПЗ

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Требование заказчика о подтверждении информации

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Заявление

Про відсутність заборгованості

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Довідка про відсутність заборгованості п.13 ч.1 ст. 17 Закону України про ПЗ

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 16:40
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська

№:

3

Участник:

Имя:
Нестеренко Антон Сергійович
E-mail:
mkpoltava@gmail.com
Телефон:
+380503051453
ЕДРПОУ:
3159522853

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

Статус:

допущен к участию

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:09
pdf
Д6_1 лист згода умови договору.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
zip
9.ЕБГ ФОП НЕСТЕРЕНКО АНТОН СЕРГІЙОВИЧ UA-2021-04-07-006631-a.zip

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д1_4 витяг єдиний податок ФОП Нетеренко А.С..pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д4_1.1 лист про виробника.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Декларація платника єдиного податку за 2020 рік.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
zip
Довідка платоспроможності.zip

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д2_1Довідка про мат базу.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д2_1_Довідка наявність обладнання.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д2_1Довідка про працівників.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
ДОВІДКА_ПОКРИТТЯ.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д4_Дозвіл конвеєри шахтні скребкові.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д2_1_Довідка про наявність в учасника працівників.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д2-2Досвід -2 по СП- ФОП А.С (1).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д4_ паспорт зразок.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д2-2 Лист відгук.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д1_6.7 Паспорт ІПН Нестеренко А.С.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д4_ТУ КОНВЕЙЕР ШАХТНЫЙ СКРЕБКОВЫЙ загр.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д1_1 Лист про повноваження.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д4_3 технічні і якісні хар.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д3-1 лист ст 17.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
zip
REYTING UBIB.zip

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д1_1_1Витяг ЄДР ФОП Нестеренко А.С.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д2-2Досвід -2 по СП- ФОП А.С (2).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д6 _ погоджений проєкт договору.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д4_ ділерське.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
zip
Licenziya Povnovazhennya banku ta pidpisanta.zip

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д3-1 лист невиконання договорів Львіввугілля.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д1_9 Лист-згода персональні.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
ВИПИСКА.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
pdf
Д1_8 Лист шодо санкцій.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05

Протокол доступа к торгам

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
yaml
edr_identification.yaml

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

18 мая 10:02

Ответы на требования по критериям закупки

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Требование заказчика о подтверждении информации

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Д1_8 Лист шодо санкцій.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Требование заказчика о подтверждении информации

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Д3-1 лист ст 17.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Требование заказчика о подтверждении информации

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Д3-1 лист ст 17.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

17 мая 21:05
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська
Протокол квалификации сформирован 16 июн. 2021 г.
Основной контакт
Имя:
Моденко Андрій (Modenko Andrew)
Владение языком:
українська
Телефон:
380672150077
E-mail:
Fax:
Дополнительные контакты
Имя:
Моденко Андрій (Modenko Andrew)
Владение языком:
українська
Телефон:
380672150077
E-mail:
Fax:

Вас может заинтересовать

Гідравлічний навантажувач металобрухту з комплектом навісного обладнання

Гідравлічний навантажувач металобрухту з комплектом навісного обладнання
Имя:
Ділігодін Євгеній Володимирович
E-mail:
dwrz945@gmail.com
Телефон:
0442078585
ЕДРПОУ:
40081263
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

13 440 000,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться

ДК 021:2015 - 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання (Вантажопідйомне обладнання)

ДК 021:2015 - 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання (Вантажопідйомне обладнання)
Имя:
Погребняк Станислав Анатолійович
E-mail:
STS.PGRBNK@DON.UZ.GOV.UA
Телефон:
38(06261)6-26-33
ЕДРПОУ:
40150216
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

4 734 000,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться

Каркас сходини, код 42410000-3 за ДК 021:2015 «Підіймально-транспортувальне обладнання»

Каркас сходини, код 42410000-3 за ДК 021:2015 «Підіймально-транспортувальне обладнання»
Имя:
Ганевич Світлана Василівна
E-mail:
S.Ganevich@metro.kiev.ua
Телефон:
380442385791
Веб сайт: ЕДРПОУ:
03328913
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

10 441 842,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться