Договір-оферта про надання послуг

1. Загальні положення

1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (надалі – Оператор Електронного майданчика або Оператор) щодо укладення Договору про надання послуг (надалі - Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов, шляхом вчинення конклюдентних дій щодо виконання умов Оферти, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Користувачем (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) Електронного майданчика (надалі – Користувач). Кожному Користувачу Оператором присвоюється свій власний номер Особистого кабінету (надалі - ID Особистого кабінету Користувача).

1.3. Терміни, які вживаються в цій оферті, якщо не надано іншого визначення в Оферті, застосовуються в розумінні, як то передбачено в Законі України “Про публічні закупівлі”, Постанові Кабінету Міністрів України № 166 від 24.02.2016 “Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків”, Регламенту використання електроного майданчика Zakupki.Prom.ua в комерційних торгах та Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення допорогових закупівель.

1.4. Юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка провадить акцепт цієї Оферти підтверджує факт, що вона не входить до переліку осіб, щодо яких існують обмеження діяльності на території України та не є особами стосовно яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України «Про санкції» та у випадках передбачених Законом України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».

2. Предмет Договору

2.1. Предметом Договору є надання Оператором послуг з автоматичного розміщення, отримання і передавання інформації та документів під час проведення процедур комерційних і державних закупівель (надалі - Послуги) на веб-сайті zakupki.prom.ua (надалі – Електронний майданчик), відповідно до обраних та оплачених Користувачем тарифів Оператора, які розміщені за адресою: zakupki.prom.ua/rates (надалі – Тарифи).

2.2. Користувач погоджується з умовами і зобов`язується виконувати Політику конфіденційності (zakupki.prom.ua/regulations/privacy-policy), Регламент комерційних закупівель (zakupki.prom.ua/regulations/commercial) і Регламент державних закупівель (zakupki.prom.ua/regulations/state), які є невід`ємною частиною Договору і своєю реєстрацією на Електронному майданчику підтверджує свою безумовну згоду до їх дотримання.

2.3. Реєстрація Користувача на Електронному майданчику здійснюється ним самостійно шляхом введення даних у відповідні поля. Верифікація (активація функціональних можливостей Особистого кабінету Користувача) Користувача проводиться одним із способів ідентифікації/авторизації, визначених Кабінетом Міністрів України або іншими нормативними документами, в т.ч., але не виключно, положеннями та регламентами адміністраторів центральних баз даних, на яких авторизовано Електронний майданчик. В випадку верифікації Користувача на комерційному Електронному майданчику, то до нього застосовуються положення Регламенту комерційних закупівель.

3. Умови надання Послуг

3.1. Послуги надаються Оператором Користувачу протягом строку дії Договору, але, в будь-якому випадку, не раніше дати верифікації Користувача (активація функціональних можливостей Особистого кабінету Користувача).

3.2. Датою початку надання Послуг і відповідно акцепт цієї Оферти є одна з наступних подій, в залежності від того, яка подія настала першою: (1) дата, наступна за датою отримання оплати на банківський рахунок Оператора авансового платежу; або (2) дата, коли була здійснена верифікація Користувача на комерційному майданчику за допомогою кваліфікованого електронного підпису, за умови наявності в нього дійсного кваліфікованого сертифікату відкритих ключів.

3.3. Зазначення Користувачем неповних або недостовірних відомостей під час заповнення реєстраційної форми є підставою для відмови Оператора від надання такому Користувачу статусу зареєстрованого Користувача та доступу до платних послуг Електронного майданчика. Оператор залишає за собою право виправити внесені дані згідно із відкритою інформацієї з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.4. Послуги Електронним майданчиком надаються за принципом “як є”. Оператор не гарантує, що послуги будуть відповідати цілям та очікуванням Користувача або будь-яких інших осіб.

4. Права та обов'язки сторін

4.1 Користувач зобов’язується:

4.1.1. Дотримуватися вимог Регламентів, вимог цього Договору та чинних нормативно-правових актів, якими регулюються процес проведення закупівель;

4.1.2. Використовувати електронний майданчик Zakupki.Prom.ua відповідно до Регламентів та вимог цього Договору;

4.1.3. Своєчасно і в повному обсязі здійснювати розрахунки з Оператором;

4.1.4. Забезпечити збереження авторизаційних даних та таємниці свого імені (логіну) та пароля, необхідних для роботи через Електронний майданчик. При виникненні підозр про їх несанкціоноване використання третіми особами повідомляти про це Оператора електронною поштою не пізніше однієї години з моменту виникнення таких підозр;

4.1.5. Вчиняти інші дії, визначені Регламентами, вимогами цього Договору та чинними нормативно-правовими актами.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Використовувати Електронний майданчик згідно із відповідним Регламентом;

4.2.2. Самостійно формувати і подавати свої цінові пропозиції, робити запити цінових пропозиції в порядку і спосіб передбачених законом, або відповідним Регламентом;

4.2.3. Звертатися до Оператора за консультаційною та технічною підтримкою;

4.3. Оператор зобов’язується:

4.3.1. Надати доступ Користувачу до використання електронних систем закупівель через веб-сайт Електронного майданчика під час проведення процедур комерційних та/або державних закупівель, в т.ч., але не виключно, можливість подачі цінових пропозицій для участі у відповідних закупівлях;

4.3.2. Забезпечувати безперебійний обмін інформацією, зокрема, можливість прийняття, обробки та обміну документами та інформацією про проведення закупівлі, у тому числі між електронним майданчиком та веб-порталом Уповноваженого органу, за умов безперебійного функціонування веб-портала Уповноваженого органу;

4.3.3. Здійснювати захист інформації щодо закупівель та захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу. Захист має забезпечувати неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації;

4.3.4. Здійснювати консультаційну та технічну підтримку Користувача;

4.3.5. Вчиняти інші дії, визначені Регламентами та умовами цього Договору.

4.4. Оператор має право:

4.4.1. Припинити доступ Користувачу до роботи в Особистому кабінеті у разі порушення ними положень цього Договору, чинного законодавства або Регламенту;

4.4.2 Запитувати у Користувача необхідну інформацію для організації та проведення електронних торгів;

4.4.3. Самостійно змінювати та/або покращувати інтерфейс та/або систему Електронного майданчику. При цьому, Оператор зобов’язаний повідомляти Користувача про такі зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Електронного майданчика;

4.4.4. Отримувати своєчасно і в повному обсязі оплату своїх послуг згідно із умовами цього Договору.

5. Ціна Послуг та умови оплати. Акцепт Оферти.

5.1. Ціна Послуг визначається згідно з обраними Користувачем послугами. Актуальні Тарифи на Послуги розміщені за посиланнями:

5.2. Надання платних Послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати, якщо інше не передбачено умовами окремо укладеної угоди між Оператором та Користувачем.

5.3. Оператор має право надавати Послуги на спеціальних умовах, під час проведення акцій, інформація про які розміщується на веб-сайті Оператора. Такі спеціальні умови стосуються Послуг, які надаються Користувачу під час проведення комерційних закупівель та не можуть бути застосовані при проведенні закупівель в системі PROZORRO.

5.4. Сторони можуть дійти згоди до застосування індивідуальних цін на Послуги під час проведення комерційних закупівель. Пропозиція від Оператора про застосування індивідуальних цін під час проведення комерційних закупівель направлена Користувачу діє протягом 5 (п'яти) робочих днів. Також, Сторони мають право переглянути на будь-якому етапі виконання цієї Оферти ціни на Послуги комерційного майданчика. Згода на застосування індивідуальних цін або зміни цін на Послуги оформляється протоколом узгодження ціни, який є невід'ємним додатком до цього Договору і набирає чинності з моменту підписання сторонами такого протоколу.

5.5. Факт належного надання Оператором Послуг за звітний місяць засвідчується підписанням Сторонами Акту надання послуг (надалі - Акт), який оформляється Оператором станом на останню дату місяця в якому були надані Послуги, у вигляді Електронного документу та передається на підпис Користувачу до 07 числа місяця, що слідує за місяцем, в якому були надані Послуги. Передача та підписання електронних документів здійснюється за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу “Вчасно” що знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://vchasno.ua (надалі - Сервіс “Вчасно”).

5.6. Факт надання Послуг підтверджується Актом, який Користувач повинен прийняти та підписати протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Акту від Оператора або, у випадку наявності у Користувача зауважень до Акту та/або до Послуг+, в той же строк в 3 (три) робочих дні, надати Оператору відмову від прийняття наданих Послуг та підписання Акту, з переліком виявлених недоліків, невідповідностей, зауважень та строків для їх усунення (надалі – Мотивована відмова). Мотивована відмова в випадку її наявності надається Користувачем Оператору за допомогою функціональних можливостей Сервісу “Вчасно”.

5.7. У разі відсутності претензії в строк передбачений п. 5.5. Договору Акт вважається підписаним, а Послуги - наданими належним чином.

5.8. Оплата Послуг здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Користувачем грошових коштів на поточний рахунок Оператора, зазначений у цьому Договорі.

5.9. Оператор має право переглянути Тарифи комерційного майданчика, при цьому, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого Тарифу за адресою, вказаною у п. 4.1 Договору, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні або чинним законодавством.

5.10. Оператор повідомляє Користувача про зміну Тарифів шляхом розміщення відповідного повідомлення в Особистому кабінеті Користувача. Користувач, у разі незгоди з переглянутим Тарифом, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку не пізніше ніж через 5 днів від дати отримання такого повідомлення. У разі неотримання відмови вважається, що Користувач погоджується з новим Тарифом.

5.11. Попередня оплата Послуг здійснюється за банківськими реквізитами, зазначеними у рахунку на оплату, який формується Користувачем в Особистому кабінеті. Оплата здійснюється із обов’язковою вказівкою номеру рахунку та ID Особистого кабінету, а також найменування Користувача. При цьому, будь-які кошти, отримані на банківський рахунок Оператора із призначенням платежу, що відповідає номеру рахунку та ID Особистого кабінету Користувача, визнаються для цілей цього Договору коштами, сплаченими Користувачем.

6. Строк дії і зміна умов Оферти

6.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: zakupki.prom.ua/public-offer і діє до моменту відкликання Оферти Оператором.

6.1. Оператор Електронного майданчика залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором Електронного майданчика змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Електронному майданчику за вказаною в п. 5.1 Договору адресою, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні. Оператор Електронного майданчика повідомляє Користувачів про зміни в умовах Оферти та/або відкликання Оферти через Особистий кабінет.

7. Строк дії Договору та припинення Договору

7.1. Акцепт Оферти Користувачем, здійснений відповідно до п. 3.2. Оферти, зумовлює укладення Договору на умовах Оферти.

7.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем і діє 1 (один) рік, але у будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення даного Договору, то строк дії цього Договору вважається пролонгований на кожний наступний рік.

7.3. Договір може бути припинений:

7.3.1. У будь-який час за згодою Сторін;

7.3.2. За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

7.4. За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;

7.4.1. З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором);

7.4.2. У разі розірвання Договору з ініціативи Оператора, крім випадків порушення Користувачем зобов`язань відповідно до п. 3.1 цього Договору, Оператор повертає Користувачу вартість передплачених, але не наданих Послуг;

7.5. На вимогу Користувача Оператор зобов’язаний повернути Користувачу частково або повністю вартість передплачених, але не наданих послуг протягом 10 (десяти) календарних днів на підставі вимоги, яка направляється Користувачем Оператору Електронного майданчика в електронному вигляді, підписаною кваліфікованим електронним підписом (надалі - КЕП). У виняткових випадках Користувач може погодити із Оператором Електронного майданчику коротший строк повернення передплачених грошових коштів.

8. Відомості про конфіденційність та гарантії

8.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використаних на Електронному майданчику, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов`язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити іншу Сторону про це.

8.2. Оператор гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору.

8.3. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач засвідчує і гарантує Оператору, що:

8.3.1. Користувач вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані Користувача) при реєстрації в якості користувача на Електронному майданчику і при оформленні платіжних документів при оплаті Послуг;

8.3.2. Користувач укладає Договір добровільно, при цьому Користувач: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

8.3.3. Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

8.4. Приймаючи акцепт цієї Оферти Користувач також погодився на використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу в межах виконання цієї Оферти в порядку і на умовах передбачених Законом України «Про електронні довірчі послуги». При цьому, Сторони погодили, що додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів не є потрібним.

8. Відповідальність і обмеження відповідальності

8.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України. При цьому, Оператор несе відповідальність за майнову та немайнову шкоду, заподіяну правам та інтересам Користувача, в розмірі, що не перевищує ціни Договору.

8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору згідно з чинним законодавством України. До спірних правовідносин застосовується право України.

9. Форс – мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов`язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов`язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетрусу, страйку, масовим безпорядкам, заколоту, війні, або діям органів державної влади та інших обставин, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань за Договором.

9.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за:

9.2.1. зміст документів та інформації, що оприлюднюються під час процедури закупівлі. Оператор Електронного майданчика має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується Користувачем, та повідомляти Користувача, що розмістив інформацію неналежного змісту про такі випадки;

9.2.2. достовірність та повноту відомостей, зазначених Користувачем при реєстрації в якості користувача на Електронному майданчику і достовірність гарантій і засвідчень Користувача, що містяться у розділі 6 Оферти;

9.2.3. свої дії, які вчиняються ним на Електронному майданчику під час процедури закупівлі, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації;

9.2.4. розміщення на Електронному майданчику інформації шкідливого та образливого характеру та інформації, що не має відношення до проведення закупівлі;

9.2.5. за достовірність і повноту реквізитів Користувача, які використовуються Електронним майданчиком, під час проведення процедур комерційних і державних закупівель.

9.3. Беручи до уваги умови розділу 7 Оферти, Користувач зобов`язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщених матеріалів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Оператору в зв`язку з претензіями та позовами, підставою пред`явлення яких стало розміщення матеріалів Користувача.

9.4. Оператор не несе відповідальності за послуги третіх осіб, які надаються через Електронний майданчик, зокрема але не виключно це видача та оформлення кредитів, оформлення банківської гарантії тощо.

9.5. Всі права та власність на Електронним майданчик належить Оператору і залишаються в його власності незалежно від дій Користувача. Використання контенту розділу Електронного майданчику “Навчання” в комерційних цілях можливо лише з письмового дозволу Оператора.

10. Порядок вирішення спорів

10.1. Всі спори та розбіжності, пов`язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.

10.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору згідно з чинним законодавством України. До спірних правовідносин застосовується право України.

11. Форс – мажор

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов`язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов`язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетрусу, страйку, масовим безпорядкам, заколоту, війні, або діям органів державної влади та інших обставин, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань за Договором.

11.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії цього Договору, виконання зобов`язань за цим Договором відкладається на строк дії обставин форс-мажору.

11.3. Сторона, що не може виконати зобов`язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов`язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

12. Реквізити

  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»
  • 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201/203, корпус 2-А, літ. «Ф», оф. 114
  • ЄДРПОУ 40283641
  • Банк АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"
  • МФО 380805
  • Р/р № 26008527602
  • ІПН 402836426512
  • E-mail: support.zakupki@prom.ua