Аккредитованный участник электронной системы публичных закупок Украины Prozorro
Преквалификация
24 475 962,60 грн. c НДС

Заказчик: Державне підприємство "Львіввугілля"

Государственная закупка открытые торги с публикацией на английском языке
Внимание, пометка "КЭП" не определяет тип примененной подписи! Если применен устаревший тип ЭЦП, все равно в названии будет указано "КЭП"

Запасні частини до скребкових конвеєрів СП-202, СП-250, СП-63М

Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником для участі у цій процедурі закупівлі, викладаються українською мовою. * Примітка У разі надання учасником у складі тендерної пропозиції будь-яких документів іноземною мовою (крім російської), виданих органами державної влади, підприємствами/установами/ організаціями, такі документи повинні бути перекладені українською мовою та обов’язково завірені підписом і печаткою (у разі її використання) учасника, або бюро перекладів/перекладачем, або нотаріусом. (відповідальність за якість та достовірність перекладу несе учасник). Проектна, технічна документація, особисті документи (права, паспорти, трудові книжки) які викладені в оригіналі російською мовою, не потребує перекладу українською мовою. Не перекладаються документи, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою та інші друковані джерела літературної інформації: буклети, паспорти на обладнання, інструкції з експлуатації обладнання тощо. Банківська гарантія: Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі безумовної та безвідкличної електронної банківської гарантії. Забезпечення тендерної пропозиції оформлюється відповідно до вимог Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 №2628 та повинно відповідати Формі, викладеній у Додатку 8, що є невід’ємною частиною тендерної документації. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: – 700 000,00 грн. (сімсот тисяч гривень 00 коп.); Сума гарантії залишається незмінною. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен становити не менше 120 днів з кінцевої дати подання тендерної пропозиції. В разі продовження строку дії тендерної пропозиції, дія забезпечення має бути продовжена учасником на відповідний строк. Банківська гарантія повинна бути видана банком-гарантом з повним грошовим забезпечення (покриття) на весь строк дії такої гарантії. Грошове забезпечення (покриття) гарантії повинно бути підтверджено наступними документами (надаються у складі тендерної пропозиції): - довідкою, виданою банком-гарантом, завіреною підписом уповноваженої особи банку-гаранту, яка повинна містити реквізити гарантії, умови видачі гарантії, дату видачі такої довідки, найменування принципала, його ідентифікаційний код, а також свідчити про забезпечення гарантії відповідним покриттям в розмірі не меншому ніж це передбачено цією тендерною документацією. - випискою з Банку по рахунку покриття, яка підтверджує зачислення грошового покриття на рахунок покриття, виданою Банком-гарантом, завірені печаткою Банку-гаранта та підписом уповноваженої особи Банку-гаранта із наданням підтвердження повноважень такої Уповноваженої особи від Банку-гаранта. Грошове покриття передбачає списання (перерахування) грошових коштів із поточного рахунку Учасника на рахунок покриття за банківською гарантією. Забороняється надання гарантій, на умовах перерахування грошових коштів на депозитний рахунок. Грошове покриття не може виступати забезпеченням за будь-якими іншими фінансовими зобов’язаннями. Тендерна пропозиція, що не супроводжується забезпеченням (в т.ч. якщо надане учасником забезпечення не відповідає вимогам тендерної документації), відхиляється Замовником.

Spare parts for scraper conveyors SP-202, SP-250, SP-63M

All documents related to the tender offer and prepared directly by the bidder to participate in this procurement procedure are presented in Ukrainian. * Note If the bidder submits as part of the tender offer any documents in a foreign language (except Russian) issued by public authorities, enterprises / institutions / organizations, such documents must be translated into Ukrainian and must be certified by signature and seal (in the case of its use) by a participant, or a translation agency / translator, or a notary. (The participant is responsible for the quality and accuracy of the translation). Design, technical documentation, personal documents (rights, passports, employment records) which are set out in the original in Russian, do not require translation into Ukrainian. Documents whose text is presented in a foreign language with its simultaneous presentation in Ukrainian (Russian) and other printed sources of literary information are not translated: booklets, passports for equipment, instructions for operation of equipment, etc. Bank guarantee: The tender offer must be accompanied by a document confirming that the Bidder has provided security for the tender offer, which must be provided in the form of an unconditional and irrevocable electronic bank guarantee. Securing the tender offer is made in accordance with the requirements of the Order of the Ministry of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine dated 14.12.2020 №2628 and must comply with the Form set out in Annex 8, which is an integral part of the tender documentation. The amount of security for the tender offer: - UAH 700,000.00. (seven hundred thousand hryvnias 00 kopecks); The amount of the guarantee remains unchanged. The term of securing the tender offer must be at least 120 days from the deadline for submission of the tender offer. In case of extension of the tender offer, the security must be extended by the bidder for the appropriate period. The bank guarantee must be issued by the guarantor bank with full cash security (coverage) for the entire term of such guarantee. Monetary security (coverage) of the guarantee must be confirmed by the following documents (provided as part of the tender offer): - certificate issued by the guarantor bank, certified by the signature of the authorized person of the guarantor bank, which must contain details of the guarantee, the name of the principal, his identification code, as well as to testify to the provision of a guarantee with appropriate coverage in the amount not less than provided by this tender documentation. - a statement from the Bank on the cover account, which confirms the crediting of the money cover to the cover account, issued by the Guarantor Bank, certified by the seal of the Guarantor Bank and the signature of the authorized person of the Guarantor Bank. Cash coverage provides for the write-off (transfer) of funds from the current account of the Participant to the coverage account under a bank guarantee. It is prohibited to provide guarantees on the terms of transfer of funds to the deposit account. Cash coverage cannot be collateral for any other financial obligations. A tender offer that is not accompanied by security (including if the security provided by the bidder does not meet the requirements of the tender documentation) is rejected by the Customer.

Прием предложений
39 дней
с 15 апр. 18:18
до 25 мая 10:00
Преквалификация
проводится
с 25 мая 10:00
Аукцион
ожидается
с 30 июн. 11:27
Квалификация
ожидается
Предложения рассмотрены
ожидается
Информация о заказчике
Наименование:
Державне підприємство "Львіввугілля"
Код ЕГРПОУ:
32323256
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 80000, Львівська область, Сокаль, вул.Б.Хмельницького,26
О закупке
Ожидаемая стоимость:
24 475 962,60 грн. c НДС
Размер минимального шага понижения цены:
122 379,81 грн.
Обеспечение тендерного предложения:
700 000,00 грн.
Вид предмета закупки:
Основным предметом закупки является продукция, объекты любого вида и назначения, в том числе сырье, изделия, оборудование, технологии, предметы в твердом, жидком и газообразном состоянии, а также услуги, связанные с поставкой таких товаров, если стоимость таких услуг не превышает стоимости самих товаров.
Идентификатор закупки:
UA-2021-04-15-013201-b

Электронная тендерная документация

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Общая информация

Описание

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.5

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

17.1.6

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Способ подтверждения соответствия

Название

Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Описание

- довідка завірена власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника та завірені печаткою учасника (в разі її використання)

Форма подачи подтверждения

Документ

Название требования

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Способ подтверждения соответствия

Название

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Описание

- довідка завірена власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника та завірені печаткою учасника (в разі її використання)

Форма подачи подтверждения

Документ

Вчинення економічних правопорушень

Общая информация

Описание

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.4

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

6.2.4

Редакция

2020-02-13

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

2210-III

Название правового акта

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Статья

50.1

Редакция

2020-02-13

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

2210-III

Название правового акта

Закон України "Про захист економічної конкуренції"

Группы требований

Название требования

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Вчинення корупційних правопорушень

Общая информация

Описание

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.2

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

17.1.3

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Общая информация

Описание

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.12

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Способ подтверждения соответствия

Название

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Описание

- довідка завірена власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника та завірені печаткою учасника (в разі її використання)

Форма подачи подтверждения

Документ

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Общая информация

Описание

Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.13

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Способ подтверждения соответствия

Название

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Описание

- довідка завірена власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника та завірені печаткою учасника (в разі її використання)

Форма подачи подтверждения

Документ

Название требования

Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Способ подтверждения соответствия

Название

Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Описание

- У випадку наявності в учасника заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що підтверджується згідно інформації, що міститься в електронній системі закупівель та яка сформована у порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, учасник повинен надати інформацію, що підтверджує здійснення останнім заходів щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника. Відсутність такого документального підтвердження, свідчить про наявність відповідної підстави для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі.

Форма подачи подтверждения

Документ

Название требования

Сума існуючої заборгованості

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Характер існуючої заборгованості

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Причина виникнення існуючої заборгованості

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Порушення справ про банкрутство

Общая информация

Описание

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.8

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником

Общая информация

Описание

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Кто подтверждает

заказчик

Правовые обоснования

Статья

17.1.7

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника

Общая информация

Описание

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Кто подтверждает

заказчик

Правовые обоснования

Статья

17.1.1

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

Общая информация

Описание

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

17.1.9

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

9.2.9

Редакция

2020-03-16

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

755-IV

Название правового акта

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

Статья

17.1.10

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

17.1.11

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Статья

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

1644-VII

Название правового акта

Закон України "Про санкції"

Группы требований

Название требования

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует

Название требования

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Способ подтверждения соответствия

Название

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми

Описание

- учасник надає копію антикорупційної програми, затвердженої керівником та копію документу про призначення уповноваженого з антикорупційної діяльності.

Форма подачи подтверждения

Документ

Название требования

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Общая информация

Описание

Кто подтверждает

участник

Правовые обоснования

Статья

Редакция

2020-04-19

Тип

NATIONAL_LEGISLATION

Правовое основание

Номер правового акта

922-VIII

Название правового акта

Закон України "Про публічні закупівлі"

Группы требований

Название требования

Мова тендерної пропозиції українська

Способ подтверждения соответствия

Отсутствует
Важные даты
Период уточнений:
15 апр. 18:18 – 14 мая 23:59
Подача предложений:
15 апр. 18:18 – 25 мая 10:00
Начало аукциона:
30 июн. 11:27
Ответы на вопросы до:
19 мая 23:59
Обжалование условий тендера:
15 апр. 18:18 – 20 мая 23:59
Дата последних изменений условий тендера:
14 мая 17:52
Список позиций
Название Количество Период доставки Место доставки

Название:

Барабан привідний СП-63М.1Б.0004Ж

Drum driving SP-63M.1B.0004Zh

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

32 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Вал вихідний СП-63М1Б.1.012А

Output shaft SP-63M1B.1.012A

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

30 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Вал вихідний СП-63М1Б.1.012А.01

Output shaft SP-63M1B.1.012A.01

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

10 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Вал вихідний СП-63М1Б.1.012А.02

Output shaft SP-63M1B.1.012A.02

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

10 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Вал вихідний СП-63М1Б.10027А

Output shaft SP-63M1B.10027A

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

70 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Вал СП-202М.01.01.005

Shaft SP-202M.01.01.005

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

20 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Вал-шестерня конічна СП-63М.1Б.1У.0003Ж (СП-202М.01.01.003) Z 13

Gear shaft conic SP-63M.1B.1U.0003Zh (SP-202M.01.01.003) Z 13

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

70 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Вал-шестерня циліндрична СП-63М.1Б.1.0004 (Z 16)

Gear shaft cylindrical SP-63M.1B.1.0004 (Z 16)

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

30 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Вал-шестерня циліндрична СП-63М.1Б.1.0005 (Z 18)

Gear shaft cylindrical SP-63M.1B.1.0005 (Z 18)

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

30 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Вал-шестерня циліндрична СП-63М.1Б.1.0010 (Z 13)

Gear shaft cylindrical SP-63M.1B.1.0010 (Z 13)

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

20 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Вал-шестерня цілиндрична СП-202М.01.01.001

Gear shaft cylindrical SP-202M.01.01.001

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

20 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Вал-шестерня цілиндрична СП-63М.01.01.008

Gear shaft cylindrical SP-63M.01.01.008

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

20 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Вінець СП-202.01.051

Crown SP-202.01.051

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

310 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Вісь кінцева СП-63М.5.2 (СП-250.48.05.01.000)

Axis trailer SP-63M.5.2 (SP-250.48.05.01.000)

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

25 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Зірка СП-250.01.50

Star SP-250.01.50

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

100 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Козирьок (фартух) СП-202.01.070

Visor (apron) SP-202.01.070

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

40 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Колесо зубчасте конічне СП-202М.01.01.004 (Z 46)

Bevel gear SP-202M.01.01.004 (Z 46)

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

30 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Колесо конічне СП-63М.1Б.1.0027А (СП-202М.01.01.004) Z 46

Conical wheel SP-63M.1B.1.0027A (SP-202M.01.01.004) Z 46

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

30 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Колесо циліндричне СП-63М.1Б.1.0007 (Z 47)

Wheel cylindrical SP-63M.1B.1.0007 (Z 47)

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

30 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Колесо циліндричне СП-63М.1Б.1.0011 (Z 42)

The wheel is cylindrical SP-63M.1B.1.0011 (Z 42)

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

20 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Колесо циліндричне СП-202М.01.002 (СП-63М.1Б.1.0008) Z 46

Wheel cylindrical SP-202M.01.002 (SP-63M.1B.1.0008) Z 46

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

20 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Ланцюгознімач СП-202 ЗНХЕ/1-0001

Chain pickup SP-202 ZNHE / 1-0001

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

80 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Опора СП-63М.26.02F

Support SP-63M.26.02F

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

30 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Опора СП-202.01.04.000

Support SP-202.01.04.000

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

30 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Палець барабана СП-250.01.002 (СП-202.01.002)

Finger drum SP-250.01.002 (SP-202.01.002)

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

130 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Стакан СП-63М.1Б.1.0030А

Glass SP-63M.1B.1.0030A

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

10 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Ступиця зірки СП-202

Hub star SP-202

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

40 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Утюг СП-250.02.00.01 (СП-202.02.110-Н)

Iron SP-250.02.00.01 (SP-202.02.110-H)

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

100 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Храповий механізм редуктора СП-202М.01.03.000

Ratchet mechanism of the SP-202M.01.03.000 reducer

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

40 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов

Название:

Шпонка СП-63М.1Б.0005Е

Key SP-63M.1B.0005E

Код ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання

Количество:

100 штуки

Период доставки:

до 31 дек.

Место доставки:

Україна, , , Відповідно до документації,

Документы позиции:

Нет загруженных документов
Условия оплаты
Условия оплаты:
основные этапы финансирования
Оплата после события:
поставка товара
Тип оплаты:
послеоплата
Размер оплаты:
100%
Период (дней):
30 ( рабочие )
Описание:
Запасні частини до скребкових конвеєрів СП-202, СП-250, СП-63М для потреб відокремлених підрозділів - шахт ДП "Львіввугілля". Умови оплати – оплата проводиться Замовником шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання замовленої Замовником партії товару. Джерело фінансування - Кошти підприємства.
Документы тендера
Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pl
Додаток 7 Перелік документів переможця процедури закупівлі, що надаються через електронну систему закупівель для підтвердження відсутності підстав визначених ст. 17 Закону.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

15 апр. 18:20
pl
Т.д. Запасні частини до конвеєра СП, 2021р. зі змінами.docx

Тип документа:

Документы закупки

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 17:46
pl
Т.д. Запасні частини до конвеєра СП-26, 2021р..docx

Тип документа:

Документы закупки

Конфиденциальность:

Дата размещения:

15 апр. 18:21
pl
Додаток 5 Цінова пропозиція.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

15 апр. 18:20
pl
Додаток 1 Перелік документів, які вимагаються замовником для підтвердження відповідності пропозиції учасникаоб’єднання учасників умовам закупівлі та лист згода на обробку персональних даних.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

15 апр. 18:20
pl
Додаток 4 Технічні вимоги.docx

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

15 апр. 18:21
pl
Додаток 6 Проект договору та лист погодження зі всіма умовами договору.docx

Тип документа:

Проект договора

Конфиденциальность:

Дата размещения:

15 апр. 18:20
pl
Т.д. Запасні частини до конвеєра СП, 2021р. зі змінами.docx

Тип документа:

Документы закупки

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 17:46
pl
Т.д. Запасні частини до конвеєра СП, 2021р..docx

Тип документа:

Документы закупки

Конфиденциальность:

Дата размещения:

15 апр. 18:24
pl
Додаток 8 Форма забезпечення тендерної пропозиції.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 17:46
pl
Додаток 8 Вимоги до банківської гарантії.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

15 апр. 18:23
pl
Додаток 8 Вимоги до банківської гарантії.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

15 апр. 18:20
pl
Додаток 2 Кваліфікаційні критерії.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

15 апр. 18:20
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 17:52
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

15 апр. 18:32
pl
Зміни 1 до тендерної документації.docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

14 мая 17:46
pl
Додаток 3 Інформація про відсутність підстав відмови Замовником Учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».docx

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

15 апр. 18:20
Преквалификация участников
Участник Статус

№:

1

Участник:

Имя:
Підгайний Дмитро Олександрович
E-mail:
budremplus@i.ua
Телефон:
+380503207524
Факс:
+380503207524
ЕДРПОУ:
39192441

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

Статус:

ожидает решения

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
ебг будрем плюс ua-2021-04-15-013201-b
9.ЕБГ Будрем Плюс UA-2021-04-15-013201-b

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Додаток 1 Гарантійний лист щодо санкцій

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
pdf
Додаток 1 Лист згода персональні дані

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
pdf
Довідка Виробника стосовно ст. 17 ЗУ про ПЗ

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:56
pdf
Додаток 1 Код доступу для статута

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
pdf
Додаток 4 ТУ Конвеєри шахтні скребкові оригінал

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Додаток 2 Довідка Учасника працівники та накази прийняття

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
pdf
Додаток 1 Статут

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
pdf
Додаток 2 Аналогічний договір 1 , факт виконання, лист відгук

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Додаток 1 Довіреність Підгайний Д.О.

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
pdf
Додаток 4 Довідка Учасника заходи довкілля

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Додаток 4 Дилерський Договір

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Додаток 3 Довідка про укладені договори з Замовником ч.2ст.17 ЗУ про ПЗ

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Додаток 6 Проект Договору

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Довідка покриття_Виписка

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:52
pdf
Додаток 2 Довідка Виробника наявність працівників для виробництва

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
pdf
Додаток 2 Довідка Учасника наявність працівників для поставки

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
pdf
Додаток 4 ТУ конвеєра завірене Учасником

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Додаток 2 Довідка Учасника наявність мат бази для поставки

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
pdf
Додаток 4 Довідка Виробника заходи із захисту довкілля

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Додаток 1 Рішення власника про надання права директору

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
pdf
Додаток 1 Наказ про прийняття Директора Підгайного

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
pdf
Додаток 2 Довідка Виробника матбаза для поставки

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
pdf
Додаток 1 Витяг з реєстру платника ПДВ

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
pdf
Додаток 2 Аналогічний договір 2, факт виконання, лист відгук

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Додаток 2 Довідка Виробника працівники для поставки

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
file
Licenziya Povnovazhennya banku ta pidpisanta

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Додаток 4 Техзавдання та лист гарантія тех відповідності

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Додаток 1Рішення Власника прийняття директора

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
pdf
Додаток 4 Довідка Учасника про Виробника з кодом ЄДРПОУ

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Додаток 2 Довідка Виробника матбаза для виготовлення

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Додаток 2 Орендований ДАФ оригінали та копії завірені Учасником

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Додаток 4 Довідка Виробника з кодом ЄДРПОУ

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Додаток 2 Договір оренди складів св.во права власності оригін. та копії

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Довідка про відсутність заборгованості п.13 ч.1 ст. 17 За

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
pdf
Додаток 4 Свідоцтво представництва

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Довідка дитяча праця та торгівля людьми п.12 ч. 1 ст. 17

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
pdf
Довідка про кримінальні правопорушення п. 6 ч. 1 ст. 17 З

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
pdf
Додаток 4 Зразки Сертифікату якості та етикетки завірені Учасником

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Додаток 4 Дозвіл Держпраці

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Додаток 4 Зразки Сертифікату якості та етикетки оригінал

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Додаток 2 оренда автокрану договір та копії завірені Учасником

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Антикорупційна програма та Наказ

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
pdf
Фінансова звітність та квітанція

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51
pdf
Додаток 6 Лист підтвердження умов Договору

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:51

Протокол доступа к торгам

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
yaml
edr_identification.yaml

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 10:00

Ответы на требования по критериям закупки

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Требование заказчика о подтверждении информации

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Заявление

Про відсутність кримінальних правопорушень посадової особи, яка підписала тендерну пропозицію

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Довідка про кримінальні правопорушення п. 6 ч. 1 ст. 17 З

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Требование заказчика о подтверждении информации

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Заявление

Про невикористання посадовою особою дитячої праці та будь-якої форми торгівлі людьми

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Довідка дитяча праця та торгівля людьми п.12 ч. 1 ст. 17

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Требование заказчика о подтверждении информации

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Заявление

Про відсутність заборгованості

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Довідка про відсутність заборгованості п.13 ч.1 ст. 17 За

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Требование заказчика о подтверждении информации

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми

Заявление

Антикорупційна програма та Наказ

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Антикорупційна програма та Наказ

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

24 мая 16:50
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська

№:

2

Участник:

Имя:
Супоровський Олександр Валерійович
E-mail:
specremmash13@ukr.net
Телефон:
+380965443235
ЕДРПОУ:
43227878

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

Статус:

ожидает решения

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
1.1 Рішення засновника щодо підпису Договора.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
10.5. Стаття 17 ч.1 п 13.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
10.2. Стаття 17 ч.1 п 6.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
7.1 Інформація про приміщення та документи.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
1. Інформація про уповноважених осіб Учасника.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
13. Лист про виготовлення продукції та техзавтання.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
9. Аналогічний Договір 27_ його виконання і відгук.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
2.2 Накази і довіреність (повноваження підписанта).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
Підписаний_Гарантія_G0521-4532-GL_tender.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
5. Гарантійний лист щодо відсутності застосування санкцій.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
4. Копія статуту і код доступу.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
16. Лист гарантія щодо захисту довкілля.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
3. Витяг ПДВ.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
9.2 Аналогічний Договір 30-135_ його виконання і відгук.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
2.1 Накази і рішення (повноваження директора).pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
8.1 Копії наказів на прийняття.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
8. Довідка про працівників відповідної каліфікації.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
10.6. Стаття 17 ч.2.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
15. Копія ТУ Конвеєри шахтні скребкові.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
11. Інформація про виробника продукції.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
7. Довідка МТБ та обладнання.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
17. Лист-згода з умовами Договору.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
2. Рішення засновника щодо створення і обрання керівника.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
Підписаний_Ліцензія_Zavirena.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
14. Дозвола Держпраці.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
10.1. Стаття 17 ч.1 п 5.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
17.1 Проект Договору погоджений.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
КЭП
sign.p7s

Тип документа:

Не указано

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:38
pdf
10.3.1 Копія Антикорупційної програми і Наказ.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
6. Лист-згода персональні дані.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
Зміни _1_Підписаний_G0521-4532-GL_tender.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
12. Лист щодо сертифікатів та зразок сертифікату якості.pdf

Тип документа:

Технические спецификации

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
Підписаний_Довіреність_Kovalenko_Zavirena.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
10.3. Стаття 17 ч.1 п 10.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
7.2 Інформація про транспорт для поставки та документи.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
pdf
10.4. Стаття 17 ч.1 п 12.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32

Протокол доступа к торгам

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
yaml
edr_identification.yaml

Тип документа:

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 10:01

Ответы на требования по критериям закупки

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Требование заказчика о подтверждении информации

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
10.2. Стаття 17 ч.1 п 6.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
Вчинення економічних правопорушень
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Вчинення корупційних правопорушень
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Требование заказчика о подтверждении информации

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
10.4. Стаття 17 ч.1 п 12.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Требование заказчика о подтверждении информации

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
10.5. Стаття 17 ч.1 п 13.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
Порушення справ про банкрутство
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Требование заказчика о подтверждении информации

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми

Документ

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
10.3.1 Копія Антикорупційної програми і Наказ.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие соответствие

Конфиденциальность:

Дата размещения:

25 мая 08:32
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Мова тендерної пропозиції українська
Основной контакт
Имя:
Моденко Андрій (Modenko Andrew)
Владение языком:
українська
Телефон:
380672150077
E-mail:
Fax:
Дополнительные контакты
Имя:
Моденко Андрій (Modenko Andrew)
Владение языком:
українська
Телефон:
380672150077
E-mail:
Fax:

Вас может заинтересовать

Гідравлічний навантажувач металобрухту з комплектом навісного обладнання

Гідравлічний навантажувач металобрухту з комплектом навісного обладнання
Имя:
Ділігодін Євгеній Володимирович
E-mail:
dwrz945@gmail.com
Телефон:
0442078585
ЕДРПОУ:
40081263
Все тендеры компании

Об этой компании еще не оставляли отзыв, сделайте это первым

Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет

13 440 000,00 грн. c НДС

Посмотреть
Чтобы сохранить и отслеживать интересующую вас закупку необходимо зарегистрироваться